48. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υπευθύνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ- PFSO)

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υπευθύνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ - PFSO)

Έκδοση: 01/20-12-2005

Αναθεώρηση: 

Αριθ. πρωτ: 3733.6/199/05/ (603) / 20 -12-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 
Πληροφορίες : Αντ/ρχος Λ.Σ ΜΠΟΥΓΑΣ Κ. 
Τηλέφωνο : 210-4191933 

 ΣΧΕΤ:  α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47) Κύρωση τροποποιήσεων ΔΣ SOLAS Κεφ. ΧΙ-2/ISPS Code  
             β) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
             γ) Το Αριθ. Πρωτ. 4499/02-12-05 έγγραφο Αρχής Προστασίας Δεδομένων. 
             δ) Η αριθ. πρωτ. 3725.1/156/05/11-10-2005 εγκύκλιος μας περί «Δημιουργίας Αποδεκτών Εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ» 

Στα πλαίσια συστηματικής προσπάθειας της Υπηρεσίας μας, αφενός για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπευθύνων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων(ΥΑΛΕ) σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις εγκυκλίους – οδηγίες – διαταγές, τις οποίες κατά καιρούς εκδίδει η Υπηρεσία μας και αφετέρου για την άμεση ενημέρωση των φορέων που διαχειρίζονται τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Χώρας μας, σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών ασφαλείας, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αποστολή συμπληρωμένου του επισυναπτόμενου πίνακα με τα στοιχεία του ΥΑΛΕ, με μήνυμα σε ηλεκτρονική μορφή στη δ/νση dedaple@yen.gr το οποίο θα έχει ως θέμα Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υπευθύνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων. 

Τυχόν ενημέρωση της Υπηρεσίας μας κατά το παρελθόν με το ίδιο περιεχόμενο δεν λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας και θα πρέπει να επαναληφθεί. Η εν λόγω ενημέρωση δεν θα πρέπει να συγχέεται ή να θεωρηθεί ότι αντικαθιστά οποιαδήποτε ενημέρωση πρέπει να γίνει στην Υπηρεσία μας ή άλλες Υπηρεσίες του ΥΕΝ με το ίδιο ή ανάλογο περιεχόμενο και προκύπτει από συγκεκριμένες απαιτήσεις. 
Στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα που θα μας αποστείλετε, παρακαλούμε όπως εξασφαλισθεί ενεργοποίηση της ρύθμισης για επιβεβαίωση λήψης του μηνύματος .

Σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής οποιωνδήποτε από τα στοιχεία που θα μας αποστείλετε θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα ηλεκτρονικά, με μήνυμα όπως παραπάνω και να εξασφαλισθεί ομοίως η ενεργοποίηση της ρύθμισης για επιβεβαίωση λήψης του μηνύματος . 

Τα ίδια ως άνω άτομα θα περιληφθούν σε πίνακα αποδεκτών εγκυκλίων μας, εάν ήδη δεν έχουν περιληφθεί με τη (δ) σχετική, εκτός και δηλώσουν ότι δεν το επιθυμούν. 
Διευκρινίζουμε ότι βάσει του (γ) σχετικού η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση των ΥΑΛΕ, όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως που επιβάλλεται από το Νόμο (σχετ. η παρ. 2 του Ν. 2472/97) και επομένως η δημιουργία βάσης δεδομένων ΥΑΛΕ είναι σύννομη.

Παρόλα αυτά οι ΥΑΛΕ διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης για την εγγραφή τους στη σχετική βάση δεδομένων (σχετ. 11 του Ν. 2742/97) και το δικαίωμα πρόσβασης (σχετ. άρθρο 12 του Ν. 2472/97) στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στη συγκεκριμένη βάση. 

Η παρούσα να τεθεί σε φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα, σύμφωνα με τη σειριακή αρίθμηση των εγκυκλίων ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ. 

ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο θέτοντας αυτή στον πίνακα ‘εγκυκλίων-θεμάτων κώδικα ISPS’ με επόμενο αύξοντα αριθμό. o    ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (www.yen.gr).

Πίνακας Στοιχείων ΥΑΛΕ     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   


 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Αρχείο: Πίνακας Στοιχείων ΥΑΛΕ