49. Εκπαίδευση προσωπικού ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων στα πλαίσια του Κώδικα ISPS

Εκπαίδευση προσωπικού ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων στα πλαίσια του Κώδικα ISPS

Έκδοση: 01/11-01-2006

Αναθεώρηση: 

Αριθ.πρωτ.     : 3733.7/07/06 / 11-01-2006 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 
Πληροφορίες : Υποπ/ρχος ΛΣ Πετρόπουλος Ελ. 
Τηλέφωνο      : 210- 4191940 

ΘΕΜΑ: ¨Εκπαίδευση προσωπικού ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων στα πλαίσια του Κώδικα ISPS¨ 

1. Σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS (A/18, B/18 και A/17.2.7) ο Υπεύθυνος Ασφάλειας (ΥΑΛΕ) και το προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και να έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση.  

2. Ως επαρκής εκπαίδευση για το προσωπικό ασφάλειας νοείται, εκείνη που βασίζεται στα υποδειγματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΜΟ (IMO Model Course 3.21).  

3. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον ΥΑΛΕ, η παρακολούθηση των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να τεκμηριώνεται η επάρκεια των γνώσεών του.  

4. Σημειώνεται ότι η κατοχή πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης εκπαίδευσης από τον φορέα διοργάνωσης σεμιναρίου με βάση το παραπάνω Model Course, θεωρείται επαρκές προσόν για τον ΥΑΛΕ προκειμένου να γίνει καταρχήν αποδεκτός ο διορισμός του στα πλαίσια έγκρισης του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) από την Υπηρεσία μας. Ωστόσο η τελική αξιολόγησή του θα πραγματοποιείται κατά το στάδιο της πιστοποίησης της λιμενικής εγκατάστασης.  

5. Τέλος τονίζεται ότι η εκπαίδευση του ΥΑΛΕ θα πρέπει να είναι διαρκής ώστε να εξασφαλίζει την συνεχή ενημέρωσή του και επικαιροποίηση των γνώσεών του σε σχέση με τις εξελίξεις στο διεθνές και εσωτερικό νομοθετικό και τεχνικό πλαίσιο. Η περαιτέρω εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού ασφαλείας θα γίνεται με ευθύνη του ΥΑΛΕ.  

6. Η παρούσα να τεθεί σε φάκελο μόνιμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα σύμφωνα με την σειριακή αρίθμηση των εγκυκλίων ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ.  

7. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ παρακαλείται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας (www.yen.gr) με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα ¨εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS ¨ με επόμενο αύξοντα αριθμό. 

8. ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (www.yen.gr).     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε
Αρχείο: