41. Διαδικασία ελέγχου φορτίου στις λιμενικές εγκαταστάσεις

Διαδικασία ελέγχου φορτίου στις λιμενικές εγκαταστάσεις

Έκδοση: 01/07-11-2005

Αναθεώρηση:

Αριθ. πρωτ: 3733.7/167/05 / (508) / 07-11-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 

Πληροφορίες : Υποπ/ρχος ΛΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Τηλέφωνο : 210-4191940 

ΘΕΜΑ: "Διαδικασία ελέγχου φορτίου στις λιμενικές εγκαταστάσεις" 
ΣΧΕΤ :  ΠΔ 56/04 (Α΄47) Κύρωση τροποποιήσεων της ΔΣ SOLAS 74 που υιοθετήθηκαν την 12.12.2002  (Κεφ. XI-2 Κώδικας ISPS). 

Λαμβανομένων υπόψη των κατευθύνσεων που παρέχονται στο Μέρος Β του Κώδικα ISPS για την επίτευξη και διατήρηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κεφ. XI-2 του Παραρτήματος της ΔΣ SOLAS 74 και του Μέρους Α του ως άνω Κώδικα και ειδικότερα τις κατευθύνσεις που αφορούν τα μέτρα ασφάλειας που σχετίζονται με τον χειρισμό του φορτίου (Β/16.30 έως Β/16.37), στην λιμενική εγκατάσταση σας διαβιβάζουμε ενδεικτική διαδικασία, υπό μορφή διαγράμματος ροής, με την οποία επιχειρείται η τυποποίηση ελέγχου ασφαλείας (α) εμπορευματοκιβωτίων και (β) συσκευασμένων φορτίων. 
Παρακαλούμε όπως στα πλαίσια εκπόνησης ή αναθεώρησης Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) εξετασθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης της εν λόγω διαδικασίας όπου απαιτείται έλεγχος ανάλογου είδους φορτίων. 

Σημειώνεται ότι για θέματα ελέγχου φορτίων απαραίτητη κρίνεται και η συνεργασία -καθοδήγηση από τις κατά τόπο αρμόδιες τελωνειακές αρχές. 

ΥΕΝ/ΔΠΝΤ παρακαλείται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας (www.yen.gr) με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα ¨εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS ¨ με επόμενο αύξοντα αριθμό. 
 
ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να την αποστείλουν στις Λιμενικές Αρχές υπαγωγής τους, προκειμένου ακολούθως να ενημερωθούν σχετικά οι Οργανισμοί Λιμένα, Λιμενικά Ταμεία και Ιδιωτικές Λιμενικές Εγκαταστάσεις περιοχής δικαιοδοσίας τους.  


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   


 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.                        
Αρχείο: Διάγραμμα ροής ελέγχου φορτίου (Cargo Check List)Διάγραμμα ροής ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων (Container Check List)