42. Διαδικασία ελέγχου πρόσβασης χρηστών σε λιμενικές εγκαταστάσεις

Διαδικασία ελέγχου πρόσβασης χρηστών σε λιμενικές εγκαταστάσεις

Έκδοση: 01/29-11-2005

Αναθεώρηση: 

Αριθ. πρωτ: 3733.7/188/05 /(560) / 29-11-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 
Πληροφορίες : Υποπ/ρχος ΛΣ Πετρόπουλος Ελ. 
Τηλέφωνο : 210-4191940 

ΘΕΜΑ: " Διαδικασία ελέγχου πρόσβασης χρηστών σε λιμενικές εγκαταστάσεις" 

1. Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την διαδικασία ελέγχου πρόσβασης χρηστών σε λιμενικές εγκαταστάσεις που εφαρμόζεται στις πύλες εισόδου αυτών, διευκρινίζουμε τα εξής : 

Λαμβανομένων υπόψη (α) των κατευθύνσεων που παρέχονται στο Μέρος Β του Κώδικα ISPS για την επίτευξη και διατήρηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κεφ. XI-2 του Παραρτήματος της ΔΣ SOLAS 74 και του Μέρους Α του ως άνω Κώδικα και ειδικότερα τις κατευθύνσεις που αφορούν τα μέτρα ασφάλειας που σχετίζονται με τον έλεγχο πρόσβασης (Β/16.10 έως Β/16.29) στην λιμενική εγκατάσταση και (β) της ανάγκης για βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των χρηστών που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια και των φορέων που έχουν επιφορτισθεί με την ασφάλεια τους, εφιστούμε την προσοχή όπως στα πλαίσια εκπόνησης ή αναθεώρησης Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) καθορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία να διευκολύνεται η πρόσβαση στην λιμενική εγκατάσταση των προσώπων που εκ της φύσεως της εργασίας τους και της συχνότητας με την οποία την επιτελούν εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζονται ως καθημερινοί χρήστες αυτών (π.χ. ναυτικοί πράκτορες, εκτελωνιστές, κ.λπ). 

2. Τονίζεται ότι η καθιέρωση μιας διαδικασίας για την αντιμετώπιση του ως άνω ζητήματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της διευκόλυνσης των καθημερινών χρηστών κατά την είσοδό τους στην λιμενική εγκατάσταση χωρίς ωστόσο αυτό να επηρεάζει την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται τόσο από τις διατάξεις του Κώδικα ISPS όσο και από τις ιδιαιτερότητες εκάστης λιμενικής εγκατάστασης. 

3. Δεν παραλείπουμε επίσης να επισημάνουμε ότι η ως άνω διαδικασία δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία που ρυθμίζει το θέμα των αδειών εισόδου στα λιμάνια (κανονισμοί λιμένα, Υπ. Αποφάσεις, κλπ) αλλά πρέπει να στηρίζεται σε αυτήν. 

4. Τέλος, σε ότι αφορά την ατομική ταυτοποίηση των επιθυμούντων να εισέλθουν σε λιμενική εγκατάσταση, συνιστούμε την καθιέρωση μιας διαδικασίας κατά την οποία θα ελέγχεται η αστυνομική ταυτότητα αυτών ή άλλα επίσημα έγγραφα που την αποδεικνύουν (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, κλπ), θα καταγράφονται τα στοιχείων τους σε βιβλίο εισερχομένων - επισκεπτών και εν συνεχεία θα τους χορηγείται σχετική κάρτα εισόδου - επισκέπτη. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνεται κράτηση των προσωπικών εγγράφων αυτών στις πύλες εισόδου καθόσον τούτο αφενός αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και αφετέρου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους κατόχους των αφού δεν θα είναι σε θέση να τα επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο από αστυνομικά όργανα και δεν θα μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητα τους κατά την άνοδό τους σε πλοίο που εφαρμόζει ανάλογα μέτρα ασφάλειας.

5. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ παρακαλείται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας (www.yen.gr) με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα ¨εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS ¨ με επόμενο αύξοντα αριθμό.    

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   


 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Αρχείο: