64.Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑ ΛΕ), ελέγχων ασφάλειας.

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑ ΛΕ), ελέγχων ασφάλειας.

Έκδοση: 01/12-09-2008
Αναθεώρηση: 
27229 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                  
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ              
Αρ. Φύλλου 1877   
12 Σεπτεμβρίου 2008 


Αριθμ. 4434.1/02/08       

(6) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων ασφάλειας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 


Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκατα− στάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις». 
β) Του άρθρου 56 παρ. 2 του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 162Α) «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τα άρθρα 31 και 32 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102Α) «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις». 
 γ) Του άρθρου 4 του π.δ. 48/2007 (ΦΕΚ 51Α) «Τροποποί− ηση π.δ. 242/1999 ΄΄Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας΄΄». 
 δ) Του άρθρου 37Α του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261Α) «περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου». 
 ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α). 


2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από− φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 

1.            Οι υπηρεσίες ασφάλειας που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), μπορεί να παρέχονται από προσωπικό της λιμενι− κής εγκατάστασης, οπότε για το προσωπικό αυτό, σύμφω− να με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2518/1997(ΦΕΚ 164Α), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 παρ. 2, 5 και 6 του ίδιου Νόμου. 
Εναλλακτικά οι ίδιες υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από ιδιωτικές εταιρείες που έχουν εφοδιασθεί με έγγραφη άδεια της Λιμενικής Αρχής, στη δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η λιμενική εγκατάσταση. 
Ως υπηρεσίες ασφάλειας νοούνται οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2518/1997. 

2.            Η άδεια της Λιμενικής Αρχής για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε λιμενικές εγκαταστάσεις χορηγείται σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, οι οποίες κατέχουν σχετική άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2518/1997, όπως ισχύει. Η άδεια εκδίδεται με μέγιστη διάρκεια το χρόνο ισχύος της σχετικής άδειας λειτουργίας του ν. 2518/1997 που κατέχει η ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 
Η ανανέωση της άδειας πραγματοποιείται με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή της ανανεωθείσης άδειας λειτουργίας του ν. 2518/1997 που κατέχει η ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, καθώς και την έγγραφη ενημέρωσή της επί των λοιπών στοιχείων του φακέλου όπως αυτά έχουν επικαιροποιηθεί. 

 3.            Στην άδεια αναγράφεται η εταιρεία παροχής υπη−ρεσιών ασφάλειας, η λιμενική εγκατάσταση ή οι εγκαταστάσεις, στις οποίες αυτή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, οι υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει, το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται, ο αριθμός της σχετικής αδείας του ν. 2518/1997 που κατέχει η ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και οι περιπτώσεις ανάκλησής της. Ο τύπος της άδειας περιλαμβάνεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα. 

 4.            Άδεια δε χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα. Σε περιπτώ−σεις κοινοπραξίας εταιρειών οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται από κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία. 
Η χορήγηση της άδειας δεν παρέχει δικαίωμα εγκατάστασης της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στο χώρο της λιμενικής εγκατάστασης. 

 5.            Το διατιθέμενο από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στις λιμενικές εγκαταστάσεις προσωπικό ασφάλειας, υπάγεται άμεσα στους Υπεύθυνους Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι:
α) Για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης μεταξύ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης της/των λιμενικής/ών εγκατάστασης/εων και της εταιρείας παροχής υπη− ρεσιών ασφάλειας, όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας.
β) Για την επίβλεψη του προσφερόμενου, από το προσωπι− κό της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, έργου. 
γ) Για την εμφάνιση και συμπεριφορά του προσωπικού ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση. 
δ) Για τη χρήση από το προσωπικό ασφάλειας των προβλεπομένων ειδικών στολών της εταιρείας. 
ε) Για τη γνώση και συμμόρφωση του προσωπικού ασφάλειας προς τους Κανονισμούς Λιμένα, τις αστυνομικές τελωνειακές διατάξεις και οδηγίες ασφάλειας, οι οποίες καθορίζουν τις διαδικασίες και τον τρόπο ενέργειας και συμπεριφοράς του, εντός των χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων και του λιμένα. 
στ) Για την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας και την ενδεχομένως απαιτούμενη από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πιστοποίησή του στο χειρισμό εξοπλισμού ασφάλειας. 
ζ) Για την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 2518/1997. 6. Ο εξοπλισμός που τυχόν διατίθεται μαζί με το προ− σωπικό ασφάλειας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στις λιμενικές εγκαταστάσεις πρέπει να περι− γράφεται στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστα− σης (ΣΑΛΕ). 

Η ευθύνη της συντήρησης και βαθμονόμησης (calibration) του εξοπλισμού αυτού αποτελεί υποχρεωτικό όρο της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε λιμενική εγκατάσταση και αναφέρεται ρητώς στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης. 

Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για την εταιρεία 

Η άδεια χορηγείται εφόσον η εταιρεία: 
α) Έχει έδρα στην Ελλάδα. 
β) Κατέχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν. 2518/1997 άδεια σε ισχύ. 


 Άρθρο 3 
Επαγγελματική εμπειρία προσωπικού 

 Το σύνολο του προσωπικού της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 και να είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 18.2, του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS. 


Άρθρο 4 
Ασφαλιστική κάλυψη εταιρείας 

 1.            Η ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποχρεούται σε: α) Ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης έναντι διεκδικήσεων του προσωπικού της για βλάβες αναγόμενες κατά την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στη λιμενική εγκατάσταση. Στους εν λόγω καλυπτόμενους ασφαλι− στικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι κίνδυνοι από έκνομες ενέργειες, κατά την έννοια που αυτοί καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004. β) Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για αξιώσεις αναγόμενες στην επαγγελματική ευθύνη του προσωπικού της λόγω πράξεων ή παραλείψεων του κατά την εκτέλεση του έργου των ελέγχων. 
2.            Η πληρότητα κάλυψης των παραπάνω ασφαλιστικών κινδύνων και το ύψος των καλύψεων ανά κίνδυνο, περιλαμ− βάνονται σαφώς και αναλυτικώς στο ασφαλιστήριο συμ− βόλαιο και δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζονται αμέσως ή εμμέσως σε ενδεχόμενο νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή σε ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες αυτού μετά την υπογραφή της σύμβασης της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με τη λιμενική εγκατάσταση. 


Άρθρο 5 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται: 

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην κατά τόπο αρ− μόδια Λιμενική Αρχή. 
β) Η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν. 2518/1997 άδεια σε ισχύ. 
γ) Τετραπλότυπο είσπραξης τέλους επτακοσίων (700,00) ΕΥΡΩ και στη περίπτωση ανανέωσης της ισχύος της άδειας τετραπλότυπο είσπραξης τέλους τριακοσίων πενήντα (350,00) ΕΥΡΩ, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της Λιμενικής Αρχής που εκδίδει την άδεια. 
δ) Αποδεικτικό είσπραξης ποσού επτακοσίων (700,00) ΕΥΡΩ και στη περίπτωση ανανέωσης της ισχύος της άδειας αποδεικτικό είσπραξης ποσού τριακοσίων πε− νήντα (350,00) ΕΥΡΩ, υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικο− νομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.) 
ε) Θεωρημένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια Αρχή καταστατικό ή συστατική πράξη της εταιρείας, όπου αναφέρεται η δυνατότητα άσκησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης. 
στ) Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη/στις λιμενική/ες εγκατάσταση, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας και συνοδευόμενη με φωτ/φα των ατομικών αδειών εργασίας του σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2518/1997. 
η) Τα σχετιζόμενα με τον έλεγχο ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού της από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χω− ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η υποχρέωση εκ− παίδευσης του προσωπικού της εταιρείας βαραίνει τη λιμενική εγκατάσταση αναφέρεται ρητά στη σύμβαση ή στο προσύμφωνο. 
θ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί καθώς και για ζημίες έναντι τρίτων, που πηγάζουν από την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης. 
 ι) Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης ή προσυμφώνου ή επιστολής συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε λιμενική εγκατάσταση. 
Μετά την έκδο− ση της άδειας, η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει την επί τη βάσει προσυμφώνου ή επιστολής συναφθείσα σύμβαση, άλλως εντός μηνός αίρεται η χορηγηθείσα σε αυτήν άδεια.
 ια) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ. Άρθρο 6 
Άρση της άδειας 

1. Ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής ανακαλεί τη χορηγηθείσα, σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, άδεια στις εξής περιπτώσεις: 

α) Όταν για οποιοδήποτε λόγο ανακληθεί η σχετική άδεια λειτουργίας της που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2518/1997. 
β) Όταν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί προσωπικό που δεν κατέχει την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του ν.  2518/ 1997 άδεια εργασίας, ή την ενδεχομένως απαιτούμενη από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πιστοποίησή του στο χειρισμό εξοπλισμού ασφάλειας. 
γ) Όταν το προσωπικό της παραβιάζει καθ’ υποτροπή τις εκάστοτε ισχύουσες περί ασφάλειας διατάξεις, τους Κανονισμούς Λιμένα, τις αστυνομικές και τελωνειακές διατάξεις και τις οδηγίες ασφάλειας, που καθορίζουν διαδικασίες, τρόπους ενέργειας και συμπεριφοράς εντός των χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων και του λιμένα και τις εκάστοτε εντολές των Αρχών Ασφάλειας. 
δ) Όταν διαπιστωθεί ότι ασκεί εντός της λιμενικής εγκατάστασης δραστηριότητες, παράνομες ή μη, άλλες από εκείνες που της επιτρέπει η άδεια, η οποία της έχει χορηγηθεί. 
ε) Όταν κινηθεί εναντίον της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης. 
 στ) Όταν παύσει να καλύπτεται ασφαλιστικά για βλά− βες σχετικές με την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε λιμενικές εγκαταστάσεις. 
ζ) Όταν καταγγελθεί η σύμβαση για την παροχή υπη− ρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση ή και όταν αποδεδειγμένα δεν παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. 


Άρθρο 7 
Κυρώσεις 

 Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2518/1997, τιμωρείται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3622/2007. 


 Άρθρο 8 
 Μεταβατικές Διατάξεις 

 Ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας σε λιμενικές εγκαταστάσεις, ως αυτοί προβλέπονται στα εγκεκριμένα (ΣΑΛΕ) των κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πα− ρούσας απόφασης δύνανται να συνεχίζουν να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες επί τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή της, χωρίς την τήρηση των όρων και προϋποθέσεών της, εφόσον κατέχουν την προβλεπόμενη από το ν. 2518/1997 άδεια λειτουργίας σε ισχύ και απασχολούν προσωπικό που κατέχει την άδεια εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ιδίου Νόμου.                         

Άρθρο 9               

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                  

Έναρξη ισχύος   
Πειραιάς, 27 Αυγούστου 2008
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ  

Αρχείο: ΦΕΚ 1877/2008 Β΄