50. Διεξαγωγή ασκήσεων ασφάλειας κατά ISPS Code σε Πλοία

Διεξαγωγή ασκήσεων ασφάλειας κατά ISPS Code σε Πλοία

Έκδοση: 

Αναθεώρηση:

Αριθ. πρωτ: 3725.1/ 11/2006/(33)3-01-2006 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 
Πληροφορίες : Aντιπλοίαρχος Λ.Σ (Τ) Βενιζέλος Απ.- Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ (Τ) Μπιμπής Χρ. 
Τηλέφωνο : 210-4191940 


ΘΕΜΑ: " Διεξαγωγή ασκήσεων ασφάλειας κατά ISPS Code σε Πλοία" Σχετ.:  α) ΠΔ 56/04 (Α’47) Κύρωση τροποποιήσεων της ΔΣ SOLAS 74 που υιοθετήθηκαν την12.12.2002(Κεφ. XI-2 Κώδικας ISPS) β) Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
Τα πλοία που εφαρμόζουν εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας απαιτείται να εκτελούν ετήσιες ασκήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός και η εφαρμογή των Σχεδίων τους, σύμφωνα με την παρ. 13.5 Μέρος Α/ISPS Code.  


2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 
Οι ασκήσεις πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος, με τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των ασκήσεων να μην υπερβαίνουν τους 18 μήνες σύμφωνα με την παρ.13.7 Μέρος Β /ISPS Code.  

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : 
Οι φορείς διαχείρισης των υπόχρεων πλοίων πρέπει να σχεδιάσουν μία δική τους άσκηση με σκοπό την αυτο – αξιολόγηση του επιπέδου εφαρμογής των προβλεπομένων στα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας. Την ευθύνη σχεδιασμού, διενέργειας και τελικής αξιολόγησης της άσκησης έχει ο Υπεύθυνος Ασφάλειας του Πλοίου (SSO), σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας της εταιρείας (CSO). Στην διεξαγωγή των ασκήσεων μπορεί να συμμετέχουν πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, οι υπεύθυνοι ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, και οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων κρατών. Η αρχή μπορεί να αναγνωρίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άσκηση με άλλο συμβαλλόμενο κράτος σύμφωνα με την παρ. 13.8 Μέρος Β/ISPS Code.  

4. ΣΤΟΧΟΙ : 
Οι ασκήσεις αυτές μπορεί να είναι:  

· πλήρους κλίμακας ή ζωντανές 
· επιτραπέζια προσομοίωση ή σεμινάρια ή  
· σε συνδυασμό με άλλες ασκήσεις που λαμβάνουν χώρα, όπως οι ασκήσεις έρευνας και διάσωσης και οι ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.  

Στις ασκήσεις αυτές παρέχεται η ευχέρεια στους έχοντες τη ευθύνη του σχεδιασμού αφενός στο να δοκιμάσουν εκτενώς τα επίπεδα επικοινωνίας, διαδικασιών συντονισμού, διαθεσιμότητας πόρων και απόκρισης στην περίπτωση περιστατικού και αφετέρου στο να ορίσουν πως μπορούν να δοκιμάσουν καλύτερα την λειτουργική επάρκεια των αντίστοιχων Σχεδίων, τουλάχιστον σε ένα από τα ακόλουθα σημεία:  

· Απόκριση στις αλλαγές στα επίπεδα ασφάλειας  
· Διαδικασίες διασύνδεσης πλοίου και λιμενικής εγκατάστασης  
· Δηλώσεις Ασφαλείας (DOS)  
· Μέτρα ασφάλειας για έλεγχο πρόσβασης  
· Μέτρα ασφάλειας για περιοχές περιορισμένης πρόσβασης 
· Μέτρα ασφάλειας για διαχείριση φορτίου 
· Μέτρα ασφάλειας για παράδοση εφοδίων πλοίου και καυσίμων  
· Κατάρτιση του προσωπικού στα καθήκοντα ασφαλείας που του έχουν ανατεθεί 
· Διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας. 

5. ΑΡΧΕΙΑ : Τα αρχεία των ασκήσεων πρέπει να φυλάσσονται με μέριμνα του Υπεύθυνου Ασφάλειας του Πλοίου (SSO) σύμφωνα με την παρ.10 Μέρος Α/ISPS Code. Το αρχείο της κάθε άσκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει το θέμα της άσκησης την ημερομηνία που αυτή έγινε, περίληψη του σεναρίου της άσκησης, μια περιγραφή της λίστας συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση αυτής. Τα αρχεία θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών επί του πλοίου έχοντας υπόψη και τη διάταξη της Δ.Σ SOLAS Κεφ ΧΙ-2/9 και ISPS/A.10 περί μέτρων ελέγχου από Αρχές Λιμένος (και προαιρετικά στην εταιρεία).  

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:. Οι οποιεσδήποτε βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των ασκήσεων δύνανται να οδηγήσουν σε βελτίωση των Σχεδίων Ασφάλειας των Πλοίων. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας του Πλοίου (SSO) που φέρει την ευθύνη διεξαγωγής των ασκήσεων, πρέπει να διασφαλίζει αντικειμενικά τον προσδιορισμό ενδεχομένων αδυναμιών όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας και να προτείνει αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης και αποφυγής επανεμφάνισής τους στο μέλλον, σε συνεννόηση πάντα με τον Αξιωματικό Ασφάλειας της Εταιρείας (CSO).  

7. Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των προαναφερομένων διαδικασιών (διενέργεια άσκησης όπως αναφέρεται στην παρ. 2), αποτελεί μη-συμμόρφωση (non compliance) η οποία είναι δυνατόν να επισύρει την οριστική απόσυρση ή προσωρινή αναστολή ισχύος του εκδοθέντος πιστοποιητικού μέχρι διαπίστωσης αποκατάστασής της, ή ανάληψη τέτοιων άμεσων ενεργειών από πλευράς εταιρείας – πλοίου που θα ικανοποιήσει την Αρχή ως προσωρινή λύση.  

8. Με τη λήψη της παρόντος οι υπεύθυνοι ασφάλειας των εταιρειών εντέλλονται όπως προβούν άμεσα σε έλεγχο τήρησης της προαναφερομένης απαίτησης του Κώδικα ISPS. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε παρόμοια μη-συμμόρφωση θα πρέπει εκτός της άσκησης να διενεργηθεί και εσωτερικός έλεγχος στα γραφεία της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η μη-συμμόρφωση αυτή.    


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Αρχείο: