9. Πλοία που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με πιστοποιητικό ISSC

Πλοία που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με πιστοποιητικό ISSC

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Σύμφωνα με την Res. A.494 του ΙΜΟ, που έχει υιοθετηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, για ένα πλοίο έχει θέσει τρόπιδα πριν τις 31/12/85 και η χωρητικότητα του σύμφωνα με την καταμέτρηση που είχε γίνει βάσει της μέχρι τότε ισχύουσας νομοθεσίας είναι κάτω των 500 GRT, τότε για το πλοίο αυτό είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία και να εκδίδονται Εθνικά Πιστοποιητικά Ασφαλείας σε εφαρμογή του άρθρου 3 (2) της Διεθνούς Σύμβασης Μέτρησης Χωρητικότητας των πλοίων του ?69, δηλαδή να εξαιρείται από τις απαιτήσεις της ΔΣ SOLAS 74. 

Για την περίπτωση αυτών των πλοίων η Υπηρεσία μας εκδίδει σχετική βεβαίωση.
Αρχείο: