70. Οδηγίες Διαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας - Επικαιροποίηση Εγκυκλίων IMO

Οδηγίες Διαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας - Επικαιροποίηση Εγκυκλίων IMO

Έκδοση: 01/12-08-2009
Αναθεώρηση: 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             Πειραιάς, 12 Αυγούστου 2009 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,                                                                                                        Αριθ. Πρωτ. : 4425.1/03/2009    
 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
∆Ε∆ΑΠΛΕ – ∆ΝΠΑ - ∆ΑΝ 


Ταχ. ∆/νση        : Γρ. Λαµπράκη 150                                     
Ταχ. Κώδικας  : 185 35, Πειραιάς                                                                                                                  ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής                         
Τηλέφωνο       : 210- 4191939                                                        
 Fax                   : 210- 4191901 
E-mail               : dedaple@yen.gr                                                                                                                           


ΘΕΜΑ  : «Επικαιροποίηση Εγκυκλίου ∆ιαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και  Ένοπλης Ληστείας».   
Σχετ.:     α) Η Αρ.Πρωτ. 4425.1/04/03-12-2008 εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ            
                β) Η Αρ. Πρωτ. 4425.1/05/24-12-2008 εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ            
                γ) Η Αρ. Πρωτ. 4425.1/01/09-02-2009 εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ   


 1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουµε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ, στο σύνδεσµο υπό τον τίτλο “ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ SOS” έχουν αναρτηθεί οι κατωτέρω εγκύκλιοι του IMO οι οποίες αναφέρονται σε θέµατα διαχείρισης περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας ως ακολούθως:    

MSC.1/Circ.1302 

Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia  MSC.1/Circ.1332 Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia – Best Management Practices  MSC.1/Circ.1333 Piracy and armed robbery against ships – Recommendations to Governments for preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships  MSC.1/Circ.1334 Piracy and armed robbery against ships – Guidance to ship owners and ship operators, shipmasters and crews on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships  SN.1/Circ.281 Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia – Information on Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC) for ships transiting the Gulf of Aden  

2. Αναφορικά µε το περιεχόµενο των ανωτέρω εγκυκλίων διευκρινίζεται ότι:   

α. Με την εγκύκλιο MSC.1/Circ.1302, ο ΙΜΟ αποδέχεται την από 15-04-2009 σύσταση (advice) του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Επιµελητηρίου (International Chamber of Shipping) και παρέχονται οδηγίες για την αντιµετώπιση περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας σε πλοία, κατά τη διέλευσή τους από το δυτικό Ινδικό Ωκεανό, ανοικτά των ακτών της Σοµαλίας.   
β. Η εγκύκλιος MSC.1/Circ.1332 αναφέρεται στις Βέλτιστες Πρακτικές (Best Management Practices) που υιοθετήθηκαν από τον IMO στην τελευταία διάσκεψη της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) και παρέχει ειδικότερες οδηγίες για την αντιµετώπιση περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας σε πλοία, ανοικτά των ακτών της Σοµαλίας.   
γ. Η εγκύκλιος MSC.1/Circ.1333 αντικαθιστά την αντίστοιχη MSC/Circ.622/ Rev.1 και παρέχει οδηγίες στις κυβερνήσεις για την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας σε πλοία.   
δ. Οµοίως η εγκύκλιος MSC.1/Circ.1334 αντικαθιστά την εγκύκλιο MSC/ Circ.623/Rev.3 και παρέχει οδηγίες για την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας σε πλοία.   
ε. Με την εγκύκλιο SN.1/Circ.281 υιοθετήθηκε από την Υ/Επιτροπή NAV 55 του ΙΜΟ ο αναθεωρηµένος δίαυλος διέλευσης πλοίων από την περιοχή του Κόλπου του Aden (Internationally Recommended Transit Corridor - IRTC) και παρέχονται οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του από τα πλοία που διαπλέουν την εν λόγω περιοχή. Επισηµαίνεται ότι ο συγκεκριµένος δίαυλος ενδέχεται να µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να ενηµερώνονται συνεχώς µέσω του δικτυακού τόπου του συντονιστικού κέντρου ναυτικής ασφάλειας MSCHOA (Maritime Security Centre – Horn of Africa) (http://www.mschoa.org).   

 3. Τέλος σας γνωρίζουµε ότι τα επικαιροποιηµένα σηµεία επαφής, σύµφωνα µε την εγκύκλιο SN.1/Circ.281, για λήψη οδηγιών και αναφορά συµβάντων είναι τα παρακάτω:    

UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) 
E-mail: ukmto@eim.ae 
Tel: +971 50 552 3215 Fax: +971 4 306 5710 
Telex: (51) 210473    MSC-HOA (Maritime Security Centre – Horn of Africa) 
E-mail: postmaster@mschoa.org 
Tel: +44 1923 958545 
Fax: +44 1923 958520 
Via website: www.mschoa.eu 
   
MARLO-Bahrain (Maritime Liaison Office-Bahrain) 
E-mail: marlo.bahrain@me.navy.mil 
Tel: +973 1785 3925 
Cel: +973 3940 1395    

IMB Piracy Reporting Centre 
E-mail: piracy@icc-ccs.org E-mail: imbkl@icc-ccs.org 
Tel: +60 3 2031 0014 Fax: +60 3 2078 5769 
Website: www.icc-ccs.org    
     
NATO Shipping Centre 
Tel: +44 1923 956 574 
Fax: +44 1923 956 575 
E-mail: info@shipping.nato.int 
Website: www.nato.int   

 4. Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας µε σκοπό την παροχή καταλλήλων οδηγιών προς τους Πλοιάρχους των υπό διαχείρισή τους πλοίων.              

Ο Β΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ           


 Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ Γ                           

 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ   
 Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

1.    ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
2.    ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 
3.    ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 
4.    GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE 
5.    Αποδέκτες εγκυκλίων ∆Ε∆ΑΠΛΕ (µέσω ∆Ε∆ΑΠΛΕ)   

 ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   

1.    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
2.    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (παρακαλούµενη για την ενηµέρωση των µελών της)   

 ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ     

1.    Γρ. κ. ΥΕΝΑΝΠ (υτα) 
2.    Γρ. κ. ΥΦΕΝΑΝΠ (υτα) 
3.    Γρ. κ. ΓΓ/ΥΕΝΑΝΠ (υτα) 
4.    ΥΕΝΑΝΠ / Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ – Α΄ Υ/ΛΣ (υτα) – Β΄Υ/ΛΣ  
5.    ΥΕΝΑΝΠ / Γρ. κ.κ. ∆Κ∆΄ - ∆ΚΓ΄ - ΕΚΓ΄ 
6.    ΥΕΝΑΝΠ / ∆Ε∆ΑΠΛΕ 7.    ΥΕΝΑΝΠ / ∆ΑΝ 
8.    ΥΕΝΑΝΠ / ∆ΝΕΡ 
9.    ΥΕΝΑΝΠ / ∆ΝΠΑ 
10. ΥΕΝΑΝΠ / ∆Α 
11. ΥΕΝΑΝΠ / ∆ΕΜΕΜ 
12. ΥΕΝΑΝΠ / ∆ΙΠΑΜ - ΠΣΕΑ 
13. ΥΕΝΑΝΠ / ∆ΠΝΤ (για την ενηµέρωση της ιστοσελίδας ΥΕΝΑΝΠ)  
14. ΜΕΑ / ΕΕ (µέσω ∆ΝΠΑ) υπόψιν εκπροσώπων ΥΕΝΑΝΠ  
Αρχείο: Οδηγίες Διαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας - Επικαιροποίηση Εγκυκλίων IMO