47. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υπευθύνων Ασφάλειας Εταιρειών (CSOs)

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υπευθύνων Ασφάλειας Εταιρειών (CSOs)

Έκοση: 01/14-12-2005

Αναθεώρηση: 

Αριθ. πρωτ: 3725.1/206/05/ (592) / 14-12-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ B΄ 
Πληροφορίες : Αντ/ρχος ΛΣ (Τ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α. Υποπ/ρχος ΛΣ (Τ) ΑΛΜΠΑΝΗ Ε. Ανθ/ρχος ΛΣ (Τ) ΜΠΙΜΠΗΣ Χρ. 
Τηλέφωνο : 210-4191943 

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υπευθύνων Ασφάλειας Εταιρειών (CSOs)» 
ΣΧΕΤ:  α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47) Κύρωση τροποποιήσεων ΔΣ SOLAS Κεφ. ΧΙ-2/ISPS Code  
            β) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
            γ) Το Αριθ. Πρωτ. 4499/02-12-05 έγγραφο Αρχής Προστασίας Δεδομένων.  
            δ) Η Αριθμ. Πρωτ. 3725.1/156/05/11-10-2005 εγκύκλιος μας περί «Δημιουργίας Αποδεκτών Εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ» 

    Στα πλαίσια συστηματικής προσπάθειας της Υπηρεσίας μας που σκοπό έχει αφενός την έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπευθύνων ασφαλείας των εταιρειών (CSOs) σχετικά με τις εγκυκλίους – οδηγίες – διαταγές και εν γένει τις νομοθετικές ρυθμίσεις τις οποίες κατά καιρούς εκδίδει ή για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Υπηρεσία μας και αφετέρου την άμεση ενημέρωση των εταιρειών αυτών (των ναυτιλιακών εταιρειών που διαχειρίζονται Ελληνικής Σημαίας πλοία) σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών ασφαλείας, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την από τις εταιρείες αποστολή συμπληρωμένου του επισυναπτόμενου πίνακα. 
Τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να μας αποσταλούν με μήνυμα σε ηλεκτρονική μορφή στη δ/νση dedaple@yen.gr το οποίο θα έχει ως θέμα Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υπευθύνων Ασφάλειας Εταιρειών. 

Τυχόν ενημέρωση της Υπηρεσίας μας κατά το παρελθόν με το ίδιο περιεχόμενο δεν λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας και θα πρέπει να επαναληφθεί. Η εν λόγω ενημέρωση δεν θα πρέπει να συγχέεται ή να θεωρηθεί ότι αντικαθιστά οποιαδήποτε ενημέρωση πρέπει να γίνει στην Υπηρεσία μας ή άλλες Υπηρεσίες του ΥΕΝ με το ίδιο ή ανάλογο περιεχόμενο και προκύπτει από συγκεκριμένες απαιτήσεις και ιδιαίτερα δεν θα πρέπει να συγχέεται με το περιεχόμενο της (δ) σχετικής που είναι παρόμοιο. 

 Στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα που θα μας αποστείλετε για την επιβεβαίωση ότι όντως παρελήφθη από την Υπηρεσία μας , παρακαλούμε όπως εξασφαλισθεί ενεργοποίηση της ρύθμισης για επιβεβαίωση λήψης του μηνύματος . 
 Σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής οποιωνδήποτε από τα στοιχεία που θα μας αποστείλετε θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα ηλεκτρονικά, με μήνυμα όπως παραπάνω και να εξασφαλισθεί ομοίως η ενεργοποίηση της ρύθμισης για επιβεβαίωση λήψης του μηνύματος. 

Τα ίδια ως άνω άτομα θα περιληφθούν σε πίνακα αποδεκτών εγκυκλίων μας εάν ήδη δεν έχουν περιληφθεί με τη (δ) σχετική εκτός και δηλώσουν ότι δεν το επιθυμούν . 
 Σημειώνουμε βάσει (γ) σχετικού ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση των υπεύθυνων ασφάλειας των εταιρειών όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεώς μας η οποία επιβάλλεται από το νόμο (παρ. β αρ. 2 του ν. 2472/97) και επομένως η δημιουργία βάσης δεδομένων υπεύθυνων ασφάλειας εταιρειών δεν απαγορεύεται διότι προβλέπεται από σχετικό νόμο ((α) σχετικό). Παρόλα αυτά οι υπεύθυνοι ασφάλειας των εταιρειών διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης εγγραφής τους στη σχετική βάση δεδομένων (αρ. 11 του ν. 2472/97) και το δικαίωμα πρόσβασης (αρ. 12 του ν. 2472/97) στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στη συγκεκριμένη βάση.    
Η παρούσα να τεθεί σε φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα σύμφωνα με τη σειριακή αρίθμηση των εγκυκλίων ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ. 

 ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο θέτοντας αυτή στον πίνακα ‘εγκυκλίων-θεμάτων κώδικα ISPS’ με επόμενο αύξοντα αριθμό. 

 ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (www.yen.gr). 


  Πίνακας Στοιχείων CSO    


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   


 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Αρχείο:  Πίνακας Στοιχείων CSO