69. Ερμηνεία του νομικού πλαισίου που αναφέρεται στη δυνατότητα εφαρμογής ισοδύναμων ρυθμίσεων ασφάλειας στις λιμενικές εγκαταστάσεις και καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της εφαρμογής τους

Ερμηνεία του νομικού πλαισίου που αναφέρεται στη δυνατότητα εφαρμογής ισοδύναμων ρυθμίσεων ασφάλειας στις λιμενικές εγκαταστάσεις και καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της εφαρμογής τους

Έκδοση: 01/02-01-2009
Αναθεώρηση: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                                                                       Πειραιάς ,    02     / 01 / 2009   
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΔΑΠΛΕ- Γ΄                                                                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 4433.7 /  01  /09

    
Ταχ. Διεύθυνση:   Κ. Παλαιολόγου 1                                                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: Ως ΠΔ 
Ταχ. Κώδικας   :   185 35  Πειραιάς 
Πληροφορίες   :   Αντ/ρχος ΛΣ ΜΠΟΥΓΑΣ Κ.              
Τηλέφωνο        :   210- 4191911 FAX: 210-4191901 
Ε-mail: dedaple@yen.gr           

 
ΘΕΜΑ: «Ερμηνεία του νομικού πλαισίου που αναφέρεται στη δυνατότητα εφαρμογής ισοδύναμων ρυθμίσεων ασφάλειας στις λιμενικές εγκαταστάσεις και καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της εφαρμογής τους»   


 1.            Όπως είναι γνωστό, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α) ορίζεται ότι «ισοδύναμες ρυθμίσεις ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανόνα 12 του Κεφαλαίου ΧΙ- 2 του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 74 μπορούν να εφαρμόζονται  σε πλοία εθνικής κυκλοφορίας και σε λιμενικές εγκαταστάσεις που τα  εξυπηρετούν, καθώς επίσης και σε λιμενικές εγκαταστάσεις (που εξυπηρετούν υπόχρεα πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες) με περιορισμένες ή ειδικές λειτουργίες».   

 2.            Ο Κανόνας 12 του Κεφαλαίου ΧΙ- 2 του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 74 ορίζει ότι «ένα συμβαλλόμενο κράτος δύναται να επιτρέπει σε συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση ή ομάδα λιμενικών εγκαταστάσεων  εντός της επικράτειάς του (που εξυπηρετούν υπόχρεα πλοία διεθνών πλόων και οι λειτουργίες τους είναι περιορισμένες ή ειδικές, σύμφωνα με τη παράγραφο 4.27 του Μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS ), εκτός εκείνων που καλύπτονται από συμφωνία η οποία συνάφθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 11, να εφαρμόζει/ουν άλλα μέτρα ασφάλειας ισοδύναμα με εκείνα που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή στο μέρος Α του Κώδικα ISPS, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα ασφάλειας είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματικά με τα μέτρα που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή στο μέρος Α του Κώδικα ISPS». Επίσης από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού 725/2004ΕΚ προκύπτει, ότι ως υπόχρεα της εφαρμογής του πλοία εθνικής κυκλοφορίας νοούνται επί του παρόντος τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια εσωτερικού και που εμπίπτουν στη κατηγορία Α, υπό την έννοια του άρθρου 4 της Οδηγίας 98/18 Ε.Κ . Υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού μπορεί να επεκταθεί από τα Κ-Μ, πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα όσον αφορά στα πλοία εθνικής κυκλοφορίας και τις λιμενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αυτά.       

 3.            Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερθέντος Κανονισμού για την εφαρμογή των διατάξεών του τα Κ-Μ λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις κατευθύνσεις που περιέχονται στο μέρος Β του Κώδικα ISPS και μεταξύ αυτών την παράγραφο 4.27 που ορίζει ότι “στην περίπτωση συγκεκριμένων λιμενικών εγκαταστάσεων με περιορισμένες ή ειδικές λειτουργίες, η κυκλοφορία των οποίων, όμως, δεν είναι περιστασιακή, ενδέχεται να είναι σκόπιμη η διασφάλιση της συμμόρφωσης με μέτρα ασφάλειας ισοδύναμα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο XI-2 και στο μέρος A του παρόντος κώδικα. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδίως για τερματικούς σταθμούς, όπως οι σταθμοί που υπάρχουν σε εργοστάσια ή αποβάθρες που δεν παρουσιάζουν έντονη κίνηση”.    

 4.            Με βάση τα προαναφερόμενα, γίνεται παραδεκτό ότι :   

α) Λιμενικές εγκαταστάσεις με περιορισμένες ή ειδικές λειτουργίες είναι αυτές που το αντικείμενο τους, το είδος της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και η φύση της δραστηριότητας τους απαιτούν περιορισμένες ή ειδικές εργασίες (λειτουργίες) για την εξυπηρέτηση των καταπλεόντων σε αυτές πλοίων αντίστοιχα. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα λιμενικών εγκαταστάσεων με περιορισμένες εργασίες αναφέρονται αυτές που έχουν ως αποκλειστική δραστηριότητα τη τροφοδοσία πλοίων, τη παράδοση-παραλαβή καταλοίπων ή απορριμμάτων, ενώ με ειδικές λειτουργίες αντίστοιχα, αυτές που έχουν ως αποκλειστική δραστηριότητα τη φορτοεκφόρτωση συγκεκριμένου φορτίου με οποιαδήποτε μορφή συσκευασίας(containers, παλέτες, χύδην κ.λ.π.), που σχετίζεται αποκλειστικά με την παραγωγική – εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης που διαχειρίζεται τη λιμενική εγκατάσταση. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα λιμενικών εγκαταστάσεων με ειδικές λειτουργίες αναφέρονται αυτές των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου και αλευροβιομηχανίας, κ.λπ.  

β) Η προσέγγιση των εξυπηρετούμενων πλοίων στις αντίστοιχες λιμενικές εγκαταστάσεις στις οποίες δύνανται να εφαρμοσθούν ισοδύναμα μέτρα δεν θα πρέπει να είναι περιστασιακή, δηλαδή κατά περίπτωση, αλλά τακτική, χωρίς ωστόσο να είναι συχνή. Ως τακτική προσέγγιση νοείται η σύνδεση της λιμενικής εγκατάστασης με άλλη ή άλλες συγκεκριμένες λιμενικές εγκαταστάσεις με πλοίο ή πλοία επί τη βάσει ενός δικτύου μεταφορών στο πλαίσιο της αποκλειστικής εξυπηρέτησης των παραγωγικών - εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η οποία διαχειρίζεται τη λιμενική εγκατάσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας ομάδας λιμενικών εγκαταστάσεων με τακτική προσέγγιση εξυπηρετούμενων πλοίων είναι αυτών της τσιμεντοβιομηχανίας (λιμενικές εγκαταστάσεις των τόπων παραγωγής τσιμέντου που συνδέονται με συγκεκριμένες λιμενικές εγκαταστάσεις των τόπων προέλευσης των πρώτων υλών και  των τόπων διανομής του προϊόντος).    

5.            Σημειώνεται προς τούτο ότι στο  δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3622/2007 προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εφαρμογή των ισοδύναμων ρυθμίσεων ασφάλειας σε συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση ή ομάδα λιμενικών εγκαταστάσεων. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται αίτημα του φορέα διαχείρισης της λιμενικής εγκατάστασης ή της ομάδας των λιμενικών εγκαταστάσεων προς την αρμόδια προς τούτο ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ για την εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής ισοδύναμων ρυθμίσεων ασφάλειας. 

Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία επαρκούς τεκμηρίωσης ότι πληρούται η μία από τις δύο προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου 2. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να επιτραπεί η εφαρμογή ισοδυνάμων ρυθμίσεων ασφάλειας σε μια λιμενική εγκατάσταση ή ομάδα λιμενικών εγκαταστάσεων θα πρέπει οι λιμενικές εγκαταστάσεις αυτές να μην εξυπηρετούν παράλληλα άλλα πλοία υπόχρεα εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού 725/2004ΕΚ.    

6.            Το ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ αποφαίνεται σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την πλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων, αλλά και την τυχόν ύπαρξη αυξημένου κινδύνου βάσει πληροφοριών κρατικών Αρχών, καθώς επίσης και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το είδος δραστηριότητας της λιμενικής εγκατάστασης ή της ομάδας λιμενικών εγκαταστάσεων.    

7.            Σε περίπτωση θετικής απάντησης ο φορέας διαχείρισης της λιμενικής εγκατάστασης ή της ομάδας λιμενικών εγκαταστάσεων θα υποβάλει προς αποδοχή στην Υπηρεσία μας σχετική μελέτη εφαρμογής ισοδυνάμων ρυθμίσεων ασφάλειας, η οποία δεν είναι απαραίτητο να ανατεθεί σε Α.Ο.Α. Εφόσον η προτεινόμενη μελέτη υιοθετηθεί στη συνέχεια θα προωθείται προς υπογραφή σχετική Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών.    

8.            Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή.    

9.            ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά  την ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ, θέτοντας αυτή στον πίνακα « Εγκυκλίων- θεμάτων Κώδικα ISPS»,  με τον επόμενο αύξοντα αριθμό.                                          

 Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ   

 ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Θ.                                       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

I.             ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ      
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - FAX 
1.            ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΕ (μέσω Λιμ. Αρχών) 
2.            ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (μέσω Λιμ. Αρχών) 
3.            ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (μέσω Λιμ. Αρχών) 
4.            ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μέσω Λιμ. Αρχών)                                  

ΜΕ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ         
Α.Ο.Α. (μέσω ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Δ΄)                                            

II.            ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ               
Κ. Λ/Χ – Λ/Χ – Υ/Χ  

III.           ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.            ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΕΝΑΝΠ (υτα) 
2.            ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓ (υτα) 
3.            ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠ (υτα) 
4.            ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. Α/ΛΣ  
5.            ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. Β΄Υ/ΛΣ  
6.            ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΔΚΔ  
7.            ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ 
8.            ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ (σε ηλεκτρονική μορφή) 
9.            ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Δ΄
Αρχείο: Ερμηνεία του νομικού πλαισίου που αναφέρεται στη δυνατότητα εφαρμογής ισοδύναμων ρυθμίσεων ασφάλειας στις λιμενικές εγκαταστάσεις και καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της εφαρμογής τους