51. Προσδιορισμός Τροποποιήσεων που Προκύπτουν κατά την Αναθεώρηση του ΣΑΛΕ για τις Οποίες Απαιτείται Έγκριση από την Αρχή

Προσδιορισμός Τροποποιήσεων που Προκύπτουν κατά την Αναθεώρηση του ΣΑΛΕ για τις Οποίες Απαιτείται Έγκριση από την Αρχή

Έκδοση: 01/27-02-2006

Αναθεώρηση: 

Αριθ. πρωτ: 3733.7/34/06/ (154)27.02.2006 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 
Πληροφορίες :Υποπ/ρχος ΛΣ Πετρόπουλος Ελ. Τηλέφωνο : 210- 4191940 

ΘΕΜΑ:  ¨Προσδιορισμός Τροποποιήσεων που Προκύπτουν κατά την Αναθεώρηση του ΣΑΛΕ για τις Οποίες Απαιτείται Έγκριση από την Αρχή¨ 

1. Σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS (A/16.6) το συμβαλλόμενο κράτος, στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η λιμενική εγκατάσταση, προσδιορίζει ποιες αλλαγές στο Σχέδιο Ασφαλείας αυτής (ΣΑΛΕ) δεν εφαρμόζονται πριν από την έγκριση των από την Αρχή.  
2. Σημειώνεται ότι, οι τροποποιήσεις που προκύπτουν κατά την αναθεώρηση ενός ΣΑΛΕ και για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Αρχή αφορούν κυρίως αυτές που ουσιαστικά μεταβάλλουν ριζικά την υιοθετηθείσα προσέγγιση, όσον αφορά την διατήρηση της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης και κατά συνέπεια απαιτούν και αλλαγές στην Αξιολόγηση της Ασφάλειας (ΑΑΛΕ), βάσει της οποίας εκπονήθηκε το ΣΑΛΕ.  
3. Στο πλαίσιο αυτό παραθέτουμε πίνακα με θέματα, για την τροποποίηση των οποίων απαιτείται η έγκριση της Αρχής και παρακαλούμε για την εφαρμογή της παρούσας κατά το στάδιο της αναθεώρησης των ΣΑΛΕ.  
4. Τονίζεται ότι η παρούσα θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στα Σχέδια Ασφάλειας που πρόκειται να εκπονηθούν, στο σχετικό κεφάλαιο ¨περί αναθεώρησης του ΣΑΛΕ¨. 
5. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία που θα ακολουθείται για την ανασκόπηση ή αναθεώρηση των ήδη εγκεκριμένων από την Υπηρεσία μας ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ καθορίζεται από την Α.Π. : 3733.7/152/05/30.09.2005 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ.  
6. Η παρούσα να τεθεί σε φάκελο μόνιμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα σύμφωνα με την σειριακή αρίθμηση των εγκυκλίων ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ.  
7. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ παρακαλείται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας (www.yen.gr) με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα ¨εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS ¨ με επόμενο αύξοντα αριθμό.  
8. Οι ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις υποτεταμένες Λιμενικές Αρχές, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (www.yen.gr). Πίνακας θεμάτων για την τροποποίηση των οποίων κατά την διαδικασία της αναθεώρησης του ΣΑΛΕ απαιτείται έγκριση της αρχής      

 Ο Γενικός Γραμματέας   ΤΖΩΑΝΝΟΣ Ιωάννης                                                                                                                          

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΛΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ   

1.      Αντικατάσταση ΥΑΛΕ. 
2.      Αντικατάσταση Αναπληρωτή ΥΑΛΕ. 
3.      Ορισμός Αναπληρωτή ΥΑΛΕ (όπου δεν έχει ορισθεί)  
4.      Αλλαγές στην διάρθρωση της οργάνωσης της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης.  
5.      Διαδικασίες ανταπόκρισης στις αλλαγές των επιπέδων ασφαλείας.  
6.      Διαδικασίες ανταπόκρισης σε οποιεσδήποτε σχετικές με την ασφάλεια οδηγίες ενδέχεται να δώσει η Αρχή στο επίπεδο 3.  
7.      Διαδικασίες ανταπόκρισης σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου στην λιμενική εγκατάσταση.  
8.      Διαδικασίες για την διατήρηση της συνεχούς επικοινωνίας της λιμενικής εγκατάστασης με εθνικές ή τοπικές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με ευθύνες σχετικά με την ασφάλεια.  
9.      Διαδικασίες αντιμετώπισης απειλών για την ασφάλεια ή παραβιάσεων της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για την διατήρηση κρίσιμων λειτουργιών της λιμενικής εγκατάστασης ή της διασύνδεσης πλοίου / λιμένα.  
10.  Διαδικασίες και πρακτικές για τον χειρισμό και την προστασία κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια. 
11.  Τροποποιήσεις αναφορικά με τον προγραμματισμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και τα είδη της εκπαίδευσης του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης σε θέματα ασφάλειας.  
12.  Τροποποιήσεις αναφορικά με τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την συμμετοχή του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης σε γυμνάσια και ασκήσεις ασφάλειας καθώς και αναφορικά με τα είδη των γυμνασίων και ασκήσεων αυτών. 
13.  Τροποποιήσεις σχετικά με εγγραφές και τεκμηρίωση της ασφάλειας (έντυπα).  
14.  Αλλαγές αναφορικά με τις περιοχές περιορισμένης πρόσβασης (προσθήκες νέων ή μείωση). 
15.  Τροποποίηση ή αντικατάσταση μόνιμων κιγκλιδωμάτων, εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης που θεωρούνται ουσιώδη για την διατήρηση της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης.                                           
Αρχείο: Πίνακας θεμάτων για την τροποποίηση των οποίων κατά την διαδικασία της αναθεώρησης του ΣΑΛΕ απαιτείται έγκριση της αρχής