61. Ρύθμιση θεμάτων χειρισμού διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων

Ρύθμιση θεμάτων χειρισμού διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων

Έκδοση: 01/02-06-2008

Αναθεώρηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     Πειραιάς, 02.06.2008. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                              Αριθ.πρωτ: 4433.6/13/08 
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ                                                                                    
ΔΕΔΑΠΛΕ – γ΄                                                                                                                                          ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ                                                 
Ταχ. Δ/νση          : Κ. Παλαιολόγου 1                                                                                                      
Ταχ. Κώδικας     : 185 35, Πειραιάς                                        
Πληροφορίες     : Πλωτάρχης ΛΣ  Πετρόπουλος Ελ.                                                   
Τηλέφωνο          :  210- 4191940                                                            
E-mail                  :  dedaple@mail.yen.gr              

  ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων χειρισμού διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων.               
  ΣΧΕΤ : (α) Άρθρο 15 ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α/20.12.2007)               
              (β) Άρθρο 12 και διατάξεις Α/16.1.1, 16.7, 16.8, Β/4.1, 4.4, 16.1 του Παραρτήματος II ¨Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων¨ του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, αντίστοιχα.                
             (γ)  Αριθ.πρωτ: 3733.6/109/06/13.07.2006 Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ β΄ - γ΄   


1.                          Μετά την έναρξη ισχύος του αναφερόμενου σχετικού Νόμου και με αφορμή θέματα εμπιστευτικότητας που ανέκυψαν τόσο σε ότι αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τρίτους, κατά την εκπόνηση Σχεδίων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων, όσο και σε ότι αφορά τα πρόσωπα που χειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες         σχετιζόμενες    με        την       ασφάλεια          λιμενικής          εγκατάστασης., διευκρινίζουμε τα ακόλουθα : 

(i) Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4.1 του Μέρους Β του Κώδικα ISPS, περί Ασφάλειας Αξιολογήσεων και Σχεδίων και προκειμένου να αποκλεισθεί η μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση υλικού κρίσιμου για την ασφάλεια καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτό, ακόμα και αν το υλικό σχετίζεται μεμονωμένα με την Αξιολόγηση, ή με το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ - ΣΑΛΕ), στην περίπτωση που οι Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) προετοιμάζουν οι ίδιοι το αρχικό Σχέδιο Ασφάλειας ή την Αναθεώρηση του αντίστοιχα, επιβάλλεται οι τυχόν συνεργάτες – σύμβουλοί τους :   

(α) Είτε, να είναι Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Ασφαλείας (Α.Ο.Α.) 
(β) Είτε, να είναι πρόσωπα που σχετίζονται εργασιακά με την Λιμενική Εγκατάσταση, που αναφέρονται στο οργανόγραμμα ασφάλειας της και τυγχάνουν κατάλληλου βαθμού διαβάθμισης αντίστοιχου με αυτόν του ΥΑΛΕ.

(ιι) Τα πρόσωπα που διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους ασφάλειας και χειρίζονται εμπιστευτικό υλικό και πληροφορίες σχετιζόμενες με την ασφάλεια λιμενικής εγκατάστασης πρέπει να έχουν προηγούμενα τύχει του προαναφερθέντος στο εδάφιο (β) βαθμού διαβάθμισης.  
(ιιι) Το προσωπικό ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης στο οποίο κοινοποιείται εμπιστευτικό υλικό και πληροφορίες σχετιζόμενες με την ασφάλεια λιμενικής εγκατάστασης πρέπει να έχει προηγούμενα τύχει επίσης διαβάθμισης. 
(iv) Η διαδικασία διαβάθμισης του ΥΑΛΕ, του αναπληρωτή του και των προαναφερθέντων προσώπων διέπεται από τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας (ΕΚΑ) και του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) όπως ισχύουν κάθε φορά.  

2.                Η παρούσα που τροποποιεί την (γ) σχετική ως προς τα θέματα χειρισμού διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων, να τεθεί σε φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα σύμφωνα με τη σειριακή αρίθμηση των εγκυκλίων ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ.    

3.                ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας (www.yen.gr) με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα ¨Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS¨ με επόμενο αύξοντα αριθμό, με την επισήμανση ότι τροποποιεί την (γ) σχετική ως προς την ρύθμιση των θεμάτων που άπτονται του χειρισμού των διαβαθμισμένων πληροφοριών που σχετίζονται με την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων. 

4.                ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (http://www.yen.gr).         
                                                


                                                                           
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                

                                                         
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ  ΛΣ  ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κ.         


             
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                 

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    
TAXΥΔΡΟΜΙΚΑ - FAX

1.           ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΑ Α.Ε  
2.           ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (μέσω Λιμ. Αρχών) 
3.           ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μέσω Λιμ. Αρχών) 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
4.           Ν.Ε.Ε. 
5.           ΣΕΕΝ 
6.           Ε.Ε.Ε. 
7.           ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ 
8.           ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
9.           GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE 
10.        ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
11.        ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ             ΚΑΙ       ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
12.        ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
13.        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
14.        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΕΝΩΣΗ) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
15.        ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
16.        ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
17.        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ   
18.        ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
19.        ABS   
20.        ΒV     
21.        DNV  
22.        GL     
23.        HRS   
24.        KRS   
25.        LRS   
26.        NKK   
27.        RINA  
28.        EUROPEAN SEC. A.E.  
29.        ΕΥΡΩΣΦΑΛΕΙΑ Α .Ε  
30.        INSB   
31.        ISDS HELLAS   
32.        ARION ELECTRONICS   
33.        ASPIS SECURITY  
34.        ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ SECURITY 
35.        WACKENHUT SECURITY HELLAS  
36.        LLOYD’S REGISTER EMEA    
37.        POΓKAN KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
38.        ΑΒΡΑΚΟ Εκτελεστικές Υπηρεσίες Α .Ε . Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών ασφαλειών (AVRACO ή PANTHER)  
39.        MARITIME PROTECTIVE SERVICES (UK) LTD (MPS)  
40.        SHIELD SECURITY L.T.D.   
41.        ΚΑΠΠΑ SECURITY A.E   
42.        Αποδέκτες Εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ    

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.            ΠΕΔΙΛΣ 
2.            Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ Λ/Χ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΟΡΟΥ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΥΔΡΑΣ 
3.            Λοιπά Κ/ΛΧ - Λ/Χ - Υ/ΛΧ  - Λ/Σ (μέσω ΠΕΔΙΛΣ) 
4.            ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ 

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.            ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ.κ. Β΄ ΥΛΣ – ΔΚΔ (υτα) ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ  
Αρχείο: Ρύθμιση θεμάτων χειρισμού διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων