35.1 Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ Νο

Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ Νο

Έκδοση: 01/30-11-2005

Αναθεώρηση: 

Αριθ. Πρωτ: 3725.1/192/05 /(577) YEN/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Α΄- Β΄ 
Πληροφορίες : Υποπ/ρχος Λ.Σ (Τ) ΑΛΜΠΑΝΗ Ε. Τηλέφωνο : 210-4191934 

 ΘΕΜΑ: "Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ Νο" 
 Σχετ.: α) Η Αρ. πρωτ. 3725.1/107/04-07-05 εγκύκλιός μας. 
            β) Το από 24-11-05 τηλεομοιοτύπημά σας. 

 Επί (β) σχετικού και σύμφωνα με την (α) σχετική, σας ενημερώνουμε ότι για τα πλοία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν την 1η Ιουλίου 2005, θα πρέπει οι διαχειρίστριες εταιρείες να μεριμνήσουν για τη σήμανση-αποτύπωση του αριθμού αναγνώρισης ΙΜΟ στα ήδη εγκεκριμένα Εγχειρίδια Ασφαλούς Διαχείρισης και Σχέδια Ασφάλειας Πλοίου κατά τρόπο σαφή και ευανάγνωστο (ενδεικτικά προτείνεται η αποτύπωσή του στην πρώτη σελίδα κάθε κεφαλαίου ή στο υποσέλιδο) ενημερώνοντας και το αντίγραφο που τηρείται στην Υπηρεσία μας ή στον Οργανισμό σας που έδωσε τη σχετική έγκριση κατά τα διαλαμβανόμενα στην (α) σχετική.    

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   


 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Αρχείο: