Εγκύκλιοι Υπουργείου ΝαυτιλίαςΑύξουσα αρίθμηση εγκυκλίων*/ Θέμα

1. Κατάπλους πλοίου χωρίς πιστοποιητικό ISSC

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση CSR πλοίων

3. Εφοδιασμός με CSR νέων (νεοναυπηγηθέντων) πλοίων στην ελληνική σημαία

4. Αλλαγές - τροποποιήσεις σε εκδοθέν από την Υπηρεσία μας CSR

5. Εφοδιασμός με CSR πλοίων νεοεισερχόμενων στην ελληνική σημαία

6. Αλλαγή σημαίας πλοίου, το οποίο έχει CSR εκδοθέν από την Υπηρεσία μας

7. Ερωτηματολόγιο Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου

8. Τροποποιήσεις του Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου που απαιτούν προηγούμενη έγκριση του ΥΕΝ

9. Πλοία που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με πιστοποιητικό ISSC

10. Πλοία-πλοιάρια παροχής λιμενικών υπηρεσιών (π.χ. πετρελεύσεις)

11. Γραμματειακή υποστήριξη ΔΕΔΑΠΛΕ,είσπραξη παραβόλων, τελών, οδοιπορικών αποζημιώσεων των ελεγκτών του ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ από το ΥΕΝ/ΚΕΕΠ

12. Χορήγηση απόπλου

13. Έλεγχος των πιστοποιητικών πλοίων

14. Ορισμός επιπέδου ασφαλείας

15. Μέτρα ασφάλειας στο επίπεδο ασφάλειας 1

16. Συμπλήρωση της δήλωσης ασφαλείας (Declaration of Security)

17. Προσέγγιση πλοίου σε λιμένα ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS Code (συμπεριλαμβάνονται και οι λιμένες οι οποίοι δεν ανήκουν σε Συμβαλλόμενη Κυβέρνηση - Διέλευση Πλίου από επικίνδυνες σύμφωνα με τον ISPS Code περιοχές

18. Καθορισμός περιοχών περιορισμένης πρόσβασης

19. Έλεγχος πλοίων που διέρχονται in transit

20. Έλεγχος εγκατάστασης συστήματος προειδοποίησης ασφαλείας πλοίου (SSAS)

21. Αποστολή σήματος του Συστήματος Συναγερμού Ασφάλειας Πλοίου

22.  Εναλλακτική πηγή ενέργειας SSAS

23. Προβλεπόμενος Χρόνος Επικοινωνίας με τον CSO, αντικαταστάτης CSO

24. Ελάχιστος χρόνος διατήρησης αρχείων για τις δραστηριότητες της παραγ. ISPS A /10.1 και Δηλώσεων Ασφαλείας

25. Συμπλήρωση του εντύπου προ κατάπλου

26. Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων

27. Καθορισμός σημείων επαφής (contact points ) για πληροφορίες σε θέματα του ISPS Code

28. Προδιαγραφές περίφραξης και φωτισμού ασφαλείας

29. Εμπιστευτικότητα χειρισμού θεμάτων ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ εφαρμογής ISPS Code

30. Αναθεώρηση των ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ των υπόχρεων Λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό

31. Πληροφοριακό Έντυπο Ασφάλειας Προ-Κατάπλου Πλοίων

32. Διαδικασία ανασκόπησης - αναθεώρησης των εγκεκριμένων ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ των Υπόχρεων Λιμενικών εγκαταστάσεων 
      της Χώρας

33. Επέκταση υποχρεώσεων Δ.Σ SOLAS, Kεφ. ΧΙ-2 και ΙSPS στους πλόες εσωτερικού

34. Εφαρμογή Κώδικα ISPS σε Ναυπηγεία Κατασκευής, Μετασκευής Πλοίου και στις Επισκευαστικές Βάσεις από Ελληνικά Πλοία

35. Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ

35.1. Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ Νο

35.2. Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ

36. Τήρηση Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία

36.1. Τροποποίηση Έντυπων Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία»

36.2. Διευκρινίσεις επί εγκυκλίου ‘Τροποποίηση Εντύπων Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με Ελληνική σημαία

36.3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τήρηση Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με Ελληνική σημαία

37. Επιτήρηση της Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων με αυτόματα συστήματα

38. Εγκύκλιος FAL.2/Circ87-MEPC/Circ 426/MSC/Circ.1151 Revised list of Certificates and Documents Required to be Carried on Board Ships

39. Έλεγχος πρόσβασης Δημοσίων Αρχών στα πλοία (Public Authorities Access Control)

40. Δημιουργία Αποδεκτών Εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ

41. Διαδικασία ελέγχου φορτίου στις λιμενικές εγκαταστάσεις

42. Διαδικσία ελέγχου πρόσβασης χρηστών σε λιμενικές εγκαταστάσεις

43. Απαιτούμενα προσόντα και γνώσεις για τον Αξιωματικό Ασφάλειας Εταιρείας (CSO)

44. Οδηγία 2005/65/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας λιμένων

45. Κανονισμός (ΕΚ) 884/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
      διαδικασίες για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων της Επιτροπής στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας

46. Υποχρέωση τήρησης Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR) για πλοία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες Εσωτερικού

47. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υπευθύνων Ασφάλειας Εταιρειών (CSOs)

48. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υπευθύνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ - PFSO)

49. Εκπαίδευση προσωπικού ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων στα πλαίσια του Κώδικα ISPS

50. Διεξαγωγή ασκήσεων ασφάλειας κατά ISPS Code σε Πλοία

51. Προσδιορισμός Τροποποιήσεων που Προκύπτουν κατά την Αναθεώρηση του ΣΑΛΕ για τις Οποίες Απαιτείται Έγκριση από την Αρχή

52. Έγκαιρη υποβολή αιτημάτων για τη διενέργεια τακτικών και περιοδικών ελέγχων στα πλοία και στις εταιρείες, στα πλαίσια των Διεθνών Κωδίκων Ασφαλούς Διαχείρισης (ΔΚΑΜ-ISM) και Ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων (ΔΙΚΑΠΛΕ-ISM) 

53. Υποβολή στοιχείων στα πλαίσια του ΔΚΑΔ (ISM CODE) και του ΔΙΚΑΠΛΕ (ISPS CODE) σε ηλεκτρονική μορφή

54. Διαδικασία με την οποία Διασφαλίζεται η Έγκαιρη Λήψη του Πληροφοριακού Εντύπου προ Κατάπλου, από Πλοίο 
      που Υπόκειται στις Σχετικές με την Ενίσχυση της Ασφάλειας στη θάλασσα Επιταγές

55. Εμπιστευτικότητα χειρισμού θεμάτων που αφορούν ΑΑΛΕ – ΣΑΛΕ και ΑΑΠ – ΣΑΠ

56. Υποχρεώσεις Α.Ο.Α.

57. Ασκήσεις και Γυμνάσια όσον αφορά την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων

58. Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις λιμενικές εγκαταστάσεις

59. Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄) για την Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις

60. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων

61. Ρύθμιση θεμάτων χειρισμού διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων

62. Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων

63. Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό και την ανάδειξη λιμενικής εγκατάστασης υπόχρεης για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, ως Λιμενικής Εγκατάστασης Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων, καθώς και καθορισμός του βαθμού εφαρμογής σε αυτήν του Κεφαλαίου XI/2 της ΔΣ SOLAS 74 και του Κώδικα ISPS

64. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπομένων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων ασφάλειας

65. Λιμενικές εγκαταστάσεις περιστασιακής εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων

66. Αριθμός Αναγνώρισης Εταιρείας και Αριθμός Αναγνώρισης Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη

67. Έντυπων Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία

68. Οδηγίες Διαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας

69. Ερμηνεία του νομικού πλαισίου που αναφέρεται στη δυνατότητα εφαρμογής ισοδύναμων ρυθμίσεων ασφάλειας στις 
      λιμενικές εγκαταστάσεις και καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της εφαρμογής τους

70. Οδηγίες Διαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας - Επικαιροποίηση Εγκυκλίων IMO

71. Αναθεώρηση Αξιολογήσεων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

72. Γνωστοποίηση Εγκυκλίου του IMO – Οδηγία για τους Υπευθύνους Ασφαλείας Εταιρειών (CSOs)

73. Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού

74. 4η Έκδοση Βέλτιστων Πρακτικών (Best Management Practices) για την αποτροπή των περιστατικών πειρατείας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας

75. Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού (ΑΔΑ: Β4ΣΨΟΠ-ΦΗΚ)

76. Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και Αναπληρωτής του (ΑΔΑ: ΒΖΣ1ΟΠ-ΛΝΚ)

* Αρίθμηση των εγκυκλίων σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας