66. Αριθμός Αναγνώρισης Εταιρείας και Αριθμός Αναγνώρισης Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη

Αριθμός Αναγνώρισης Εταιρείας και Αριθμός Αναγνώρισης Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη

Έκδοση: 01/22-10-2008
Αναθεώρηση: 
                                                                                                                                                                  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Πειραιάς,   22 Οκτωβρίου 2008 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                                            Αριθ. πρωτ :   4413.6/423/08 
ΑΙΓΑΙΟΥ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                              
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
ΔΕΔΑΠΛΕ  Α΄ - Β΄ 


Ταχ. Δ/νση        : Κ. Παλαιολόγου 1 
Ταχ. Κώδικας   : 185 35, Πειραιάς  
TELEFAX           : 2104191901                                                                                                               
Πληροφορίες   :  
Τηλέφωνο        : 2104191943
E-mail               : dedaple@yen.gr                                                                                                          ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ 


       ΘΕΜΑ:  «Αριθμός Αναγνώρισης Εταιρείας και Αριθμός Αναγνώρισης Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη»   
       ΣΧΕΤ :   α) Υ.Α. 1218.78/01/95 (ΦΕΚ 709Β΄) – Κύρωση Απόφασης Α.741(18) της 04-11-93 του IMO με θέμα «Αποδοχή οδηγιών του Δ.Κ.Α.Δ.» 
                      β) Υ.Α. 4113.166/01/02 (ΦΕΚ 1201Β΄) – Κύρωση MSC.104(73) της 05-12-2000 του ΙΜΟ  με θέμα «υιοθέτηση των τροποποιήσεων του Δ.Κ.Α.Δ.» 
                      γ) Π.Δ. 74/96 (ΦΕΚ 58Α΄) – Κύρωση κεφαλαίων IX, X XI της Δ.Σ. SOLAS 
                      δ) Κανονισμός Ε.Κ. αριθμ. 336/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15-02-2006 ε) Π.Δ. 56/04 (ΦΕΚ 47 Α΄) – Κύρωση των τροποποιήσεων της Δ.Σ. SOLAS στ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού                             Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31-03-2004      


1.- Όπως είναι γνωστό με τις Αποφάσεις MSC. 195(80) και MSC 196 (80)  υιοθετήθηκαν στις 20 Μαΐου 2005 από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) τροποποιήσεις του Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων - Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες τροποποιούνται τα έντυπα Έγγραφο Συμμόρφωσης (DOC), Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης (IDOC), Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (SMC), Προσωρινό Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (ISMC), Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (ISSC) και Προσωρινό Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (IISSC), έτσι ώστε μετά το όνομα και τη διεύθυνση της διαχειρίστριας εταιρείας να προστεθεί ο Αριθμός Αναγνώρισης Εταιρείας (company identification number).   

2.- Επιπλέον, με την Απόφαση MSC. 198(80) υιοθετήθηκαν στις 20 Μαΐου 2005 από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) τροποποιήσεις στον Κανονισμό ΧΙ-1/3 της Δ.Σ. SOLAS, σύμφωνα με τις οποίες εισάγεται στο Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record – CSR), ο Αριθμός Αναγνώρισης Εταιρείας (Company identification number) για τις διαχειρίστριες εταιρείες και ο Αριθμός Αναγνώρισης του Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη (Registered owner identification number), για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες.    

3.- Όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν προωθηθεί προς ένταξη τους στο Εθνικό μας Δίκαιο με υπογραφή σχετικής Υπουργικής Απόφασης και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2009.   

4.- Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όλες οι πιστοποιημένες διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται πλοία, τα οποία είναι υπόχρεα σε συμμόρφωση με τους Κώδικες ISM και ISPS καθώς και οι αντίστοιχες πλοιοκτήτριες εταιρείες, να εφοδιασθούν με τους Αριθμούς Αναγνώρισης Εταιρείας και Αριθμούς Αναγνώρισης Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη αντίστοιχα, μέχρι 01-01-2009.   

5.- Δεδομένου δε ότι ο ΙΜΟ έχει αναθέσει στον Οργανισμό LLOYDS REGISTERFAIRPLAY (Lombard House, 3 Princess Way, Redhill, Surrey RH1 1UP, United Kingdom, International Fax: +441737379040, Telephone: +441737379043, Website: www.lrfairplay.com) το έργο της χορήγησης των ανωτέρω αριθμών θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να απευθύνονται σχετικά στον παραπάνω οργανισμό, μέσω του δικτυακού του τόπου.   

6.- Κατά συνέπεια όλες οι υπόχρεες σε συμμόρφωση εταιρείες θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν για τον εφοδιασμό τους με τους προαναφερθέντες Αριθμούς Αναγνώρισης Εταιρείας και Αναγνώρισης Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη προσκομίζοντας άμεσα αυτούς στον φορέα πιστοποίησής τους, προκειμένου στη συνέχεια αυτοί εκδώσουν νέα πιστοποιητικά εταιρειών και πλοίων στο πλαίσιο των Κωδίκων ISM και ISPS, σε αντικατάσταση των υπαρχόντων.   

7.- Η έκδοση των νέων πιστοποιητικών στο πλαίσιο των Κωδίκων ISM και ISPS που θα περιλαμβάνει τους αριθμούς αυτούς, σύμφωνα με τον Καν. 3-1 § 4 και 5 του Κεφ. ΧΙ-1 της SOLAS, θα πρέπει να γίνει το αργότερο στον πρώτο εξωτερικό έλεγχο της εταιρείας ή του πλοίου που θα διενεργηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, για κάθε Κώδικα αντίστοιχα.   

8.- Όσον αφορά στο Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης (CSR) σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 του Κανονισμού ΧΙ-1/5 της Δ.Σ. SOLAS, σε περίπτωση τροποποιήσεων στις καταχωρίσεις αυτού, η Αρχή εκδίδει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τρεις μήνες από την ημερομηνία τροποποίησης, στα πλοία που έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία της, μια αναθεωρημένη και ενημερωμένη έκδοση του Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να εκδοθεί η αναθεωρημένη και ενημερωμένη έκδοση του Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης θα πρέπει προηγουμένως να προσκομισθούν εγκαίρως τα ενημερωμένα σχετικά πιστοποιητικά της διαχειρίστριας και πλοιοκτήτριας εταιρείας καθώς και του πλοίου στα οποία θα αναγράφονται ο Αριθμός Αναγνώρισης Εταιρείας (για τη διαχειρίστρια) και ο Αριθμός Αναγνώρισης Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη (για την πλοιοκτήτρια), όπου υφίστανται.   

9.-  Οι Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τις υπόχρεες διαχειρίστριες και πλοιοκτήτριες εταιρείες που πιστοποιούνται από αυτούς.     

10.-  Η παρούσα να τεθεί στο φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISM και ISPS Κωδίκων, σύμφωνα με τη σειριακή αρίθμηση εγκυκλίων των εν λόγω Κωδίκων, όπως αυτή έχει καταχωρισθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ.   

11.-  Η ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον “Πίνακα Εγκυκλίων – Θεμάτων Κώδικα ISM” και στον “Πίνακα Εγκυκλίων – Θεμάτων Κώδικα  ISPS”, δίνοντας τον επόμενο αύξοντα αριθμό.         


  Ο Διευθυντής ΔΕΔΑΠΛΕ      


 Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κ.                   


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.  ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ      (Ακτή Μιαούλη 65, 18536 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 2104293831)  
2.  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ     (Ακτή Μιαούλη 85, 18536 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 2104291166)  
3.  ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ     (Ακτή Ποσειδώνος 26, 18531 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 2104291034)  
4.  ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ     (Αριστείδου 15, 18532 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 2104220822)  
5.  ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ     (Ακτή Μιαούλη 81, 18536 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 2104280184)  
6.  ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ     (Δ. Γούναρη 2, 18535 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 2104175676)  7.  GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE  


II.  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
1. Α.Β.S.      (Σκουζέ 6, 18536 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 2104293218)    
2. B.V.      (Αιτωλικού 23, 18545 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 210-4063063)   
3. D.N.V.      (Ακτή Κονδύλη 26-28, 18545 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 210-4220621)   
4. G.L.      (Ακτή Μιαούλη 85, 18538 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 210-4290355)   
5. H.R.S.      (Ακτή Μιαούλη 23, 18535 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 210-4221914)   
6. K.R.S.      (Κονθάρου 2, 18537 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 210- 4286728)    
7. L.R.S.      (Ακτή Μιαούλη 87, 18538 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 210-4528950)  
8. N.K.K.     (Λ. Ποσειδώνος & Πίνδου 1-3 – 18344 - ΜΟΣΧΑΤΟ, Fax : 2104832405)    
9. R.I.N.A.      (Ακτή Μιαούλη 47-49, 18536 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 210-4292950) 
10. C.C.S.      (Σκουζέ 26, 18536 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax : 210-4281420)    

 IIΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1.    Γρ. κ. ΥΕΝΑΝΠ (υ.τ.α) 
2.    Γρ. κ. ΥΦΕΝΑΝΠ (υ.τ.α.) 
3.    Γρ. κ. Γ.Γ (υ.τ.α) 
4.    Γρ. κ. Α/ΛΣ (υ.τ.α.) 
5.    Γρ. κ. A’ Y/ΛΣ (υ.τ.α.) 
6.    Γρ. κ. B’ Y/ΛΣ (υ.τ.α.) 
7.    Γρ. κ. Δ.Κ.Δ. (υ.τ.α.) 
8.    Γρ. κ. Ε.Κ.Γ. (υ.τ.α.) 
9.    ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.  
10.  ΔΕΠ – ΔΕΔΑΠΛΕ – ΔΚΕΟ – ΔΜΚ – ΔΑΝ - ΔΠΝΤ 
11.  ΔΕΠ/ΣΕΚ – ΝΕ - ΕΝΕΣΠΕ – ΜΕΜΣ - ΤΠ 
12.  Κ.Λ/Χ, Λ/Χ, Υ/Χ (μέσω ΠΕΔΙΛΣ) 
13.  Ελεγκτές ISM / ISPS 
Αρχείο: «Αριθμός Αναγνώρισης Εταιρείας και Αριθμός Αναγνώρισης Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη»