7. Ερωτηματολόγιο Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου

Ερωτηματολόγιο Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Οι ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να λάβουν Έγκριση του Σχεδίου Ασφαλείας του πλοίου θα πρέπει να συνυποβάλλουν στην Υπηρεσία μας μαζί με τα SSP/SSA και σχέδιο εγγράφου έγκρισης ΣΑΠ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα) για τελικό έλεγχο, υπογραφή και διεκπεραίωση. 
Παράλληλα θα προσκομίζεται συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. Η υποχρέωση υποβολής του ως άνω ερωτηματολογίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2004. 

Τέλος κρίνεται σκόπιμο να υποβληθούν τα εγχειρίδια SSP/SSA των πλοίων σε ηλεκτρονική μορφή PDF έως 31-12-2004 προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία σφραγίσματος σελίδων των ανωτέρω εγκριθέντων εγχειριδίων.
Αρχείο: