57. Ασκήσεις και Γυμνάσια όσον αφορά την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων

Ασκήσεις και Γυμνάσια όσον αφορά την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων

Έκδοση: 01/27-08-2007

Αναθεώρηση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πειραιάς, 27.08.2007   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                      Αριθ.πρωτ: 4433.7/81/07                            
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ              ΔΕΔΑΠΛΕ  γ΄                 
Ταχ. Δ/νση        : Κ. Παλαιολόγου 1                            ΠΡΟΣ : Ω Σ  Π.Δ 
Ταχ. Κώδικας    : 185 35, Πειραιάς                             
TELEFAX             : 210- 4191901                                                                 
Πληροφορίες     : Υποπ/ρχος ΛΣ Πετρόπουλος Ελ.   
Τηλέφωνο          :  210- 4191940 
E-mail                  :  dedaple@yen.gr                                    

ΘΕΜΑ: ¨Ασκήσεις και Γυμνάσια όσον αφορά την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων¨   

ΣΧΕΤ : (α) ΠΔ 56/04 (Α’47) Κύρωση τροποποιήσεων της ΔΣ SOLAS 74 που υιοθετήθηκαν την 12.12.2002 (Κεφ. XI-2, Κώδικας ISPS Α/18 και Β/18).              
             (β) Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004 ¨για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις¨   

1. Ως γνωστόν για την εξασφάλιση της  κατά  το δυνατό αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Σχεδίων Ασφαλείας (ΣΑΛΕ) των λιμενικών εγκαταστάσεων, απαιτείται σε τακτική βάση η διενέργεια ασκήσεων και γυμνασίων (ασκήσεις τουλάχιστον μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, με τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των ασκήσεων όχι πάνω των 18 μηνών και για τα γυμνάσια ανά τρίμηνο), ώστε να επιτυγχάνεται αφενός μεν η απαιτούμενη εξοικείωση των μελών του προσωπικού ασφαλείας, στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σε όλα τα επίπεδα ασφαλείας, αφετέρου δε ο εντοπισμός πιθανών αδυναμιών κατά την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας της κάθε λιμενικής εγκατάστασης.  

2. Το είδος των σεναρίων βάση των οποίων διενεργούνται τα γυμνάσια και οι ασκήσεις θα πρέπει να επιλέγεται με κριτήριο την δραστηριότητα εκάστης λιμενικής εγκατάστασης, τις ενδεχόμενες απειλές, τα αδύνατα σημεία που έχουν προσδιοριστεί από την Αξιολόγηση Ασφαλείας αυτής (ΑΑΛΕ) καθώς επίσης και την πιθανότητα εκδήλωσης αυτών των απειλών, λαμβανομένων πάντα υπόψη των κατευθύνσεων που παρέχονται στο μέρος Β΄ του Κώδικα ISPS.   

3. Πέραν όμως των προαναφερθέντων και στο πλαίσιο της διασφάλισης της επιτυχούς αντιμετώπισης από το προσωπικό ασφαλείας κάθε πιθανής για την λιμενική εγκατάσταση απειλής, εκτιμάται ότι κατά την διενέργεια των προβλεπόμενων ασκήσεων, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και εναλλακτικά σενάρια, πέραν αυτών που περιγράφονται στο μέρος Β΄ άρθρο 15.11 του Κώδικα ISPS, τα οποία αναφέρονται σε περιστατικά των οποίων η εκδήλωση μπορεί να διαφαίνεται ως λιγότερο πιθανή αλλά δεν δύναται να αποκλεισθεί.   

4. Κατόπιν των ανωτέρω, στον συνημμένο πίνακα παρατίθεται ενδεικτικά μια σειρά από τέτοια συμβάντα – περιστατικά τα οποία εκτιμάται ότι δύνανται ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια μιας λιμενικής εγκατάστασης, εφόσον λάβουν χώρα σε αυτή, προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά περίπτωση από τους ΥΑΛΕ κατά την διενέργεια των προβλεπόμενων ασκήσεων και γυμνασίων.    

5.  ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν να ενημερώσει την ιστοσελίδα του ΥΕΝ με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα «Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS» με τον επόμενο αύξοντα αριθμό.   

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ        

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κ.   

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ : Πίνακας με είδη συμβάντων (φ. 1)               
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ I.         
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1.  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΑ. Α.Ε.  
2.  ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. (μέσω Λιμ. Αρχών) 
3.  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μέσω Λιμ. Αρχών) 
4.  Κ.Λ/Χ. – Λ/Χ – Υ/Χ  II.       

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ        
Α.Ο.Α.      
EUROPEAN SEC. A.E.       
ΕΥΡΩΣΦΑΛΕΙΑ Α .Ε       
INSB       ISDS HELLAS       
ARION ELECTRONICS       
ASPIS SECURITY       
ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ SECURITY       
G4S HOLDING S.A.       
LLOYD’S REGISTER EMEA       
PO Γ KAN KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ       
ΑΒΡΑΚΟ Εκτελεστικές Υπηρεσίες Α .Ε . Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών ασφαλειών (AVRACO ή PANTHER)                 
MARITIME PROTECTIVE SERVICES (UK) LTD (MPS)     
SHIELD SECURITY L.T.D.        
ΚΑΠΠΑ SECURITY A.E   

 III.         ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.    ΥΕΝ/Γρ. κ. Α/ΛΣ (υ.τ.α) 
2.    ΥΕΝ/Γρ. κ. Α΄Υ/ΛΣ (υ.τ.α) 
3.    ΥΕΝ/Γρ. κ. ΔΚΔ (υ.τ.α) 
4.    ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ α΄ 
5.    ΥΕΝ/ΔΠΝΤ    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ – ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Πέραν αυτών που αναφέρονται στο Μέρος Β΄ του Κώδικα ISPS, Άρθρο 15.11)   
1.    Κατάσταση ομηρίας στην λιμενική εγκατάσταση. 
2.    Κατάληψη της λιμενικής εγκατάστασης ή μέρους αυτής. 
3.    Τραυματισμός ατόμου ή ομάδας ατόμων στην λιμενική εγκατάσταση συνεπεία περιστατικού ασφαλείας. 
4.    Εκκένωση της λιμενικής εγκατάστασης ή μέρους αυτής. 
5.    Δολιοφθορά σε συστήματα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας.  
6.    Απειλή από ένοπλο άτομο στην λιμενική εγκατάσταση ή σε σημείο πρόσβασης αυτής.  
7.    Διαχείριση και έλεγχος πλήθους εντός της λιμενικής εγκατάστασης ή σε σημείο πρόσβασης αυτής. 
8.    Διαχείριση πληροφορίας για απειλή προερχόμενη από γειτνιάζουσα λιμενική εγκατάσταση.  
9.    Δολιοφθορά σε πάγια στοιχεία ή / και υποδομές της λιμενικής εγκατάστασης η προστασία των οποίων θα πρέπει να θεωρείται σημαντική (π.χ. μονάδες ισχύος, σωληνώσεις μεταφοράς φορτίου, παροχές ύδατος, συστήματα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, πλοία εξυπηρέτησης λιμένα, κ.λπ.).   
Αρχείο: Έγγραφο