58. Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις λιμενικές εγκαταστάσεις

Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις λιμενικές εγκαταστάσεις

Έκδοση: 01/29-11-2007

Αναθεώρηση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Πειραιάς. 29.11.2007 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                            Αριθ.πρωτ: 4433.7/117/07                                     
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ – γ                                                             ΠΡΟΣ: Ως ΠΔ                       
                                 
Ταχ. Δ/νση         : Κ. Παλαιολόγου 1                                                                                                                
Ταχ. Κώδικας    : 185 35, Πειραιάς                                        
Πληροφορίες    : Υποπ/ρχος ΛΣ   Πετρόπουλος Ελ.                                                   
Τηλέφωνο         :  210- 4191940                                                            
E-mail                 :  dedaple@yen.gr                                            

ΘΕΜΑ: Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις λιμενικές εγκαταστάσεις¨ .   
ΣΧΕΤ : (α) ΠΔ 56/04 (Α’47) Κύρωση τροποποιήσεων της ΔΣ SOLAS 74 που υιοθετήθηκαν την 12.12.2002 (Κεφ. XI-2, Κώδικας ISPS Α/18 και Β/18).               
             (β) Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004 ¨για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και  τις λιμενικές εγκαταστάσεις¨ 
             (γ) Η με Αρ. Πρωτ. : 2180/15.11.2007 επιστολή Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ¨Ε.Σ.ΑμεΑ.¨ (μη προς όλους)         

       1.    Ως γνωστόν, στο Μέρος Β του Κώδικα ISPS παρέχονται οδηγίες για την επίτευξη και διατήρηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κεφ. XI-2 του Παραρτήματος I της ΔΣ SOLAS 74 και του Μέρους Α του ως άνω Κώδικα και ειδικότερα κατευθύνσεις που αφορούν τα μέτρα ασφάλειας που σχετίζονται με τον έλεγχο πρόσβασης (Β/16.10 έως Β/16.29) στην λιμενική εγκατάσταση.  
        2.    Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να μην παρεμποδίζεται η είσοδος στη λιμενική εγκατάσταση ατόμων με αναπηρία, εφιστούμε την προσοχή σας όπως στο πλαίσιο της εκπόνησης ή αναθεώρησης των Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) καθορίζετε συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία θα διευκολύνεται η πρόσβαση στην λιμενική εγκατάσταση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας.      
        3.    Επισημαίνεται ότι κατά την καθιέρωση της ανωτέρω διαδικασίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διευκόλυνση των συγκεκριμένων ατόμων κατά την είσοδό τους στην λιμενική εγκατάσταση χωρίς όμως να επηρεάζεται η εφαρμογή των προβλεπόμενων από το ΣΑΛΕ μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα ISPS.  
        4.    Η ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν να ενημερώσει την ιστοσελίδα του ΥΕΝ με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα «Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS» με τον επόμενο αύξοντα αριθμό. 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κ. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

I.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΑ. Α.Ε.  
2. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. (μέσω Λιμ. Αρχών)
3. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μέσω Λιμ. Αρχών) 
4. Κ.Λ/Χ. – Λ/Χ – Υ/Χ   

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ      
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ ¨Ε.Σ.ΑμεΑ.¨              
Ελ. Βενιζέλου 236, 16431 Ηλιούπολη   

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.    ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ (υ.τ.α) 
2.    ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. Α/ΛΣ (υ.τ.α) 
3.    ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. Α΄Υ/ΛΣ (υ.τ.α) 
4.    ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΔΚΔ (υ.τ.α)
5.    ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ α΄ 
6.     ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ 
Αρχείο: