60. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας την λιμένων

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας την λιμένων

Έκδοση: 

Αναθεώρηση:

7251 

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                 
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                
Αρ. Φύλλου 590 

Αρχείο: ΦΕΚ 590/7-4-2008