46. Υποχρέωση τήρησης Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR) για πλοία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες Εσωτερικού

Υποχρέωση τήρησης Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR) για πλοία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες Εσωτερικού

Έκδοση: 01/09-12-2005

Αναθεώρηση:

Αριθ. πρωτ: 3725.1/205/ 2005/ (588) / 09-12-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ B΄ 

Πληροφορίες : Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ (Τ) Μπιμπής Χρ. Τηλέφωνο : 210-4191943 

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση τήρησης Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR) για πλοία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες Εσωτερικού» 
Σχετ.: α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47) κύρωση τροποποιήσεων ΔΣ SOLAS ΚΕΦ.ΧΙ-2, ISPS CODE 
             β) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
             γ) Η από 1/12/2005 επιστολή της εταιρείας HELLENIC SEAWAYS 
             δ) Η με αριθ. 3725.1/122/05 από 19/7/2005 εγκύκλιός μας. 


    Σε συνέχεια ανωτέρω (δ) σχετικής εγκυκλίου μας και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας μας από υπόχρεες εταιρείες αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο, διευκρινίζονται τα εξής: o    Aπό την 1η Ιουλίου 2004, σύμφωνα με τον κανονισμό 5 του κεφάλαιου ΧΙ-1 της ΔΣ SOLAS, απαιτείται όλα τα επιβατηγά και τα φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 500 GT και επάνω που εκτελούν Διεθνείς πλόες να τηρούν Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης (CSR). 
    Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι προς το παρόν για οσα πλοία εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού δεν υφίσταται υπόχρεωση τήρησης Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR). 
    Επειδή υπάρχει περίπτωση πλοίο που αρχικά υποχρεούται να τηρεί Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης (CSR) στην συνέχεια λόγω αλλαγής πλόων να μην υπόκειται σε αυτήν την υποχρέωση, συνιστούμε το CSR αυτό να διατηρείται επί του πλοίου ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί ξανά ενδεχομένως λόγω αλλαγής των πλόων του. 
    Οι ενώσεις στις οποίες αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους για ανάλογη ενημέρωση και εφαρμογή της παρούσης. 
    Η παρούσα να τεθεί σε φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα σύμφωνα με τη σειριακή αρίθμηση των εγκυκλίων ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ     ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, τίθοντας αυτήν στον πίνακα ΄΄Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS΄΄ με επόμενο αύξοντα αριθμό. 
    ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (www.yen.gr).    

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε
Αρχείο: