62. Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων

Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων

Έκδοση: 01/09-06-2008

Αναθεώρηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Πειραιάς. 09.06.2008 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      Αριθ.πρωτ: 4433.1/11/08                                            
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ                      
  ΔΕΔΑΠΛΕ – γ                                                                                                                                  ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Ταχ. Δ/νση         : Κ. Παλαιολόγου 1                                                                                                               
Ταχ. Κώδικας    : 185 35, Πειραιάς                                               
Πληροφορίες     : Αντιπλοίαρχος ΛΣ Μπούγας Κλ.  Πλωτάρχης ΛΣ  Πετρόπουλος Ελ.                                                   
Τηλέφωνο         :  210- 4191940                                                          
E-mail               :    dedaple@yen.gr                                                 

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων- .    
 ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο (11), παράγραφος (1) του Νόμου 3622/2007 –ΦΕΚ  281 Α                
              β) Τα άρθρα (6) και (7)  Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004              
              γ) Ο κανόνας (9), παράγραφος (2) του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS                 
              δ)  MSC/Res 159(78)/21-5-2004              
              ε)  MSC/Circ 1130/14-12-2004   


1.    Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.3622/07 και το άρθρο 3 του Κανονισμού 725/04ΕΚ όταν ένα πλοίο, το οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής αυτών, προτίθεται να εισέλθει σε λιμένα της Επικράτειας (transit,αναμονή κατάπλου σε λιμενική εγκατάσταση, καταφυγή, κ.λπ.), ο πλοίαρχος του υποχρεούται να γνωστοποιήσει έγκαιρα στην αρμόδια Λιμενική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται από το (γ) σχετικό, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο. 
Σε περίπτωση κατά την οποία το πλοίο πρόκειται να καταπλεύσει σε συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση του λιμένα υποχρεούται να διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες και στον Υπεύθυνο Ασφάλειας αυτής (ΥΑΛΕ). 
Οι πληροφορίες αυτές δύνανται εναλλακτικά να διαβιβάζονται κατ’ εξουσιοδότηση του πλοιάρχου, από τον Αξιωματικό Ασφάλειας του πλοίου (ΑΑΠ), ή τον Υπεύθυνο Ασφάλειας της Εταιρείας (ΥΑΕ), ή τον πράκτορα του πλοίου.  Σύμφωνα με τη παράγραφο 2.1.6 του κανόνα 9 του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS  το πλοίο και η διαχειρίστρια αυτού εταιρεία έχουν υποχρέωση να επιβεβαιώνουν  τις πληροφορίες αυτές, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη Λιμενική Αρχή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004, άρθρο 3, παράγραφο 2 ή ίδια απαίτηση υποβολής αντίστοιχων πληροφοριών υφίσταται και για τα επιβατηγά πλοία τα οποία εξυπηρετούν την εθνική κυκλοφορία και εμπίπτουν στην κατηγορία Α΄, υπό την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 98/18/ΕΚ, ως και για τα πλοία τα οποία φέρουν σημαία κράτους το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο με τη Δ.Σ. SOLAS (παράγραφος 4.45 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS). 

2.    Οι πληροφορίες της παραπάνω παραγράφου (1) διαβιβάζονταιι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη παράγραφο (2) του άρθρου (6) του (β) σχετικού ως ακολούθως : α) εικοσιτέσσερις ώρες τουλάχιστον πριν την είσοδο του πλοίου στον λιμένα, ή  β) το αργότερο, κατά τον χρόνο απόπλου του πλοίου από τον προηγούμενο λιμένα, εφόσον η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από εικοσιτέσσερις ώρες, ή γ) στην περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο λιμένας προορισμού του πλοίου ή επέλθει αλλαγή αυτού κατά τη διάρκεια του πλου, άμεσα όταν αυτός γνωστοποιηθεί.  

3.    Η τοπική Λιμενική Αρχή επεξεργάζεται τις διαβιβασθείσες από το πλοίο πληροφορίες, οι οποίες διαβιβάζονται σε συγκεκριμένο έντυπο (PRE-ARRIVAL INFORMATION) σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος «Α» και δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον πλοίαρχο πρόσθετες πληροφορίες, όπως αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 4.37, 4.38 και 4.39 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS,  προκειμένου ελέγξει εάν το πλοίο συμμορφούται πλήρως με την κείμενη διεθνή και εθνική νομοθεσία, σχετικά με την ασφάλεια, αλλά δεν δύναται να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν το σχέδιο ασφάλειας του πλοίου. Επίσης παράλληλα και με βάση τα υπάρχοντα αρχεία και τις διαταγές της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΕΝΑΝΠ (ΔΑ), ελέγχονται το πλοίο, οι επιβαίνοντες και το φορτίο αυτού, με κριτήριο τους δηλωθέντες προγενέστερους λιμένες προσέγγισης του ή τις τυχόν διασυνδέσεις του με άλλα πλοία. Εάν, μετά τη λήψη και επεξεργασία των πληροφοριών η Λιμενική Αρχή οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι το πλοίο δεν συμμορφούται πλήρως με την περί ασφάλειας νομοθεσία, αναφέρει αυτό άμεσα στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ και καλεί το πλοίο να αποκαταστήσει την διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση. Εάν αρνηθεί την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι αν και διαβεβαιώνει για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης στην πραγματικότητα δεν έχει συμμορφωθεί, η Λιμενική Αρχή προβαίνει σε λήψη μέτρων κατά περίπτωση, όπως: 

α) εντολή προς το πλοίο να παραμείνει σε συγκεκριμένη θέση εντός των χωρικών υδάτων.  
β) επιθεώρηση του πλοίου, εάν αυτό ευρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων (στη περίπτωση πλοίου υπό ξένη σημαία η επιθεώρησή του γίνεται από επιθεωρητή MOU) 
γ) απαγόρευση εισόδου του πλοίου στον λιμένα Πριν προβεί στις ως άνω ενέργειες, η Λιμενική Αρχή ενημερώνει τον πλοίαρχο σχετικά με τις προθέσεις της. Μετά την ενημέρωση ο πλοίαρχος δύναται να ανακαλέσει την πρόθεση εισόδου του πλοίου στο συγκεκριμένο λιμένα. Στη περίπτωση βεβαίως αυτή δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω μέτρα ελέγχου του πλοίου που προβλέπονται στην περί ασφάλειας νομοθεσία και όλες οι τυχόν επακόλουθες ενέργειες οι οποίες θα αναληφθούν από τη Λιμενική Αρχή κατά του πλοίου, θα πρέπει να προβλέπονται από το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο ή να συνάδουν με αυτό. 

 Η Λιμενική Αρχή στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία του πλοίου που της είναι γνωστά στο ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ, το οποίο ως Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ενημερώνει κατά περίπτωση τα ενδιαφερόμενα μέρη (Σημαία πλοίου, ΙΜΟ, Αρχές κρατών των επόμενων λιμένων προορισμού κ.λ.π.). 

Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση της εισόδου ενός πλοίου στον λιμένα επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που η Λιμενική Αρχή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το πλοίο αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια προσώπων, πλοίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και δεν διατίθενται άλλα πρόσφορα μέσα για την αποτροπή της απειλής αυτής. Επίσης δεν θα εμποδίζεται η πρόσβαση στο πλοίο όταν συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας, ή παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Στη περίπτωση που η Λιμενική Αρχή έχει απλώς υπόνοιες και όχι αποδείξεις ότι το πλοίο δεν συμμορφούται με την σχετική περί της ασφάλειας νομοθεσία, επιτρέπει την είσοδο του στο λιμένα και τον κατάπλου του στη λιμενική εγκατάσταση, αφού πάρει τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση μέτρα για την αντιμετώπιση της εκ του το πλοίου δυνάμενης να προέλθει απειλής, στα οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται ο έλεγχος του πλοίου και η παροχή εντολών προς τον Υπεύθυνο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης για λήψη και εφαρμογή συγκεκριμένων πρόσθετων μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας (π.χ. υπογραφή Δήλωσης Ασφάλειας, περιορισμό δραστηριοτήτων του πλοίου οι οποίες συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης, όπως περιορισμό στην έξοδο και στις κινήσεις του πληρώματος  κ.λ.π.). Στο παράρτημα «Β» παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα από τα οποία προκύπτει πότε ένα πλοίο δεν συμμορφούται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ)  725/2004. 

4.     Παράλληλα με την Λιμενική Αρχή Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης  (ΥΑΛΕ) επεξεργάζεται τις υποβληθείσες από το πλοίο πληροφορίες (PRE - ARRIVAL INFORMATION) και ενεργεί σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Σχεδίου Ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης (επαφή με τον Αξιωματικό Ασφάλειας Πλοίου  για  συλλογή  τυχόν   πρόσθετων πληροφοριών, συντονισμό κοινών ενεργειών σε θέματα ασφάλειας με υπογραφή Δήλωσης Ασφάλειας (DOS), ή λήψη μονομερώς συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας κ.λπ.).  Εφόσον το κρίνει απαραίτητο ζητά τις οδηγίες της τοπικής Λιμενικής Αρχής αναφορικά με την ανάγκη συμπλήρωσης Δήλωσης Ασφάλειας ή/και τη λήψη άλλων πρόσθετων μέτρων, ως αυτών που προαναφέρθηκαν στη παράγραφο (3). 
Επίσης κάθε απόδειξη, ένδειξη ή υποψία του ΥΑΛΕ ότι το πλοίο τόσον πριν τον κατάπλου στη λιμενική εγκατάσταση, όσο και κατά τη παραμονή του σε αυτή δεν συμμορφούται με την περί ασφάλειας σχετική νομοθεσία πρέπει να αναφέρεται άμεσα στη Λιμενική Αρχή.

5.     Υπενθυμίζεται, ότι η ανωτέρω υποχρέωση υποβολής του εντύπου πληροφοριών ασφάλειας και η εν γένει συμμόρφωση του πλοίου με τις διατάξεις της περί ασφάλειας διεθνούς νομοθεσίας απορρέει και από τις διατάξεις του Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α),  ο οποίος στο άρθρο (17) προβλέπει την επιβολή σχετικών κυρώσεων σε βάρος όσων δεν τηρούν την προαναφερθείσα νομοθεσία 

6.     Οι Λιμενικές Αρχές στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται όπως διαβιβάσουν αντίγραφο αυτής στις υπόχρεες εφαρμογής των ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας λιμενικές εγκαταστάσεις της περιοχής δικαιοδοσίας τους και να την θέσουν στον φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα σύμφωνα με τη αρίθμηση των εγκυκλίων όπως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ. 

7.     Η ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά την ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ, θέτοντας αυτήν στον πίνακα «Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS» με τον επόμενο αύξοντα αριθμό.    


Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                
                                                                                       
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κ.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1.    Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού  
2.    Ν.Ε.Ε. - Ε.Ε.Ε. – Ε.Ε.Α. – Σ.Ε.Ε.Ν.   

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.    ΠΕΔΙΛΣ 2.    Α.Ο.Α. (με ηλ/κό ταχυδρομείο) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.    ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΑΛΣ (υτα) 
2.    ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. Β΄ Υ΄ΛΣ (υτα) 
3.    ΥΕΝΑΝΠ/ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Λ.Σ. (υτα) 
4.    ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΔΚΔ (υτα) 
5.    ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ         

 
Αρχείο: Έγγραφο με θέμα " Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων" με συνημμένα τα παραρτήματα Α και Β που περιλααμβάνουν το πληροφοριακό προ κτάπλου πλοίου έντυπο.