52. Έγκαιρη υποβολή αιτημάτων για τη διενέργεια τακτικών και περιοδικών ελέγχων στα πλοία και στις εταιρείες, στα πλαίσια των Διεθνών Κωδίκων Ασφαλούς Διαχείρισης (ΔΚΑΔ-ISM) και Ασφάλειας πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΙΚΑΠΛΕ-ISPS)

Έγκαιρη υποβολή αιτημάτων για τη διενέργεια τακτικών και περιοδικών ελέγχων στα πλοία και στις εταιρείες, στα πλαίσια των Διεθνών Κωδίκων Ασφαλούς Διαχείρισης (ΔΚΑΔ-ISM) και Ασφάλειας πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΙΚΑΠΛΕ-ISPS)

Έκδοση: 01/30-05-2006

Αναθεώρηση: 

Αριθ. πρωτ: 3725.1/ 175 /2006 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Α΄ Β' 

Πληροφορίες :Υποπλοίαρχος Λ.Σ (Τ) Μαργαρίτη Σοφ.- Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ (Τ) Μπιμπής Χρ. 
Τηλέφωνο :210-4191940 

ΘΕΜΑ: " Έγκαιρη υποβολή αιτημάτων για τη διενέργεια τακτικών και περιοδικών ελέγχων στα πλοία και στις εταιρείες, στα πλαίσια των Διεθνών Κωδίκων Ασφαλούς Διαχείρισης (ΔΚΑΔ-ISM) και Ασφάλειας πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΙΚΑΠΛΕ-ISPS) " 

Σχετ.: α)Η αρ. πρωτ. 3713.20012.1/4535/04 από 25-10-2004 εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ  β) Η με αριθ. πρωτ. 4133.30011.0/244/00 από 31/10/2000 εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ/ΕΑΔΕΠ. 

    Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ότι, ορισμένες διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων, δεν μεριμνούν για την έγκαιρη υποβολή αιτημάτων προς την Υπηρεσία μας, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία και εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κωδίκων ΔΚΑΔ (ISM) και ΔΙΚΑΠΛΕ (ISPS), ώστε στη συνέχεια να εκδίδονται κανονικά, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα σχετικά πιστοποιητικά. 
    Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προγραμματίζονται έγκαιρα από την Υπηρεσία μας οι προαναφερθέντες έλεγχοι, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και με γνώμονα την αποφυγή καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών, σε πλοία και εταιρείες, καθορίζουμε όπως, οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα, από την επιθυμητή ημερομηνία ελέγχου, εκτός και εάν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών, αλλαγή ναύλωσης του πλοίου, κ.ο.κ), επιβάλουν την τροποποίηση της ανωτέρω ημερομηνίας. 
    Επίσης, για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας, στις υποβληθείσες αιτήσεις πρέπει να αναγράφεται πέραν της επιθυμητής ημερομηνίας ελέγχου και η οριακή ημερομηνία, που πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος, επισυνάπτοντας κατά την κρίση σας και αντίγραφα των σχετικών εν ισχύ πιστοποιητικών. 
    Ενώσεις στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον καθυστερήσεις, με δυσμενείς επιπτώσεις στον προγραμματισμό και στην πραγματοποίηση των ελέγχων. 
    Με την εφαρμογή της παρούσας, παύει να ισχύει η παραπάνω (β) σχετική που ρύθμιζε διαφορετικά το θέμα. 
    ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν με τον επόμενο αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με τον πίνακα εγκυκλίων κώδικα ISPS και εγκυκλίων κώδικα ISM. 
    ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά εποπτευόμενες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (http://www.yen.gr).    


 Ο Διευθυντής   

 Πλοίαρχος Λ.Σ Παρασκευόπουλος Βασ
Αρχείο: