2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση CSR πλοίων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση CSR πλοίων

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Για έκδοση CSR απαιτείται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία να κατατεθεί στην Υπηρεσία μας αίτηση επισυνάπτοντας φωτοτυπίας των κάτωθι: 

 α) Εγγράφου Εθνικότητας 
 β) Πιστοποιητικού Κλάσης 
 γ) Εγγράφου Συμμόρφωσης 
 δ) Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης 
 ε) Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου καθώς και το Current Continuous Synopsis Record Information (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) υπογεγραμμένο από τον Company Security Officer. 

Για τα πλοία με ελληνική σημαία που δεν είχαν υποχρέωση πιστοποίησης σε θέματα ISPS Code από 1-7-2004 λόγω πλόων που εκτελούσαν, θα εκδίδεται ένα CSR που θα παρουσιάζει την ιστορία του πλοίου από τη στιγμή που άλλαξε κατηγορία πλόων οπότε και απέκτησε την υποχρέωση πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ SOLAS. 
Το σχέδιο του CSR θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα) μαζί με τα επισυναπτόμενα στο ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ προς τελικό έλεγχο, υπογραφή και υπηρεσιακή διεκπεραίωση. 
Τέλος, για την έκδοση του CSR απαιτείται προσκόμιση παραβόλου χαρτοσήμου 30 - και απόδειξη κατάθεσης 30 - υπέρ ΜΤΝ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό 040-545151/52 ή στο Τμήμα του Αρχείου Πλοίων του ΚΕΕΠ.  
Αρχείο: