59. Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄) για την Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις

Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄) για την Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις

Έκδοση: 01/16-01-2008
Αριθ. πρωτ: 4433. 7/04/08- 09.01.2008 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 

Πληροφορίες :Υποπ/ρχος ΛΣ Πετρόπουλος Ελ. 
Τηλέφωνο : 210- 4191940 

ΘΕΜΑ:  ¨Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄) για την Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις¨ 

1.Σας γνωρίζουμε ότι την 20.12.2007 δημοσιεύτηκε στο με αρίθμ. 281 Α΄ ΦΕτΚ ο Νόμος με τίτλο ¨Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις¨ ο οποίος έλαβε αριθμό 3622 και κυκλοφόρησε την 27.12.2007.  

2. Σκοπός του εν λόγω Νόμου, τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ (www.yen.gr) στο θεματικό πεδίο ¨Εγκύκλιοι ISPS – Παραρτήματα ISPS¨, είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων, ο σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο δράσεων, καθώς και ο συντονισμός αυτών για τη διασφάλιση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L310 της 25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων.  

3.Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή.  

4.ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ παρακαλείται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας (www.yen.gr) με τον παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα ¨εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS ¨ με επόμενο αύξοντα αριθμό καθώς και την ανάρτηση του συνημμένου Νόμου στο θεματικό πεδίο ¨Εγκύκλιοι ISPS – Παραρτήματα ISPS¨.    


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   


 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κ.
Αρχείο: Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄)