44. Οδηγία 2005/65/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας λιμένων

Οδηγία 2005/65/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας λιμένων

Έκδοση: 01/09-12-2005

Αναθεώρηση:

Αριθ. πρωτ: 3733.7/194/05 /(586) / 09-12-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 
Πληροφορίες : Υποπ/ρχος ΛΣ Πετρόπουλος Ελ. 
Τηλέφωνο : 210-419.19.40 


ΘΕΜΑ: " Οδηγία 2005/65/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας λιμένων" 

1. Σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εν θέματι οδηγία την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ (www.yen.gr) στο θεματικό πεδίο ¨Εγκύκλιοι ISPS – Παραρτήματα ISPS¨. 
2. Ως γνωστόν, οι λιµένες αποτελούν ουσιώδη κρίκο στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας καθώς συνδέουν τις ροές θαλάσσιου και χερσαίου εµπορίου και επιβατών. Συχνά οι λιµένες αποτελούν το σηµείο όπου συγκεντρώνονται αποστολές επικίνδυνων φορτίων, σηµαντικά κέντρα παραγωγής χηµικών και πετροχηµικών, ή/και βρίσκονται κοντά σε πόλεις. Είναι εµφανές ότι τροµοκρατικές επιθέσεις σε λιµένες μπορούν εύκολα να έχουν ως αποτέλεσµα σοβαρές διαταραχές των συστηµάτων μεταφοράς και να αποτελέσουν αίτια σοβαρών επιπτώσεων σε παρακείµενες βιοµηχανίες καθώς και να αποβούν σε βάρος προσώπων στον λιµένα ή από τον παρακείµενο πληθυσµό. Ακριβώς στο πλαίσιο αυτό η ως άνω Οδηγία προτείνει την ανάπτυξη μιας συνολικής πολιτικής ασφαλείας για τους λιµένες. 
3. Οι τροποποιήσεις της ΔΣ SOLAS 74, και ο Κώδικας ISPS ενισχύουν τη ναυτική ασφάλεια µε την ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας στα πλοία και στις λιµενικές εγκαταστάσεις. 
Ο Κανονισµός (ΕΚ) 725/2004 ¨για την βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις¨ περιορίζεται στο μέρος του λιµένα το οποίο αντιπροσωπεύει τη διεπαφή πλοίου/λιµένα. 
Ο σκοπός της εν λόγω Οδηγίας είναι διττός: η ενίσχυση της ασφαλείας στις ζώνες λιµένων οι οποίες δεν καλύπτονται από τον πιο πάνω Κανονισµό και η µέριµνα ώστε τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται κατ’ εφαρµογή του να συνοδεύονται από ενισχυµένη ασφάλεια στις παρακείµενες λιµενικές περιοχές. 
Η Οδηγία δεν δηµιουργεί νέες υποχρεώσεις σε ζώνες που ήδη καλύπτονται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 725/2004. 
4. Συνεπώς η Οδηγία έρχεται να συµπληρώσει τα μέτρα ασφαλείας που έχουν εισαχθεί µε τον Κανονισµό 725/2004 διασφαλίζοντας ότι το αποτέλεσµα θα είναι η κάλυψη ολόκληρου του λιµένα από κάποιο σύστηµα ασφαλείας. Η νέα αυτή πρόταση καλύπτει κάθε λιµένα όπου υπάρχουν µία ή περισσότερες λιµενικές εγκαταστάσεις καλυπτόµενες από τον υπόψη Κανονισµό. 
5. Διαπιστώνεται ότι η Οδηγία βασίζεται στους ίδιους µηχανισµούς και όργανα ασφαλείας (εκτιµήσεις ασφαλείας, υπεύθυνοι κλπ.) µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 725/2004 με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται συνολικό καθεστώς ασφαλείας για ολόκληρη τη ναυτική εφοδιαστική αλυσίδα από το πλοίο προς τη διεπαφή πλοίου/λιµένα και μέχρι το σύνολο του λιµένα προς τη διεπαφή λιµένα/ενδοχώρας.Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την απλούστευση των διαδικασιών από την άποψη της ασφαλείας. 

Ειδικότερα η Οδηγία: 

– ζητεί από τα κράτη µέλη να καθορίσουν τα όρια των λιµένων τους 
– ζητεί από τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την εκπόνηση των ενδεδειγµένων εκτιµήσεων ασφάλειας λιµένων και σχεδίων ασφαλείας λιµένων
– ζητεί από τα κράτη µέλη να καθορίσουν και να γνωστοποιήσουν τα επίπεδα ασφαλείας που χρησιµοποιούνται και σχετικές μεταβολές
– ζητεί από τα κράτη µέλη να ορίσουν αρχή ασφαλείας λιµένα για κάθε λιµένα ή για οµάδα λιµένων. Η δηµόσια αυτή αρχή θα είναι αρµόδια για τον κατά τα δέοντα προσδιορισµό και εφαρµογή μέτρων ασφαλείας λιµένα
– καθορίζει την ανάγκη διορισµού υπευθύνου ασφαλείας λιµένα για κάθε συγκεκριµένο λιµένα προκειµένου να διασφαλίζεται δεόντως ο συντονισµός κατά την εκπόνηση, την επικαιροποίηση και την παρακολούθηση εκτιµήσεων και σχεδίων ασφαλείας λιµένων
– καθορίζει τη γενική απαίτηση όσον αφορά συµβουλευτική επιτροπή ασφαλείας, µε συµµετοχή αντιπροσώπων όλων των συναφών επιχειρησιακών και διοικητικών λειτουργιών κάθε λιµένα
– καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά εκτιµήσεις και σχέδια ασφαλείας
– ζητεί τον καθορισµό εστιών στα κράτη µέλη για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών προς τα υπόλοιπα κράτη και προς την Επιτροπή
– προβλέπει διαδικασίες επιθεώρησης για την επιτήρηση της εφαρµογής των μέτρων ασφαλείας λιµένων
– καθορίζει διαδικασία για την αναπροσαρµογή των διατάξεών της.  

6. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
7. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ παρακαλείται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας (www.yen.gr) με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα ¨εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS ¨ με επόμενο αύξοντα αριθμό καθώς και την ανάρτηση της συνημμένης Οδηγίας στο θεματικό πεδίο ¨Εγκύκλιοι ISPS – Παραρτήματα ISPS¨.

Directive 2005-65.pdf      


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε                
Αρχείο: Directive 2005-65.pdf