1. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον Κώδικα ISPS


1.    Ποια είναι τα προληπτικά μέτρα σε επίπεδο ασφάλειας 1 για την αντιμετώπιση συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια;     

.α διασφάλιση της επιτέλεσης όλων των σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων στη λιμενική εγκατάσταση , 
.β έλεγχος της πρόσβασης στη λιμενική εγκατάσταση , 
.γ παρακολούθηση της λιμενικής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αγκυροβολίας και προσόρμισης,
.δ παρακολούθηση των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης για να διασφαλίζεται ότι έχουν πρόσβαση σε αυτές μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, 
.ε επίβλεψη του χειρισμού του φορτίου, 
.στ επίβλεψη του χειρισμού των εφοδίων του πλοίου και 
.ζ διασφάλιση της άμεσης διαθεσιμότητας επικοινωνίας ασφάλειας. 

(Παρ. 14.2 ΕΚ725/2004 Α΄ Μέρους)  


2.    Τι περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον η αξιολόγηση ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης;   

.α προσδιορισμό και εκτίμηση των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και υποδομών η προστασία των οποίων είναι σημαντική, 
.β προσδιορισμό των πιθανών απειλών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές, καθώς και της πιθανότητας να λάβουν χώρα, προκειμένου να θεσπίζονται και να κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας μέτρα ασφάλειας, 
.γ προσδιορισμό, επιλογή και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας αντισταθμιστικών μέτρων και διαδικαστικών αλλαγών, καθώς και του βαθμού αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά τη μείωση της ευπάθειας
.δ προσδιορισμό των αδυναμιών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου παράγοντα, στην υποδομή, στις πολιτικές και στις διαδικασίες. 

(Παρ. 15.5 ΕΚ725/2004)   


3.    Ποια θέματα καλύπτει κατ΄ ελάχιστον το Σχέδιο Ασφάλειας μιας λιμενικής Εγκατάστασης;    

   .1 μέτρα για την πρόληψη της εισόδου στη λιμενική εγκατάσταση ή σε πλοίο όπλων ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και μηχανισμών που έχουν σχεδιασθεί για να χρησιμοποιούνται κατά προσώπων, πλοίων ή λιμένων  και η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται, 
  .2 μέτρα για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη λιμενική εγκατάσταση , σε πλοία προσδεμένα στη Λιμενική εγκατάσταση και σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης της εγκατάστασης, 
  .3 διαδικασίες αντιμετώπισης απειλών για την ασφάλεια ή παραβιάσεων της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για τη διατήρηση κρίσιμων λειτουργιών της λιμενικής εγκατάστασης ή της διασύνδεσης πλοίου/λιμένα,  
  .4 διαδικασίες ανταπόκρισης σε οποιεσδήποτε σχετικές με την ασφάλεια οδηγίες ενδέχεται να δώσει το συμβαλλόμενο κράτος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η λιμενική εγκατάσταση στο επίπεδο ασφάλειας 3, 
  .5 διαδικασίες εκκένωσης σε περίπτωση που απειλείται ή παραβιάζεται η ασφάλεια, 
  .6 καθήκοντα του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης το οποίο είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια και άλλου προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης σε σχέση με πτυχές της ασφάλειας, 
  .7 διαδικασίες διασύνδεσης με τις σχετικές με την ασφάλεια δραστηριότητες του πλοίου, 
  .8 διαδικασίες για την περιοδική αναθεώρηση του σχεδίου και την ενημέρωσή του , 
  .9 διαδικασίες αναφοράς συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, 
.10 προσδιορισμό του υπευθύνου ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας επί 24ώρου βάσεως, 
.11 μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών οι οποίες περιέχονται στο σχέδιο, 
.12 μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ασφάλειας του φορτίου και του εξοπλισμού χειρισμού φορτίου στη λιμενική εγκατάσταση , 
.13 διαδικασίες ελέγχου του σχεδίου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης, 
.14 διαδικασίες ανταπόκρισης σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου στη Λιμενική εγκατάσταση ,και 
.15 διαδικασίες διευκόλυνσης της παραμονής στην ακτή για το προσωπικό του πλοίου ή αλλαγών στο προσωπικό, καθώς και της πρόσβασης επισκεπτών στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων κοινωνικών υπηρεσιών και συνδικαλιστικών ενώσεων ναυτικών.   

 Επιπλέον η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες:   

— προσδιορισμό της δυνητικής απειλής για λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομή,
— προσδιορισμό των δυνητικών σημείων αδυναμίας και 
 — υπολογισμό των συνεπειών συμβάντων.   

(Παρ. 16.3 ΕΚ725/2004 Α΄ Μέρους ), (Παρ. 1.17 ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους)     4.    Μπορεί ένα ΣΑΛΕ να καλύπτει περισσότερες από  μια λιμενικές εγκαταστάσεις;   

 Τα συμβαλλόμενα κράτη δύνανται να επιτρέπουν σε ένα σχέδιο ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης να καλύπτει περισσότερες από μία λιμενικές εγκαταστάσεις εάν ο φορέας εκμετάλλευσης, η θέση, η λειτουργία, ο εξοπλισμός και ο σχεδιασμός των λιμενικών αυτών εγκαταστάσεων είναι όμοια. 

Κάθε συμβαλλόμενο κράτος το οποίο επιτρέπει μια τέτοια εναλλακτική ρύθμιση γνωστοποιεί στον Οργανισμό τις σχετικές λεπτομέρειες.   

(Παρ. 16.9 ΕΚ725/2004 Α΄ Μέρους)   


5.    Μπορεί ο Υπεύθυνος μιας λιμενικής εγκατάστασης να αναλαμβάνει Υπεύθυνος και σε άλλη λιμενική εγκατάσταση;   

Για κάθε λιμενική εγκατάσταση ορίζεται υπεύθυνος ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης. Το ίδιο άτομο μπορεί να ορισθεί υπεύθυνος ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης για μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις.   

(Παρ. 17.1 ΕΚ725/2004 Α΄ Μέρους)   6.    Ποια είναι τα ελάχιστα προσόντα και η εκπαίδευση του Υπεύθυνου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης;   


 Η εγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη δεύτερή της παράγραφο αναφέρει:

… τα πρόσωπα τα οποία προτείνονται για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων (ΥΑΛΕ, αναπληρωτή ΥΑΛΕ) … διαθέτουν

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
β) εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας (security) εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και 
γ) τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό γνώσεις.   

 Ο συγγραφέας της εγκυκλίου αναφέρεται στις προβλεπόμενες από τη παράγραφο 18 του κανονισμού ΕΚ 725/2004 που αναφέρει τα εξής:   

 Ο υπεύθυνος ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης θα πρέπει να έχει γνώσεις και να έχει λάβει εκπαίδευση σχετικά με κάποια από τα κατωτέρω σημεία ή όλα τα κατωτέρω σημεία, κατά περίπτωση: 

   1. την ασφαλή διαχείριση ,
   2. τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και συστάσεις, 
   3. τη σχετική εθνική νομοθεσία και κανονισμούς, 
   4. τις ευθύνες και τους τομείς δραστηριότητας άλλων οργανισμών ασφάλειας, 
   5. τη μεθοδολογία διενέργειας αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης, 
   6. τις μεθόδους επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, 
   7. τις εργασίες και τις συνθήκες στα πλοία και στους λιμένες, 
   8. τα μέτρα ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, 
   9. την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους , καθώς και το σχεδιασμό όσον αφορά την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων, 
 10. τις τεχνικές καθοδήγησης όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας, 
 11. το χειρισμό κρίσιμων για την ασφάλεια πληροφοριών και της σχετικής με την ασφάλεια επικοινωνίας, 
 12. γνώση των υφιστάμενων απειλών για την ασφάλεια και των μοντέλων που ακολουθούνται, 
 13. την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, επικίνδυνων ουσιών και διατάξεων, 
 14. την αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις, των χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια, 
 15. τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας, 
 16. τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφάλειας, καθώς και τους περιορισμούς όσον αφορά τη λειτουργία τους, 
 17. τις μεθόδους εξέτασης, επιθεώρησης, ελέγχου και παρακολούθησης, 
 18. τις μεθόδους σωματικής έρευνας προσώπων ή έρευνας πραγμάτων και διακριτικής επιθεώρησης, 
 19. τα γυμνάσια και τις ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων γυμνασίων και ασκήσεων σε συνεργασία με τις λιμενικές εγκαταστάσεις και 20. την αξιολόγηση των γυμνασίων και ασκήσεων σχετικά με την ασφάλεια.       

  (Παρ. 17.2 ΕΚ725/2004 Α΄ Μέρους)       


  7.    Ποιος είναι ο ορισμός του επιπέδου ασφάλειας και τι σημαίνει αυτό για κάθε επίπεδο;   

Το επίπεδο ασφάλειας με ευθύνη των συμβαλλομένων κρατών μπορεί να εφαρμόζεται σε πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις. 

Το μέρος A του παρόντος κώδικα ορίζει τρία επίπεδα ασφάλειας για διεθνή χρήση. Αυτά είναι:   

 — Επίπεδο ασφάλειας 1, κανονικό
· το επίπεδο στο οποίο λειτουργούν κανονικά πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις, 

 — Επίπεδο ασφάλειας 2, αυξημένο
· το επίπεδο που εφαρμόζεται για όσο καιρό υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επέλευσης συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, και 

 — Επίπεδο ασφάλειας 3, εξαιρετικό
· το επίπεδο που εφαρμόζεται σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες υπάρχει η πιθανότητα να λάβει χώρα ή επίκειται συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια.     

  (Παρ. 1.8 ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους)       8.    Μπορεί ένα πλοίο να έχει χαμηλότερο βαθμό επιπέδου ασφάλειας από τη λιμενική εγκατάσταση την οποία επισκέπτεται;   

Παρόλο που μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες ένα μεμονωμένο πλοίο μπορεί να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας συγκριτικά με τη λιμενική εγκατάσταση την οποία επισκέπτεται, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το πλοίο να έχει χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας από τη λιμενική εγκατάσταση την οποία επισκέπτεται

Εάν ένα πλοίο έχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από τη λιμενική εγκατάσταση την οποία σκοπεύει να επισκεφθεί, ο ΥΑΕ ή ο ΑΑΠ ενημερώνει τον ΥΑΛΕ, αμελλητί. Ο ΥΑΛΕ αναλαμβάνει να διενεργήσει αξιολόγηση της συγκεκριμένης κατάστασης σε συνεννόηση με τον ΥΑΕ ή τον ΑΑΠ και να συμφωνήσει επί των ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας με το πλοίο, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν σύνταξη και υπογραφή Δήλωσης Ασφάλειας.       

(Παρ. 4.12 ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους)  9.   Ποιος είναι ο ορισμός των ισοδυνάμων ρυθμίσεων ασφαλείας;   

 Ένα συμβαλλόμενο κράτος δύναται να επιτρέπει σε συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση…, να εφαρμόζει άλλα μέτρα ασφάλειας ισοδύναμα με εκείνα που ορίζονται στο… Κώδικα ISPS, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα ασφάλειας είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματικά με τα μέτρα που ορίζονται …στο μέρος Α του Κώδικα ISPS. Το συμβαλλόμενο κράτος, το οποίο επιτρέπει αυτά τα μέτρα ασφάλειας, κοινοποιεί στον Οργανισμό τις σχετικές λεπτομέρειες.   

(Παράγραφος 2 του Κανόνα 12 του Παραρτήματος Ι του Κεφάλαιο ΧΙ-2 της SOLAS 74, του Κανονισμού ΕΚ 725/2004)      10.   Μπορεί ένας φορέας διαχείρισης (εκμετάλλευσης λιμενικής εγκατάστασης) να ορισθεί ως ΑΟΑ;     

 Ως ΑΟΑ, μπορεί να ορισθεί λιμενική αρχή ή φορέας εκμετάλλευσης λιμενικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την ασφάλεια που αναφέρεται στην παράγραφο 4.5.   

(Παράγραφος  4.7  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )     11.   Φέρουν οι επιθεωρητές του ISPS έγγραφα αναγνώρισής τους;     

 Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να εκδίδουν κατάλληλα έγγραφα αναγνώρισης σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζονται σε πλοία ή να εισέρχονται σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και να θεσπίζουν διαδικασίες για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των εγγράφων αυτών.     

  (Παράγραφος  4.18  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )       12.     Ποιες πληροφορίες μπορούν να ζητούνται ως προϋπόθεση εισόδου σε λιμενική εγκατάσταση συμβαλλομένου κράτους;     

 Η επιβεβαίωση των ειδικών ή πρόσθετων μέτρων που ελήφθησαν από το πλοίο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 στάσεων σε λιμενική εγκατάσταση .   

Ορισμένα βασικά παραδείγματα είναι τα εξής:   

 α. αρχεία των μέτρων που ελήφθησαν κατά την επίσκεψη σε λιμενική εγκατάσταση ευρισκόμενη στην επικράτεια κράτους το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο κράτος, ιδίως των μέτρων τα οποία κανονικά έπρεπε να έχουν παρασχεθεί από τις λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις επικράτειες των συμβαλλομένων κρατών και   
 β. δηλώσεις Ασφάλειας οι οποίες συνήφθησαν με λιμενικές εγκαταστάσεις ή άλλα πλοία.   
 γ.  Η επιβεβαίωση ότι εφαρμόσθηκαν ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφάλειας πλοίου κατά τη διάρκεια δραστηριότητας μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο εντός της περιόδου των τελευταίων 10 στάσεων σε λιμενική εγκατάσταση .     

Και επιμέρους παραδείγματα   

α. πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στο αρχείο συνεχούς σύνοψης, 
β. θέση του πλοίου κατά το χρόνο της αναφοράς, 
γ. αναμενόμενος χρόνος κατάπλου του πλοίου σε λιμένα, 
δ. κατάλογος μελών πληρώματος, 
ε. γενική περιγραφή του φορτίου που βρίσκεται στο πλοίο, 
στ. κατάλογος επιβατών και 
ζ. πληροφορίες οι οποίες πρέπει να μεταφέρονται σύμφωνα με τον κανόνα XI-2/5.   

 (Παράγραφος  4.38  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )             13.   Τι είναι το αρχείο διαρκούς σύνοψης (Continuous synopsis report);     

Aπό την 1η Ιουλίου 2004, σύμφωνα με τον κανονισμό 5 του κεφάλαιου ΧΙ-1 της ΔΣ SOLAS, απαιτείται όλα τα επιβατηγά πλοία και τα φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 500 GT και επάνω που εκτελούν Διεθνείς πλόες να τηρούν ένα Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης (CSR).   

 Το  CSR ενός πλοίου πρέπει να περιλαμβάνει:  

·   Όλα τα έγγραφα CSR (Έντυπο 1) που εκδίδονται από την Αρχή του πλοίου, τα οποία απαριθμούνται διαδοχικά καθ’όλη την διάρκεια της ζωής του πλοίου. 
·   Όλες τα έντυπα τροποποιήσεων (Έντυπο 2) που επισυνάπτονται σε κάθε μεμονωμένο έγγραφο CSR, όπου και αναγράφονται οι αλλαγές που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο CSR και
·   Όλα τα στοιχεία του πίνακα τροποποιήσεων (Έντυπο 3) που απαριθμούν όλες τις τροποποιήσεις (που διευκρινίζονται στο Έντυπο 2) κάθε εγγράφου CSR και επισυνάπτονται στο Έντυπο 1 ανωτέρω.

(http://www.msco.gr/page/36-arxeio-diarkous-synopsis-continoous-synopsis-re)     14.   Πότε συντάσεται η Δήλωση Ασφάλειας;   

Δήλωση Ασφάλειας (ΔΑ) θα πρέπει να συντάσσεται όταν κρίνεται απαραίτητη από το συμβαλλόμενο κράτος της λιμενικής εγκατάστασης ή από ένα πλοίο. 

Οι λόγοι και οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται Δήλωση Ασφάλειας θα πρέπει να ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (ΣΑΛΕ). 

 Η ανάγκη σύνταξης Δήλωσης Ασφάλειας μπορεί να υποδεικνύεται από μια Αρχή, για τα πλοία που έχουν δικαίωμα να φέρουν τη σημαία της, ή ως απόρροια αξιολόγησης ασφάλειας πλοίου και θα πρέπει να ορίζεται στο σχέδιο ασφάλειας πλοίου.   

Δήλωση Ασφάλειας μπορεί να ζητείται και σε υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, όταν ένα πλοίο έχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από τη λιμενική εγκατάσταση, και για δραστηριότητες διασύνδεσης πλοίου/λιμένα, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας για άτομα, περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον, λόγω ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου πλοίου, συμπεριλαμβανομένων του φορτίου ή των επιβατών του ή των περιστάσεων στη λιμενική εγκατάσταση.    

Σε περίπτωση που ένα πλοίο ή μία Αρχή ζητήσει σύνταξη Δήλωσης Ασφάλειας, ο υπεύθυνος ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) ή ο αξιωματικός ασφάλειας του πλοίου (ΑΑΠ), θα πρέπει να επιβεβαιώνει τη λήψη του αιτήματος και να συζητά τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας.  

Κύριος σκοπός μιας Δήλωσης Ασφάλειας είναι η διασφάλιση της επίτευξης συμφωνίας μεταξύ του πλοίου και της λιμενικής εγκατάστασης, όσον αφορά τα αντίστοιχα μέτρα ασφάλειας, τα οποία λαμβάνει κάθε μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων εγκεκριμένων σχεδίων ασφάλειάς τους.  

 Η ανάγκη σύνταξης Δήλωσης Ασφάλειας μπορεί να υποδεικνύεται στα αποτελέσματα αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (ΑΑΛΕ) και οι λόγοι και οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται Δήλωση Ασφάλειας θα πρέπει να ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (ΣΑΛΕ)

(Παράγραφος  5  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )
Επόμενη σελίδα