54. Διαδικασία με την οποία Διασφαλίζεται η Έγκαιρη Λήψη του Πληροφοριακού Εντύπου προ Κατάπλου, από Πλοίο που Υπόκειται στις Σχετικές με την Ενίσχυση της Ασφάλειας στη Θάλασσα Επιταγές

Διαδικασία με την οποία Διασφαλίζεται η Έγκαιρη Λήψη του Πληροφοριακού Εντύπου προ Κατάπλου, από Πλοίο που Υπόκειται στις Σχετικές με την Ενίσχυση της Ασφάλειας στη Θάλασσα Επιταγές

Έκδοση: 01/12-07-2006

Αναθεώρηση: 

Αρ.Πρωτ. 3733.4/107 /06 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ' 

Πληροφορίες :Υποπ/ρχος ΛΣ Πετρόπουλος Ελ Τηλέφωνο :210- 4191940 

ΘΕΜΑ: ¨Διαδικασία με την οποία Διασφαλίζεται η Έγκαιρη Λήψη του Πληροφοριακού Εντύπου προ Κατάπλου, από Πλοίο που Υπόκειται στις Σχετικές με την Ενίσχυση της Ασφάλειας στη Θάλασσα Επιταγές¨. 
ΣΧΕΤ: Το με Αριθ.πρωτ: 3743.1/209/05 / 15-06-2005 έγγραφο ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Δ΄ (μ.π.ο) 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 725/04 (άρθρο 6), όταν ένα πλοίο, που υπόκειται στις επιταγές των ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα ( ΔΣ ΠΑΑΖΕΘ ΄74 και του Κώδικα ΔΙΚΑΠΛΕ (ISPS Code)) ή τις επιταγές του άρθρου 3 του προαναφερόμενου Κανονισμού, γνωστοποιεί την πρόθεσή του να εισέλθει σε λιμένα κράτους μέλους, απαιτείται από την αρμόδια Αρχή η παροχή των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρ. 2.1 του Κανόνα 9 του Κεφ. XI-2 της παραπάνω Σύμβασης. 
2. Λαμβανομένων επίσης υπόψη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού, αναφορικά με το χρονικό περιθώριο, μέσα στο οποίο τα υπόχρεα κατά τον Κώδικα ISPS πλοία, οφείλουν να υποβάλουν το πληροφοριακό έντυπο προ κατάπλου (pre arrival form) και προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη λήψη του, από τις κατά τόπο Λιμενικές Αρχές, εφιστούμε την προσοχή σας, ώστε η υποβολή του να πραγματοποιείται συνοδευτικά της αναγγελίας κατάπλου των πλοίων, η οποία προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα, ήτοι 24 ώρες πριν τον κατάπλου (με την επιφύλαξη της παρ. 2 β και γ του προαναφερόμενου άρθρου). 
3. Η παρούσα να τεθεί σε φάκελο μόνιμων εγκύκλιων του Κώδικα ΔΙΚΑΠΛΕ (ISPS Code )σύμφωνα με την σειριακή αρίθμηση των εγκυκλίων, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ. 
4. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ εντέλλεται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας (www.yen.gr) με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα ¨εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS ¨ με επόμενο αύξοντα αριθμό. 
5. ΠΕΔΙΛΣ, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα, εντέλλονται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (www.yen.gr).    

 Αρχηγός ΛΣ   

 Αντιναύαρχος Η.Α. Σιωνίδης
Αρχείο: