76. Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και Αναπληρωτής του (ΑΔΑ: ΒΖΣ1ΟΠ-ΛΝΚ)

Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και Αναπληρωτής του (ΑΔΑ: ΒΖΣ1ΟΠ-ΛΝΚ)

Έκδοση: 01/31-07-2014
Αναθεώρηση: 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  Πειραιάς, 31-07-2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                                                                                                Αριθ.πρωτ: 4433.7/27/14             
& ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ                                                                         ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.    
                                                                                                      
Ταχ. Δ/νση         : Γρ. Λαμπράκη 150                                                          
Ταχ. Κώδικας    : 185 10, Πειραιάς                                                                                              
Πληροφορίες    : Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Καραντζιάς Σωτ. 
Τηλέφωνο         :  210- 4191911-1940                                                      
E-mail                 :  dedaple@yen.gr                                                   

ΘΕΜΑ: «Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και Αναπληρωτής του».          

1. Ως γνωστό για κάθε υπόχρεη εφαρμογής της σχετικής με την ενίσχυση της ασφάλειας, νομοθεσίας, λιμενική εγκατάσταση της χώρας, προτείνεται από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτής και εγκρίνεται από το Συντονιστικό Κέντρο (ΔΕΔΑΠΛΕ) ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της (ΥΑΛΕ), ως και ο αναπληρωτής του.  

2. Επιπρόσθετα τα πρόσωπα τα οποία προτείνονται για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων (ΥΑΛΕ, αναπληρωτή ΥΑΛΕ) και προκειμένου εγκριθούν από την ΔΕΔΑΠΛΕ θα πρέπει προηγούμενα να διασφαλίζετε ότι διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας (security) εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και γ) τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό γνώσεις, 

3. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 17.2 του Α Μέρους του Κώδικα ISPS, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Υπεύθυνου Ασφάλειας μιας Λιμενικής Εγκατάστασης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:   

τη διενέργεια εκτενούς αρχικής επιθεώρησης ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αξιολόγηση ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, 
τη διασφάλιση της εκπόνησης και διατήρησης του σχεδίου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης,  

την εφαρμογή και άσκηση του σχεδίου ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης,  

τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης για τη διασφάλιση της συνέχισης ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας,  

την υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις και την ενσωμάτωσή τους, κατά περίπτωση, στο σχέδιο ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, προκειμένου να διορθώνονται οι ελλείψεις και να ενημερώνεται το σχέδιο ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη σχετικές αλλαγές στη λιμενική εγκατάσταση,  

την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της επαγρύπνησης του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης σχετικά με την ασφάλεια, 
  
τη διασφάλιση παροχής επαρκούς εκπαίδευσης στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια της λιμενικής εγκατάστασης,  

την αναφορά περιστατικών που απειλούν την ασφάλεια της λιμενικής εγκατάστασης στις αρμόδιες αρχές και την τήρηση σχετικών αρχείων,  

τον συντονισμό εφαρμογής του σχεδίου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης με τον αρμόδιο υπεύθυνο ασφάλειας της εταιρείας και τον αξιωματικό ασφάλειας του πλοίου,  

τον συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφάλειας, ως κρίνεται σκόπιμο,  

τη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια της λιμενικής εγκατάστασης,  

τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας, υποβολής σε δοκιμές, βαθμονόμησης και συντήρησης του εξοπλισμού, εάν υπάρχει και  τη στήριξη των αξιωματικών ασφάλειας πλοίων στην επιβεβαίωση της ταυτότητας εκείνων που ζητούν να επιβιβαστούν στο πλοίο όταν ζητείται. 

4.   Παρόλο που ο Υπεύθυνος Ασφάλειας μιας λιμενικής εγκατάστασης σύμφωνα με την παρ. 16.1 του Μέρους Β΄, του Κώδικα ISPS δεν απαιτείται να αναλαμβάνει προσωπικά όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη θέση αυτή, η τελική ευθύνη, για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσής τους ανήκει σε αυτόν. 

5.   Λαμβανομένου ωστόσο υπόψη ότι, όπως ρητά προκύπτει, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται ότι εκτελούνται αποτελεσματικά τα παραπάνω καθήκοντα και κυρίως εφαρμόζονται πλήρως οι σχετικές προβλέψεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας, δημιουργείται έντονος προβληματισμός στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το κατά πόσον αυτό είναι εφικτό στις περιπτώσεις Λιμενικών Εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους, και στις οποίες το ίδιο φυσικό πρόσωπο έχει αναλάβει ταυτόχρονα σε αυτές καθήκοντα Υπεύθυνου Ασφάλειας, πολύ δε περισσότερο αν το ίδιο συμβαίνει και με τον αναπληρωτή του. 

6.  Ειδικότερα, η μη υποχρέωση του ΥΑΛΕ να αναλαμβάνει προσωπικά όλα τα καθήκοντα, που του αναλογούν δεν δικαιολογεί, την μη αυτοπρόσωπη παρουσία αυτού ή τουλάχιστον του ορισμένου αναπληρωτή του στον χώρο για την ασφάλεια του οποίου έχει την κύρια ευθύνη. 

7.  Για το λόγο αυτό, με μέριμνα των φορέων σας, κάθε αντίστοιχη περίπτωση θα πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί, στο πλαίσιο της κατά το δυνατό αυτοπρόσωπης παρουσίας των ΥΑΛΕ ή των αναπληρωτών τους στις λιμενικές σας εγκαταστάσεις τουλάχιστον κατά τις περιόδους λειτουργίας τους. Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση για αυτοπρόσωπη παρουσία των ΥΑΛΕ ή των αναπληρωτών τους δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανάληψης από το ίδιο πρόσωπο των καθηκόντων αυτών σε περισσότερες της μιας λιμενικών εγκαταστάσεων ιδιαίτερα δε στην περίπτωση που αυτές ανήκουν στον ίδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης και εφόσον η απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων αυτών  την επιτρέπει.  

8. Υπενθυμίζεται τέλος ότι η αντικατάσταση των Υπευθύνων Ασφάλειας και των Αναπληρωτών τους, πραγματοποιείται με την τροποποίηση των Σχεδίων Ασφάλειας και σύμφωνα με το Παράρτημα Α της αριθμ.  4113.255/01/2013 Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 3120 Β΄), η τροποποίηση αυτή δεν ισχύει εάν δεν εγκριθεί προηγούμενα από την Υπηρεσία μας. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου τηρείται πλήρες και επικαιροποιημένο σχετικό αρχείο, οι φορείς εκμετάλλευσης των υπόχρεων Λιμενικών Εγκαταστάσεων προς τις οποίες το παρόν, απευθύνεται, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία μας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 20/8/2014, με κοινοποίηση στις Λιμενικές Αρχές υπαγωγής τους, τα ονοματεπώνυμα, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, τις ημερομηνίες ανάληψης και λήξης καθηκόντων των προσώπων που ασκούν καθήκοντα Υπευθύνων Ασφάλειας και αναπληρωτών τους. Συναφώς σημειώνεται ότι κάθε μεταβολή στα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει άμεσα να επικαιροποιείται ανάλογα. 

9. Λιμενικές Αρχές που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την παρακολούθηση του θέματος προκειμένου διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των Υπεύθυνων Ασφάλειας ή των αναπληρωτών τους, και κυρίως των σχετικών προβλέψεων των εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων. 

10.  Η  Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση σας για την παροχή οιασδήποτε περαιτέρω διευκρίνησης/βοήθειας επί του θέματος, ζητηθεί. 

11. ΥΝΑ/Α.ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΛΕΠ στην οποία κοινοποιείται το παρον παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά την ιστοσελίδα του ΥΝΑ, θέτοντας αυτήν στον πίνακα «Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS» με τον επόμενο αύξοντα αριθμό. 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ (Τ) ΖΗΚΑΣ Ιωάννης              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  (με ΦΑΞ μέσω Λιμενικών Αρχών) 
1. Φορείς Διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεων εφαρμογής του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Κώδικας ISPS), Λιμενικών Εγκαταστάσεων  
2. ΥΑΛΕ και Αναπληρωτές ΥΑΛΕ (μέσω των Λιμενικών τους Εγκαταστάσεων)               

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μέσω ΦΑΞ)  

1. Α.Ο.Α.   
2. ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ   
3. Κ.Λ/Χ-Λ/Χ-Υ/Χ   

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. ΥΝΑ/Γρ. κ. Δ/ντή ΚΕΕΠ (υ.τ.α) 
2. ΥΝΑ/Α.ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΛΕΠ 
3. ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ-ΔΟΛΕΛ 
Αρχείο: Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και Αναπληρωτής του (ΑΔΑ: ΒΖΣ1ΟΠ-ΛΝΚ)