5. Εφοδιασμός με CSR πλοίων νεοεισερχόμενων στην ελληνική σημαία

Εφοδιασμός με CSR πλοίων νεοεισερχόμενων στην ελληνική σημαία

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Για τα πλοία αυτής της κατηγορίας η Υπηρεσία μας θα να εκδώσει κατ΄ αρχήν το πρώτο CSR του πλοίου υπό ελληνική σημαία, το οποίο όμως θα πρέπει να είναι συνέχεια των προηγουμένων CSR, που έχουν εκδοθεί από την προηγούμενη σημαία, ούτως ώστε να παρουσιάζεται όλη η ιστορία του πλοίου από την 1-7-2004 και μετά. 
Έτσι, για παράδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), έστω ότι νηολογείται ένα πλοίο στα νηολόγια Πειραιά, το οποίο προηγουμένως έφερε σημαία Μάλτας . 
Μετά την έκδοση του υπ΄ αριθμόν Document 1 της Form 1 του CSR του πλοίου από Αρχή αλλοδαπής σημαίας (π.χ. Μάλτας) και του υπ΄ αριθμόν Document 2 της Form 1 από την Αρχή της ίδιας σημαίας με συμπληρωμένο το Item 13 με την ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο έπαψε να είναι νηολογημένο στην σημαία αυτή, θα εκδοθεί από την Υπηρεσία μας ένα CSR που θα έχει τον αριθμό Document 3, στο οποίο θα επισυνάπτονται τα προηγούμενα Documents υπ΄ αριθμόν 1 και 2. 

Επισημαίνουμε ότι κατά την παραλαβή του πλοίου θα πρέπει η νέα πλοιοκτήτρια- διαχειρίστρια εταιρεία να μεριμνήσει για την παραλαβή του πρωτότυπου CSR του πλοίου, το οποίο κατά τις διατάξεις της Δ.Σ. SOLAS είναι υποχρεωτικό να παραδίδεται στο πλοίο. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να ζητά και τη διαγραφή του πλοίου από τα νηολόγια της προηγούμενης σημαίας καθώς και την έκδοση σχετικού (με τη διαγραφή) CSR χωρίς την οποία δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί νέο CSR. Προκειμένου να διευκολύνει την επιτάχυνση της κρατικής αλληλογραφίας μεταξύ της παλαιάς και της νέας σημαίας θα πρέπει να γνωστοποιείται η πρόθεση εγγραφής στα ελληνικά νηολόγια δίνοντας στην Αρχή της προηγούμενης σημαίας τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας και την διεύθυνση μας. 

Είναι γεγονός ότι για την έκδοση ενός ενημερωμένου με τις τροποποιήσεις Αρχείο CSR με το οποίο πρέπει να έχει εφοδιασθεί ένα πλοίο παρέχεται προθεσμία τριών μηνών. Σε καμία όμως περίπτωση το παραπάνω δεν πρέπει να εκληφθεί ότι ισχύει και για την περίπτωση αλλαγής της σημαίας, γιατί όντας πλέον το πλοίο υπό ελληνική σημαία η Αρχή της ελληνικής σημαίας είναι η μόνη αρμόδια για παροχή διευκρινίσεων στις Αρχές Λιμένος . 
Για το λόγο αυτό συνιστάται προς αποφυγή καθυστερήσεων από Αρχές Λιμένος, η αίτηση για την έκδοση του νέου CSR με τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο Θέμα Νο 02, να υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας το γρηγορότερο δυνατό, δεδομένου ότι ίσως απαιτηθεί χρόνος για διασταύρωση γνησιότητας στοιχείων.
Αρχείο: