71. Αναθεώρηση Αξιολογήσεων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Αναθεώρηση Αξιολογήσεων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Έκδοση: 01/21-01-2010
Αναθεώρηση: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Πειραιάς,   21-01-2010  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                          Αριθ.πρωτ: 4433.7/07/10                          
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ                      
ΔΕΔΑΠΛΕ – Γ΄                                                                                                                                     ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.                                            

Ταχ. Δ/νση          : Γρ. Λαμπράκη 150                                                                                                      
Ταχ. Κώδικας     : 185 18, Πειραιάς                                        
Πληροφορίες     : Πλωτάρχης Λ.Σ Πετρόπουλος Ελ.                     
 Τηλέφωνο         : 210- 4191930                                                            
E-mail                  :  dedaple@yen.gr             


ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση Αξιολογήσεων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων.   
ΣΧΕΤ. : Α.Π. 3733.7/152/05/30.09.2005 εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄               


  1.        Με αφορμή ερώτημα που περιήλθε στην Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση περιοδικής αναθεώρησης των μελετών ΑΑΛΕ κάθε πέντε (05) έτη αφότου διενεργήθηκε η αρχική αξιολόγηση ή από τη τελευταία αναθεώρηση της, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :         

(α) Μέχρι την έκδοση της κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) Απόφασης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναθεώρηση των εγκεκριμένων μελετών ΑΑΛΕ & ΣΑΛΕ ρυθμίζονται με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.      
(β) Με την εγκύκλιο αυτή καθορίζεται η διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι Αξιολογήσεις Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ) και τα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) ανασκοπούνται – επανεξετάζονται (review) άπαξ του έτους. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των εν λόγω μελετών καθώς και η αναγκαιότητα ή μη της τροποποίησης τους (amendment), λόγω ενδεχόμενων μεταβολών που προέκυψαν σε διάφορα στοιχεία τους (π.χ. νέες απειλές, νέες υποδομές, νέες λειτουργίες, κ.λπ.). 

2.        Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι με την εφαρμογή της προαναφερθείσας διαδικασίας επιβεβαιώνεται σε ετήσια βάση η επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μελετών ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται, εφόσον βεβαίως δεν προκύψει από την διενεργηθείσα ανασκόπηση, η τροποποίηση τους στο τέλος της πενταετίας.  

3.        ΥΠτΠ/ΔΠΝΤ παρακαλείται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας (www.yen.gr) με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα ¨εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS ¨ με τον επόμενο αύξοντα αριθμό.     

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ  ΛΣ  ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κ.    


ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μέσω Λιμενικών Αρχών)   

Κ. Λ/Χ – Λ/Χ – Υ/Χ ΑΟΑ (μέσω ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Δ΄) 
κ. ΔΚΔ΄ (υτα) ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΔΛΠ ΥΠΟΙΑΝ/ ΓΓΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Δ΄
Αρχείο:  Αναθεώρηση Αξιολογήσεων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων