65. Λιμενικές εγκαταστάσεις περιστασιακής εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων

Λιμενικές εγκαταστάσεις περιστασιακής εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων

Έκδοση: 01/21-10-2008
Αναθεώρηση: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Πειραιάς,        21-04-2008 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 4433.7/12/2008 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ        
Δ/ΝΣΕΙΣ: ΔΚΕΟ-ΔΕΔΑΠΛΕ                                                             
ΤΜΗΜΑ: ΔΚΕΟ/ΔΚ-ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄      

          
Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 1                     
Ταχ. Κώδικας : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                  
Πληροφορίες  :
Τηλέφωνο      : 210 4191824, 210 4191911-40
Fax                   : 210 4137997, 210 4191901                                                                                                           
Θέμα                : «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό και την ανάδειξη λιμενικής εγκατάστασης υπόχρεης για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, ως [Λιμενικής Εγκατάστασης                                        Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων], καθώς και καθορισμός του βαθμού εφαρμογής σε αυτήν του Κεφαλαίου XI-2 της ΔΣ SOLAS 74 και του Κώδικα ISPS».       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ  ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     '

Έχοντας υπόψη:                              

1. Τις διατάξεις:     

α) Του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και ειδικότερα την αιτιολογική σκέψη 10 και το άρθρο 4 παρ. 3 αυτού.                

β) Του Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄) «Περί ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1 εδάφιο (ε) αυτού.        

γ) Του ΠΔ 48/2007 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Τροποποίηση του ΠΔ 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»  και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού.                 

δ) Την ανάγκη εφαρμογής μέτρων και τήρησης διαδικασιών ασφάλειας μόνον όταν είναι αναγκαίο στις χαρακτηρισμένες/αναδεδειγμένες λιμενικές εγκαταστάσεις της επικράτειας ως «Λιμενικές Εγκαταστάσεις Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», βάσει των διατάξεων που προβλέπονται στο Κεφ. XI-2, Κανονισμός 2 παρ.2 της ΔΣ SOLAS 74.       

ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν  προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.            Αποφασίζουμε:             Άρθρο1
Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό και την ανάδειξη μιας λιμενικής εγκατάστασης υπόχρεης για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, ως «Λιμενικής Εγκατάστασης Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», καθώς και ο καθορισμός του βαθμού εφαρμογής σε αυτήν του Κεφαλαίου XI-2 της ΔΣ SOLAS ΄74 και του Κώδικα ISPS. 

Άρθρο 2 
Κριτήρια εφαρμογής 

1.          Ο χαρακτηρισμός και η ανάδειξη μιας λιμενικής εγκατάστασης της επικράτειας ως «Λιμενική Εγκατάσταση Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων» πραγματοποιείται μετά από διενεργηθείσα αξιολόγηση της ασφάλειας,  σύμφωνα με το άρθρο (7) παρ. (1) του Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄), από την οποία προκύπτει ότι συντρέχει μία εκ των δύο παρακάτω προϋποθέσεων : 

Προϋπόθεση α): 

(i) εξυπηρετεί τριπλάσιο τουλάχιστον αριθμό πλοίων, τα οποία δεν εκτελούν διεθνείς πλόες, σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό των εξυπηρετούμενων υπό της ίδιας λιμενικής εγκατάστασης πλοίων, τα οποία αφικνούνται σε αυτή και εκτελούν διεθνείς πλόες,  

(ii)    προκύπτει ότι ο αριθμός των αφίξεων των εξυπηρετούμενων, στο πλαίσιο των διεθνών πλόων, πλοίων, δεν υπερβαίνει τους πενήντα δύο (52) ανά ημερολογιακό έτος και επιπροσθέτως το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης της λιμενικής εγκατάστασης στην εξυπηρέτηση των πλοίων αυτών είναι μεγαλύτερο των (7) μηνών, 

(iii)  δεν υπάρχουν εντός των ορίων διασύνδεσης πλοίων / λιμενικής εγκατάστασης αγωγοί μεταφοράς ή αποθηκευτικοί χώροι φορτίων, 

(iv)  η φορτοεκφόρτωση των κάθε είδους φορτίων από και προς τα εξυπηρετούμενα υπόχρεα και μη πλοία, να διεξάγεται απευθείας με οχήματα.   
    
Προϋπόθεση β): 

Ανεξαρτήτως του αριθμού και της αναλογίας αφίξεων των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της προϋπόθεσης (α), λόγω του εποχιακού χαρακτήρα δραστηριοποίησής της (κυρίως κρουαζιέρες, φορτοεκφόρτωση εποχικών αγροτικών προϊόντων), η λιμενική εγκατάσταση εξυπηρετεί υπόχρεα πλοία που διεξάγουν διεθνείς πλόες, μόνο σε συγκεκριμένη συνεχή χρονική περίοδο μικρότερη των (7) μηνών και τηρούνται παράλληλα οι υποπεριπτώσεις (iii) και (iv) της προϋπόθεσης (α).            

2.          Η διαπίστωση τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού, γίνεται με επιτόπιο έλεγχο της λιμενικής εγκατάστασης από τον εκπονούντα την αξιολόγηση της ασφάλειάς της και με βάση τα τηρούμενα σχετικά στοιχεία της τοπικής Τελωνειακής και Λιμενικής Αρχής ως και του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης. 
Ο αριθμός αφίξεων προκύπτει από τον ετήσιο μέσο όρο των αφίξεων κατά τα τελευταία δύο (2) ημερολογιακά έτη και τεκμηριώνεται βάσει των σχετικών στοιχείων του βιβλίου κατάπλου της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 
Η τήρηση της Προϋπόθεσης (β) της παρ.1 του άρθρου αυτού, τεκμηριώνεται επίσης βάσει των σχετικών στοιχείων του βιβλίου κατάπλου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για τα τελευταία τρία (3) ημερολογιακά έτη.                                                                                                                                                    

Άρθρο 3 
Διαδικασία  

Με απόφαση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) του ΥΕΝΑΝΠ, εγκρίνεται η μελέτη αξιολόγησης ασφάλειας, στην οποία τεκμηριώνεται η τήρηση των καθοριζόμενων  από την παρούσα προϋποθέσεων και αναφέρεται ο βαθμός εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Με τη ίδια επίσης απόφαση χαρακτηρίζεται και αναδεικνύεται η λιμενική εγκατάσταση ως «Λιμενική Εγκατάσταση Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων». 
Στη περίπτωση που η μελέτη αξιολόγησης ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ), η ανωτέρω απόφαση περιορίζεται στην ανάδειξη της λιμενικής εγκατάστασης ως «Λιμενικής Εγκατάστασης Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων».   

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις 

1.       Η λιμενική εγκατάσταση, που χαρακτηρίσθηκε και αναδείχθηκε ως «Λιμενική Εγκατάσταση Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», υποχρεούται άμεσα να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ), οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με επερχόμενη μεταβολή των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού και ανάδειξής της. 
Στην υποχρεωτική ετήσια επανεξέταση της αξιολόγησης ασφαλείας της, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ), κάνει ειδική μνεία για την διατήρηση των καθοριζόμενων από την παρούσα, προϋποθέσεων. Ενδεχόμενη παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης από πλευράς της λιμενικής εγκατάστασης, επισύρει πέραν των άλλων τυχόν διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων και την απώλεια του δικαιώματος του χαρακτηρισμού και της ανάδειξής της ως «Λιμενικής Εγκατάστασης Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», για χρονικό διάστημα πέντε ετών. 

2.       Όλες οι χαρακτηρισμένες και αναδειχθείσες λιμενικές εγκαταστάσεις ως «Λιμενικές Εγκαταστάσεις Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», σύμφωνα με την Προϋπόθεση (α) της παρ.1 του Άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, εφαρμόζουν τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση μέτρα ασφάλειας, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τον δηλωθέντα χρόνο άφιξης του υπόχρεου πλοίου στο λιμένα, που αναφέρεται στην προ της αφίξεως δήλωση πληροφοριών (pre- arrival information form) και μέχρι την ασφαλή απομάκρυνση του πλοίου από την έξοδο του λιμένα. 
Όλες οι χαρακτηρισμένες και αναδειχθείσες λιμενικές εγκαταστάσεις ως «Λιμενικές Εγκαταστάσεις Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», σύμφωνα με την Προϋπόθεση (β) της παρ.1 του Άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,  εφαρμόζουν τα αναφερόμενα στο σχέδιο ασφάλειας μέτρα, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της ετήσιας χρονικής περιόδου, κατά την οποία δραστηριοποιούνται για την εξυπηρέτηση υπόχρεων πλοίων και μέχρι την ασφαλή απομάκρυνση από την έξοδο του λιμένα του τελευταίου για την ετήσια χρονική περίοδο υπόχρεου πλοίου. 
Σε περίπτωση που οι χαρακτηρισμένες και αναδειχθείσες λιμενικές εγκαταστάσεις ως «Λιμενικές Εγκαταστάσεις Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», σύμφωνα με την Προϋπόθεση (β) της παρ.1 του Άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, κληθούν να εξυπηρετήσουν πλοίο διεθνών πλόων, σε χρονική περίοδο εκτός της συγκεκριμένης συνεχούς χρονικής περιόδου, τότε εφαρμόζουν τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση μέτρα ασφάλειας, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τον δηλωθέντα χρόνο αφίξεως του υπόχρεου πλοίου στο λιμένα, που αναφέρεται στην προ της αφίξεως δήλωση πληροφοριών (pre- arrival information form) και μέχρι την ασφαλή απομάκρυνση του πλοίου από την έξοδο του λιμένα. 

3.       Κατ ελάχιστον, όλες οι χαρακτηρισμένες και αναδειχθείσες λιμενικές εγκαταστάσεις ως «Λιμενικές Εγκαταστάσεις Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων»,  

οφείλουν να :              

α) διορίσουν Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτή αυτού, για όλη τη διάρκεια του έτους,               

β) συντάσσουν τα απορρέοντα από την αξιολόγηση ασφάλειας σχέδια ασφάλειας και να τα εφαρμόζουν, αφού πρώτα εγκριθούν από την Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) και να λειτουργούν σύμφωνα με τα επίπεδα ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κώδικα ISPS και εκάστοτε καθορίζονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής,               

γ) συμπληρώνουν Δήλωση Ασφάλειας, όπως ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο (5) του Μέρους Α΄ του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων και στο άρθρο (11) παράγραφος (3) του Ν. 3622/2007, δ) τηρούν αρχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 3622/2007,   

ε) περιλαμβάνουν στα Σχέδια Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), λεπτομερείς διαδικασίες και μέτρα ασφάλειας, που πρέπει να εφαρμόζουν, όταν διασυνδέονται ταυτόχρονα με πλοίο στο οποίο δεν εφαρμόζεται το Κεφάλαιο XI-2 της ΔΣ SOLAS 74 και με πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται το Κεφάλαιο αυτό.                                                                          


Άρθρο 5 
Λοιπά θέματα  

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ), τηρούνται επικαιροποιημένοι κατάλογοι των λιμενικών εγκαταστάσεων της επικράτειας που έχουν χαρακτηρισθεί και αναδειχθεί ως «Λιμενικές Εγκαταστάσεις Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων». Κάθε μεταβολή των στοιχείων των καταλόγων αυτών γνωστοποιείται από την Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.                                                                         


Άρθρο 6                                                           
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                                                                     


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ       

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
Αρχείο: «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό και την ανάδειξη λιμενικής εγκατάστασης υπόχρεης για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, ως [Λιμενικής Εγκατάστασης Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων], καθώς και καθορισμός του βαθμού εφαρμογής σε αυτήν του Κεφαλαίου XI-2 της ΔΣ SOLAS 74 και του Κώδικα ISPS».