55. Εμπιστευτικότητα χειρισμού θεμάτων που αφορούν ΑΑΛΕ – ΣΑΛΕ και ΑΑΠ – ΣΑΠ

Εμπιστευτικότητα χειρισμού θεμάτων που αφορούν ΑΑΛΕ – ΣΑΛΕ και ΑΑΠ – ΣΑΠ

Έκδοση: 01/13-07-2006

Αναθεώρηση:

Αρ.Πρωτ. 3733.6/109/06 13.07.2006 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ β΄ - γ΄ 
Πληροφορίες :Υποπ/ρχος ΛΣ Πετρόπουλος Ελ Τηλέφωνο :210- 4191940 

ΘΕΜΑ:  Εμπιστευτικότητα χειρισμού θεμάτων που αφορούν ΑΑΛΕ – ΣΑΛΕ και ΑΑΠ – ΣΑΠ. 
ΣΧΕΤ :  (α) Κανόνας 10 (παράγραφοι 1, 2.2) του Κεφαλαίου XI-2 της ΔΣ SOLAS  (β) Π.Δ. 56/2004 ¨Κώδικας ISPS¨ (Α/16.1.1, 16.7, 17.2.5, Β/4.1, 4.4, 16.1, 16.59, 16.60)  (γ) Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004 (άρθρο 12) 


1. Με αφορμή θέματα εμπιστευτικότητας που ανέκυψαν κατά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τρίτους, κατά τη εκπόνηση Σχεδίων Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :  

(α) Στα πλαίσια του άρθρου 4.1 του Μέρους Β του Κώδικα ISPS, περί Ασφάλειας Αξιολογήσεων και Σχεδίων και προκειμένου να αποκλεισθεί μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση υλικού κρίσιμου για την ασφάλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτό, ακόμα και αν το υλικό σχετίζεται μεμονωμένα με την Αξιολόγηση, ή με το Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου (ΑΑΠ - ΣΑΠ), ή με την Αξιολόγηση, ή με το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ - ΣΑΛΕ), στην περίπτωση που οι Υπεύθυνοι Ασφάλειας Εταιρείας (ΥΑΕ) ή της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) προετοιμάζουν οι ίδιοι το αρχικό Σχέδιο Ασφάλειας ή την Αναθεώρηση τους αντίστοιχα, επιβάλλεται οι τυχόν συνεργάτες – σύμβουλοί τους : 
Είτε, να είναι Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Ασφαλείας (Α.Ο.Α.), που στην περίπτωση του πλοίου δεν πρέπει να ταυτίζονται με τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς που πρόκειται να εγκρίνουν το ΣΑΠ ή την Αναθεώρησή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων της Υ.Α. 4113.190/01/04 (ΦΕΚ 379Β). 
Είτε, να είναι πρόσωπα που να εκπληρώνουν – τηρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :
(i) Προσωπικό της Εταιρείας ή της Λιμενικής Εγκατάστασης, που τυγχάνει της ίδιας εμπιστευτικότητας με αυτή του ΥΑΕ ή του ΥΑΛΕ αντίστοιχα  
(ii) Πρόσωπα ή εξωτερικοί συνεργάτες που επελέγησαν με αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας ή της Λιμενικής Εγκατάστασης και που αποδέχονται ανεπιφύλακτα με υπεύθυνη δήλωση έναντι τους, ότι τόσο οι ίδιοι όσο και το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, θα τηρήσουν απαρέγκλιτα εχεμύθεια στη διαχείριση κάθε στοιχείου και πληροφορίας που σχετίζεται με την ασφάλεια Πλοίου ή Λιμενικής Εγκατάστασης.  

(β) Επισημαίνεται ότι, από μόνη της η συμμόρφωση στο παραπάνω (ii) μέτρο για την προστασία της διαχείρισης κάθε στοιχείου και πληροφορίας περί της ασφάλειας Πλοίου και Λιμενικής Εγκατάστασης, στις περιπτώσεις που οι ΥΑΕ ή οι ΥΑΛΕ προετοιμάζουν οι ίδιοι τα ΣΑΠ ή τα ΣΑΛΕ αντίστοιχα, δεν απαλλάσσει αυτούς από την αποκλειστική ευθύνη εμπιστευτικότητας έναντι της Υπηρεσίας. 

2. Πέραν των ανωτέρω, σημειώνουμε ότι, η προβλεπόμενη από το εσωτερικό μας δίκαιο, διαδικασία εξουσιοδότησης του προσωπικού των εποπτευόμενων από το ΥΕΝ Οργανισμών Λιμένα Α.Ε. και Λιμενικών Ταμείων, που χειρίζονται υλικό και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, διέπεται από τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας (ΕΚΑ) ενώ, του προσωπικού των λοιπών εταιρειών (οιασδήποτε νομικής μορφής), από τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) όπως ισχύουν κάθε φορά. Αντικείμενο των εν λόγω Κανονισμών είναι η καθιέρωση σε εθνικό επίπεδο των αρχών, της πολιτικής αλλά και των ελάχιστων προβλεπόμενων διαδικασιών για τον χειρισμό, την διαφύλαξη και την διακίνηση του διαβαθμισμένου υλικού, καθώς και των απαιτήσεων ασφάλειας που πρέπει να πληροί το προσωπικό που το χειρίζεται, για την προστασία αυτού. 

3. Η παρούσα να τεθεί σε φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα σύμφωνα με τη σειριακή αρίθμηση των εγκυκλίων ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ. 

4. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, τίθοντας αυτήν στον πίνακα ΄΄Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS΄΄ με επόμενο αύξοντα αριθμό. 

5. ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (http://www.yen.gr).    


 Ο Διευθυντής  

Πλοίαρχος Λ.Σ Παρασκευόπουλος Βασ.
Αρχείο: