75. Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού (ΑΔΑ: Β4ΣΨΟΠ-ΦΗΚ)

Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού (ΑΔΑ: Β4ΣΨΟΠ-ΦΗΚ)

Έκδοση: 01/15-11-2012
Αναθεώρηση: 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      Πειραιάς, 15  Νοεµβρίου 2012  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 4425.1/ 01 /12     
ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
ΔΕΔΑΠΛΕ ΤΜΗΜΑ Β΄                                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής                     

         
 Ταχ. ∆/νση     : Γρ. Λαµπράκη 150                                                                                                           
 Ταχ. Κώδικας : 185 35, Πειραιάς                                                            
 Πληροφορίες : Ανθ/ρχος ΛΣ ΧΟΥΛΑΚΗΣ Χ.                   
Τηλέφωνο      : 210- 4191939                                         
 Fax                 : 210- 4191901 
E-mail             : dedaple@yen.gr                                                                                         

  ΘΕΜΑ : «Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σοµαλίας και του Ινδικού Ωκεανού».   

  ΣΧΕΤ:    (α) Α.Π.: 4425.1/04/2008/03.12.2008 Εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ-∆ΝΠΑ-∆ΑΝ.                 
                 (β) Α.Π.: 4425.1/05/2008/24.12.2008 Εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ-∆ΝΠΑ-∆ΑΝ.                
                 (γ) Α.Π.: 4425.1/01/2009/09.02.2009 Εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ-∆ΝΠΑ-∆ΑΝ.                 
                 (δ) Α.Π.: 4425.1/03/2009/12.08.2009 Εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ-∆ΝΠΑ-∆ΑΝ.                
                (ε) Α.Π.: 4425.1/01/2010/24.02.2010 Εγκύκλιος ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ-∆ΝΠΑ.             
               (στ) Α.Π.: 4425.1/02/2010/13.05.2010 Εγκύκλιος ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ.                             
                (ζ) Α.Π.:  4425.1/03/2010/22.07.2010 Εγκύκλιος ΥΠΠ/ΓΓΝΑΝ/∆Ε∆ΑΠΛΕ.               
                (η) Α.Π.: 4425.1/01/2011/14.02.2011 Εγκύκλιος ΥΘΥΝΑΛ/ΚΕΕΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ.                
                (θ) Α.Π.: 4425.1/02/11/07-04-2011 Εγκύκλιος ΥΘΥΝΑΛ/ΚΕΕΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ.                
                (ι) Α.Π.: 4425.1/03/11/21-09-2011 Εγκύκλιος ΥΠΑΑΝ/ΚΕΕΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ.     


  1.  Στο πλαίσιο συνεργασίας της µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέµατα που αφορούν στην ασφάλεια στη θάλασσα και στην πρόληψη για την εκδήλωση περιστατικών πειρατείας η Υπηρεσία µας ενηµερώθηκε, προσφάτως, σχετικά µε τη µη συµµόρφωση ορισµένων υπό Ελληνική σηµαία πλοίων µε την απαίτηση εγγραφής/αναφοράς στα κέντρα αντιµετώπισης πειρατείας, όπως προβλέπεται στις προτεινόµενες από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (IMO) Βέλτιστες Πρακτικές ∆ιαχείρισης (Best Management Practices, BMPs), καθώς και στη Σύσταση (Recommendation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 2010/159/EU. Κατόπιν τούτου, επισηµαίνονται εκ νέου τα στοιχεία των σηµαντικότερων κέντρων αντιµετώπισης πειρατείας: 
1.1.        Το Maritime Security Centre – Horn Of Africa (MSCHOA), που αποτελεί τη συντονιστική αρχή για τις ∆υνάµεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU NAVFOR) στον Κόλπο του Άντεν και τη θάλασσα ανοικτά της Σοµαλίας ελέγχοντας τη θαλάσσια κυκλοφορία. 
1.2.        Το United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), που αποτελεί το σηµείο επαφής µεταξύ πλοίου και Ναυτικών ∆υνάµεων µέσα στην επικίνδυνη περιοχή. 
1.3.        Το Maritime Liaison Office Bahrain (MARLO) που συνεισφέρει στην ανταλλαγή πληροφοριών εντός της επικίνδυνης περιοχής.  

2.  ∆ιευκρινιστικά σηµειώνεται ότι το MSCHOA και το UKMTO συνεργάζονται εκ παραλλήλου αλλά αποτελούν δύο ξεχωριστές οντότητες.   
 
3.  Τα πλοία που διαπλέουν την οριζόµενη ως επικίνδυνη περιοχή (Σουέζ, Ακτές Αφρικής, 10ο S, 078ο Ε) πρέπει να εγγράφονται στο MSCHOA και να στέλνουν σχετική αναφορά στο UKMTO. Η διαδικασία εγγραφής/αναφοράς επιτρέπει στα κέντρα να παρακολουθούν την θέση και την πορεία των πλοίων συγκρίνοντας τα δεδοµένα που υποβάλλονται µε τις θέσεις που λαµβάνονται µέσω των εκποµπών των συσκευών LRIT που διαθέτουν. Τα πλοία που δεν τηρούν τα παραπάνω, αναφέρονται στην Υπηρεσία µας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε µηνιαία βάση. Τα έντυπα/φόρµες που καλούνται τα διαπλέοντα την ανωτέρω περιοχή πλοία να συµπληρώσουν και υποβάλλουν εµπεριέχονται στην 4η έκδοση των Βέλτιστων Πρακτικών ∆ιαχείρισης (BMP4).     

4.  Πέραν αυτού υπενθυµίζονται επίσης: 
4.1.        Η υποχρέωση ενηµέρωσης επί των ανωτέρω (α) έως (η) σχετικών καθώς και η τήρηση των διαλαµβανοµένων σε αυτές. 
4.2.        Η σπουδαιότητα υιοθέτησης και εφαρµογής των προτεινόµενων από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (IMO), Βέλτιστων Πρακτικών ∆ιαχείρισης (BMP, 4η έκδοση) και της Σύστασης (Recommendation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 2010/159/EU.   

5.  Σε ό,τι αφορά στα πλοία αναψυχής (yachts), η επιχείρηση EU NAVFOR ATALANTA, λόγω της κλιµάκωσης των περιστατικών πειρατείας, συνιστά όπως αποφευχθεί η διέλευσή τους από την περιοχή υψηλής επικινδυνότητας που προαναφέρθηκε, είτε µεµονωµένα είτε συµµετέχοντας σε σχετικούς αγώνες (yacht rallies). Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αποφυγή του διάπλου της περιοχής, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εγγραφής στο MSCHOA, η αναφορά στο UKMTO, η διέλευση µέσω του ∆ιεθνώς Συνιστώµενου ∆ιαύλου (IRTC) σύµφωνα µε τις οδηγίες των κέντρων αυτών, καθώς και η εξοικείωση όλων των επιβαινόντων και των επικεφαλής/διοργανωτών των αγώνων µε τις Βέλτιστες Πρακτικές ∆ιαχείρισης (BMP, 4η έκδοση), ενώ τα υπόψη σκάφη θα πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τις Στρατιωτικές και Ναυτικές Αρχές. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται και στις κάτωθι διαδικτυακές διευθύνσεις: 
www.MSCHOA.com, www.sailing.org.cruising (ISAF – International Sailing Federation) καθώς και
www.shipping.nato.int (NATO SHIPPING CENTRE WEBSITE).   

6.  Επιπροσθέτως, στις Βέλτιστες Πρακτικές ∆ιαχείρισης – BMP (4η έκδοση) περιλαµβάνονται κατευθύνσεις που αφορούν σε σκάφη που διενεργούν αλιεία στις εν λόγω περιοχές.   

7.  Επικουρικά, αποστέλλεται πίνακας χρήσιµων στοιχείων επικοινωνίας Κέντρων και Υπηρεσιών.    

8.  Παρακαλείστε για την ενηµέρωση και την εφαρµογή των ανωτέρω, εφιστώντας εκ νέου την προσοχή του εµπλεκόµενου στην ασφάλεια (security) προσωπικού των εταιρειών και των πλοίων σας. Επιπροσθέτως τονίζεται η ανάγκη πιστής τήρησης των προβλεπόµενων στο ΣΑΠ µέτρων ασφάλειας και η συνεχής εκπαίδευση του πληρώµατος, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά σε τυχόν εκδήλωση έκνοµων ενεργειών επί του πλοίου και κυρίως της πειρατείας.   

9.  ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./∆ΙΠΛΕΠ παρακαλείται για τις ενέργειές της όσον αφορά στην ενηµέρωση της ιστοσελίδας µε την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτή στον πίνακα «Εγκυκλίων ISPS» µε επόµενο αύξοντα αριθµό.    


Ο ∆ιευθυντής                

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ Αλέξανδρος         

  1.    ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 2.    ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 
3.    ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 
4.    ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
5.    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ (Ναυταθλητική Μαρίνα ∆έλτα Φαλήρου, ΤΘ 78550) 
6. Αποδέκτες εγκυκλίων ∆Ε∆ΑΠΛΕ (µέσω ∆Ε∆ΑΠΛΕ)  

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.    Γρ. κκ ΥΝΑ (υτα) – ΓΓΑΝ (υτα) 
2.    ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. – Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤΚ. – Ε/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα) 
3.    ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ.κ. Ε/ΕΚΣΕ∆ (υτα) 
4.    ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ∆ΑΝ – ∆Α - ∆ΙΣΧΕΠ 
5.    ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./∆ΙΠΛΕΠ (για την ενηµέρωση της ιστοσελίδας)  
6.    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
7.    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (παρακαλούµενη για την ενηµέρωση των µελών της)
8.    GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE   

 ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ   
1.    ΥΝΑ/ Γρ. κ. ∆Κ∆΄ (υτα) 
2.    ΥΝΑ/∆Ε∆ΑΠΛΕ – ∆ΝΕΡ – ∆ΝΠΑ – ∆ΙΠΑΜ/ΠΣΕΑ  
3.    ΜΕΑ/ΕΕ (µέσω ∆ΝΠΑ) υπόψη εκπροσώπου ΥΝΑ 
4.    Ε.Ν.Α. Λονδίνου   
5.    Ε.Ν.Α. Νέας Υόρκης                                                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1) UKMTO   
Email UKMTO@eim.ae 
  Telephone(24 hrs) +971 50 552 3215 

2) MSCHOA   
Via Website for reporting www.mschoa.org 
Telephone +44 (0) 1923 958545 
Fax +44 (0) 1923 958520 
Email postmaster@mschoa.org 

3) NATO SHIPPING CENTRE   
Website www.shipping.nato.int 
Email info@shipping.nato.int 
Telephone (24 hrs) +44 (0) 1923 956574 
Fax +44 (0) 1923 956575 

4) MARLO   
Website www.cusnc.navy.mil/marlo/ 
Email Marlo.bahrain@me.navy.mil 
Office +973 1785 3925 Duty (24hrs) +973 3940 1395 
Fax +973 1785 3930 

5) INTERPOL  
Website www.interpol.int 
Email Os-ccc@interpol.int 
Telephone (24hrs) +33(0) 472 44 76 76 

6) IMB   
Email piracy@icc-ccs.org 
Telephone +60 3 2031 0014 
Fax +60 3 2078 5769 
Telex MA34199 IMBPC1          
Αρχείο: Περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού (ΑΔΑ: Β4ΣΨΟΠ-ΦΗΚ)