8. Τροποποιήσεις του Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου που απαιτούν προηγούμενη έγκριση του ΥΕΝ

Τροποποιήσεις του Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου που απαιτούν προηγούμενη έγκριση του ΥΕΝ

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Οι τροποποιήσεις του Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση του ΥΕΝ αφορούν σε: 

α) Αλλαγές εξοπλισμού 

β) Αλλαγή στον προσδιορισμό : 

ι) Επιπέδων προστασίας 
ιι) Σημείων πρόσβασης 
ιιι) Μη εξουσιοδοτημένων περιοχών πρόσβασης 

γ)Αλλαγή των σημείων επαφής πλοίου 

δ)Αλλαγή των σημείων επαφής επιχείρησης 

ε)Αλλαγές στις διαδικασίες ασφαλείας εν πλω 

Η έγκριση αυτή θα είναι διαθέσιμη επί του πλοίου και θα επιδεικνύεται μαζί με το Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (ή το Προσωρινό Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου). 
Τα υπόλοιπα μέρη του ΣΑΠ διατηρούνται και ενημερώνονται από τους διαχειριστές και τους διευθυντές. 
Εντούτοις καμία τροποποίηση δε θα γίνει σε σχέδιο χωρίς την τεκμηριωμένη άδεια του CSO. Τέτοια άδεια θα σταλεί στο πλοίο και θα τηρείται στο πλοίο από τον SSO.
Αρχείο: