63. Καθορισμός των κριτηρίων χαρακτηρισμού Λιμενικής Εγκατάστασης Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων

Καθορισμός των κριτηρίων χαρακτηρισμού Λιμενικής Εγκατάστασης Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων

Έκδοση: 01/02-06-2008

Αναθεώρηση:

ΦΕΚ. 13833
Αριθμός φύλλου 1020 /2-Ιουνίου 2008 
Τεύχος 2ο
Αρχείο: ΦΕΚ 13833. Αριθμός Φύλλου 1020  2-Ιουνίου 2008