67. Τροποποίηση Έντυπων Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία

Έντυπων Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία

Έκδοση: 01/19-11-2008
Αναθεώρηση: 
Αριθ. πρωτ:4425.1/03/ 2008- 19/11/2008 
ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 
 Πληροφορίες : 
 Τηλέφωνο : 210- 4191939 

 ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση Έντυπων Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία» 
 Σχετ.:  α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47) κύρωση τροποποιήσεων ΔΣ SOLAS ΚΕΦ.ΧΙ-2, ISPS CODE  
              β) Res. MSC 198 (80)/20-05-2005  
              γ) Η με αριθ. 3725.1/122/05 από 19/7/2005 εγκύκλιος μας  
              δ) Η με αριθ. 3725.1/12/2006 από 13/01/2006 εγκύκλιος μας  
             ε) Η με αριθ. 3725.1/46/2006 από 13/02/2006 εγκύκλιος μας  
           στ) Η με αριθ. 4413.6/423/2008 από 22/10/2008 εγκύκλιος μας 


 1. Ως γνωστόν από την 1η Ιουλίου 2004, σύμφωνα με τον κανονισμό 5 του κεφάλαιου ΧΙ-1 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS, απαιτείται όλα τα επιβατηγά πλοία και τα φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 500 GT και άνω τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες να τηρούν το Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης – Continuous Synopsis Record (CSR). Σκοπός του CSR είναι η ύπαρξη επί του πλοίου, ενός αρχείου της ιστορίας του όσον αφορά τις πληροφορίες που καταγράφονται σε αυτό. 

 2. Υιοθετώντας τις αλλαγές που επήλθαν με τη (β) σχετική στο Κεφάλαιο ΧΙ-1/5 της SOLAS, διευκρινίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2009 προστίθεται στο CSR ο Αριθμός Αναγνώρισης Εταιρείας (Company identification number) για τις διαχειρίστριες εταιρείες και ο Αριθμός Αναγνώρισης του Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη (Registered owner identification number) για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες. 

 3. Ως εκ τούτου καθίσταται γνωστό ότι η Υπηρεσία μας θα εκδίδει πλέον την ενημερωμένη έκδοση του CSR με την επόμενη αρίθμηση, που θα περιέχει τα προαναφερθέντα στοιχεία εφόσον βεβαίως υποβληθεί σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:  Εκτυπωμένα τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μηνυμάτα (email) του Lloyd’s Register Fairplay από τα οποία προκύπτουν ο Αριθμός Αναγνώρισης Εταιρείας (για τη διαχειρίστρια) και ο Αριθμός Αναγνώρισης Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη (για την πλοιοκτήτρια).  
Συμπληρωμένες Μορφές (Forms) 2 και 3 στην ελληνική και αγγλική αντίστοιχα, οι οποίες θα φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή του Υπεύθυνου Ασφάλειας της Εταιρείας (CSO) ή του αντικαταστάτη του, ως αποκλειστικών υπευθύνων για το περιεχόμενο αυτών.  Παράβολο χαρτοσήμου 30 € υπέρ Δημοσίου και απόδειξη κατάθεσης 30 € υπέρ ΜΤΝ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 040-545151/52 ή στο Τμήμα του Αρχείου Πλοίων του ΚΕΕΠ. 

 4. Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα επικαιροποιημένα έγγραφα του CSR προς ενημέρωσή σας και ανάλογη χρήση. 

 5. Οι Ενώσεις στις οποίες διαβιβάζεται η παρούσα παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους για ανάλογη εφαρμογή. 

 6. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτή στον πίνακα «Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS» με επόμενο αύξοντα αριθμό. 

 7. ΠΕΔΙΛΣ παρακαλούνται για ανάλογη ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας τους 

  Μορφή 1/Form 1 (Φ.02)  Μορφές 2 και 3 (Φ.02)  Forms 2 και 3 (Φ.02 Current CSR (Φ.01)    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κ.           

         
 ΜΟΡΦΗ 

1 ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΣΥΝΟΨΗΣ.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΙΜΟ:                         

1.Ημερομηνία εφαρμογής :              
2.Σημαία :ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
3.Ημερομηνία νηολόγησης :            
4.Όνομα πλοίου :                                                  
5.Λιμένας νηολόγησης του πλοίου :                           
6.Όνομα εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη :Η εγγεγραμμένη διεύθυνση(εις) :   
7.Αριθμός αναγνώρισης εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη:                          
8.Όνομα εγγεγραμμένου ναυλωτή(ων)  ‘γυμνού πλοίου’ ή καταχωρημένη διεύθυνση(εις)  :                          
9.Όνομα εταιρείας όπως καθορίζεται στον κανονισμό ΙΧ/1 η ακαταχωρημένη Διεύθυνση η καταχωρημένη διεύθυνση που πραγματοποιεί δραστηριότητες διαχείρισης από πλευράς ασφάλειας
10.Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας:                            
11.Όνομα του Νηογνώμονα που το πλοίο είναι ταξινομημένο :                       
12.Φορέας που εξέδωσε το Έγγραφο Συμμόρφωσης :   Φορέας που διενήργησε τον έλεγχο* :                 
13.Φορέας που εξέδωσε το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης : Φορέας που διενήργησε τον έλεγχο* :                 
14.Το διεθνές πιστοποιητικό ναυτικής ασφάλειας εκδόθηκε από:
15.Ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο έπαψε να είναι νηολογημένο με το κράτος που ορίζεται στο 2 :                               
16.Παρατηρήσεις ( καταχώρηση σχετικών πληροφοριών κατά περίπτωση)                               


ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ OTI 

το αρχείο αυτό είναι σωστό από κάθε άποψη :
                  
Εκδόθηκε από το ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ   
                                                        
 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης :   

ΠΕΙΡΑΙΑΣ          
                                                                 
Ο Διευθυντής      
                 
Το παρόν έγγραφο παραλήφθηκε από το πλοίο και       
Παράβολο χαρτοσήμου:                  
Επισυνάφθηκε με το CSR του πλοίου κατά την  ΜΤΝ:  ακόλουθη ημερομηνία (συμπληρώστε) :........................................ 

Υπογραφή :.....................................................................................     

* Εφόσον ο φορέας ελέγχου είναι ο ίδιος, συμπληρώνεται η ένδειξη Ν/Α HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF MERCANTILE MARINE, THE AEGEAN & ISLAND POLICY MERCHANT SHIPS INSPECTION GENERAL DIRECTORATE ISM - ISPS DIRECTORATE 1, 

K. Palaiologou str., 185 35 Piraeus Greece                      
Our Ref : 4429.XXX.Y 
e-mail: dedaple@yen.gr


 FORM 1   

CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR) DOCUMENT NUMBER   FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER:      

This document should be in the format yyyy/mm/dd                 

Information 

1.This document applies from (date) :         
2. Flag State :HELLENIC REPUBLIC 
3.Date of registration with the State indicated in no.2 :        
4.Name of Ship :   
5. Port of registration :                       
6.Name of current registered owner(s) : Registered address(es) :                               
7.Registered owner(s) identification number(s):                   
8                                                                  
9.Name of Company (International Safety Management): Registered address(es) : Address of its safety management activities:                      
10.Company identification number:                              
11. Name of all classification societies with which the ship is classed :                              
12.Administration/Government/Recognized Organization which issued the Document of Compliance : Body which carried out audit (if different):                           
13.                                                           
14.Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate : Body which carried out audit (if different):                           
15.Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2 :                     
16.Remarks (insert relevant information as appropriate)                     

THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects                 
Issued by the Administration of : GREECE                                                                               
 Place and date of issue : PIRAEUS 
                                                                                             
The Director      

 This document was received by the ship and attached   to the ship’s CSR file on the  following date (fill in) :……………….. Signature : ……………………………..                                                   

 ISPS 16   

 ΜΟΡΦΗ 2 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (CSR) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΙΜΟ:                                             

 Οι τροποποιήσεις καθορίζονται στον πίνακα. Καταχωρήσατε N/C για όλα τα στοιχεία  που δεν αλλάζουν. Οι ημερομηνίες πρέπει να είναι της μορφής εεε/μμ/ηη. 
1.Αυτό το έγγραφο εφαρμόζεται από:        
 2.Σημαία:                  
 3.Ημερομηνία νηολόγησης:             
 4.Όνομα πλοίου:   
 5.Λιμένας νηολόγησης του πλοίου:              
 6.Όνομα του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη (ες) Η εγγεγραμμένη διεύθυνση (εις):       
 7.Αριθμός αναγνώρισης εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη:             
 8.Όνομα εγγεγραμμένου ναυλωτή (ες) «γυμνού πλοίου» Η καταχωρημένη    διεύθυνση (εις), εφόσον ενδείκνυται:                
 9.Όνομα της Εταιρείας,  όπως καθορίζεται στον κανονισμό IX/1, Η καταχωρημένη διεύθυνση Η διεύθυνση (εις) από όπου πραγματοποιεί δραστηριότητες διαχείρισης από πλευράς ασφάλειας:        
10.Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας               
11.Όνομα του Νηογνώμονα που το πλοίο είναι ταξινομημένο:          
12.Το Έγγραφο Συμμόρφωσης εκδόθηκε από1:         
13.Το Πιστοποιητικό Ασφαλούς ∆ιαχείρισης εκδόθηκε από2:             
14.Το ∆ιεθνές Πιστοποιητικό Ναυτικής Ασφάλειας εκδόθηκε απο3:               
15.Ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο έπαψε να είναι νηολογημένο με το Κράτος που ορίζεται στο 2:    
16.Παρατηρήσεις ( καταχώρηση σχετικών πληροφοριών κατά περίπτωση)                 

 ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το αρχείο αυτό είναι σωστό από κάθε άποψη:  
Εκδόθηκε από την Εταιρεία ή τον Πλοίαρχο: Ημερομηνία έκδοσης: Υπογραφή αρμόδιου προσώπου: Όνομα αρμόδιου προσώπου:         


ΜΟΡΦΗ 3
∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ CSR ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑ  ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΙΜΟ: Αφότου εκδόθηκε το παρόν έγγραφο CSR, οι ακόλουθες τροποποιήσεις έχουν γίνει στις καταχωρήσεις του εγγράφου από την εταιρεία ή τον Πλοίαρχο και έχουν επισυναφθεί στο CSR του πλοίου,   Το αρχείο CSR και έχει δηλωθεί   στην Αρχή: Ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων: Τροποποίηση στις πληροφορίες CSR (2– 15)       

Ημερομηνία που η μορφή τροποποιήσεων επισυνάφθηκε με το Αρχείο CSR του πλοίου:                                                                     

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εκδίδονται περισσότερες τροποποιήσεις από ότι επιτρέπεται στον ανωτέρω πίνακα, προσθέστε τα αντίγραφα αυτού του πίνακα ως παραρτήματα σε αυτήν την σελίδα. Τέτοια παραρτήματα πρέπει να αριθμηθούν από 1 και προς τα πάνω.Εφόσον συμβαίνει αυτό καταχωρήσατε ως εξής: Παράρτημα αριθ. ....... έχει προστεθεί σε αυτήν την σελίδα.                       


ISPS 15 

FORM 2 
AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR) DOCUMENT NUMBER ……FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER: ……………………… 

The amendments are shown in the table. Indicate N/C for all items not being changed. Dates should be in the format yyyy/mm/dd.   Information 

  1 This document applies from (date):   
  2 Flag State:   
  3 Date of registration with the State indicated in 2:   
  4 Name of ship:   
  5 Port of registration:   
  6 Name of current registered owner(s): Registered address(es):   
  7 Registered owner(s) identification number(s):   
  8 If applicable, name of current registered bareboat charterer(s): Registered address(es):   
  9 Name of Company (International Safety Management): Registered address(es): Address(es) of its safety management activities:   
 10 Company identification number:   
 11 Name of all classification societies with which the ship is classed:   
 12 Administration/Government/Recognized Organization which issued Document of Compliance: Body which carried out audit (if different):   
 13 Administration/Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate: Body which carried out audit (if different):   
 14 Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate: Body which carried out verification (if different):   
 15 Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2:   
 16 Remarks (insert relevant information as appropriate)     

 THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects Issued by the Company or master: ..……………………………… 
Date of issue: ………………………………………...……………… 
Signature of authorized person: …………...……………………… 
Name of authorized person: ……………………………………..…       


FORM 3 

INDEX OF AMENDMENTS TO CSR DOCUMENT NUMBER FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER: 

After this CSR document was issued, the following amendments to entries on the document have been made by the Company or the master, have been attached to the ship’s CSR file and have been notified to the Administration:   

 Date of application of Amendments: Amendment to CSR Information (2– 15) Date amendment form attached to the ship’s CSR file :                                                                                                                         

NOTE: If more amendments are issued than allowed for in the above table, add copies of this table as Appendices to this page. Such Appendices should be numbered from 1 and upwards. When relevant, indicate as follows: Appendix no. …….. has been added to this page.                                     ISPS 14 

CURRENT CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD INFORMATION                           

                           
1. Ship Identification Number:     I M O _ _ _ _ _ _ _   
2. Ship Name:                               
3.  Flag State:                     
4. Port of Registry                            
5. Date of Registration   6. Name of the registered owner(s) and their registered address(es):       
7. Registered owner(s) identification number(s):                                              
8. Name and address (es) of any registered bareboat charterers:       
9. Name of the Company, as defined in SOLAS regulation IX/1 and its registered address(es)       
10. Company Identification Number   
11. Address from where the Company in 9 (above) carries out safety management activities;       
12. Name of all classification society(ies) with which the ship is classed;     
13. Name of organization issuing the Document of Compliance (DoC) specified in the ISM Code;   
14. Name of any other body which carried out the audit on the basis of which the Document of Compliance (11 above) was issued     
15. Name of organization issuing the Safety Management Certificate (SMC) specified in the ISM Code to this ship     
16.  Name of any other body which carried out the audit on the basis of which the Safety Management Certificate (13 above) was issued     
18. Name of any other body which carried out the verification on the basis of which the International Ship Security Certificate (15 above) was issued         

Date:…………………….   

Company Security Officer:………………………………………………….. (Name  & Signature)                                      
Αρχείο:   Μορφή 1/Form 1 (Φ.02)  Μορφές 2 και 3 (Φ.02)  Forms 2 και 3 (Φ.02 Current CSR (Φ.01)