40. Δημιουργία Αποδεκτών Εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ

Δημιουργία Αποδεκτών Εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ

Έκδοση: 01/11-10-2005

Αναθεώρηση:

Αριθ.πρωτ: 3725.1/156/05/ (438) / 11-10- 2005 / ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Β΄ 
Πληροφορίες : Αντ/ρχος (Τ) ΛΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Απ. Ανθ/ρχος (Τ) ΛΣ ΜΠΙΜΠΗΣ Χρ. 
 Τηλέφωνο : 210- 4191943 

 Σχετ: α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47) Κύρωση τροποποιήσεων ΔΣ SOLAS Κεφ. ΧΙ-2, ISPS Code  
           β) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις 

    Στα πλαίσια συστηματικής προσπάθειας της Υπηρεσίας μας που σκοπό έχει αφενός την έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπευθύνων ασφαλείας των εταιρειών (CSOs) και των ναυτιλιακών εταιρειών που διαχειρίζονται Ελληνικής Σημαίας πλοία σχετικά με τις εγκυκλίους – οδηγίες – διαταγές και εν γένει τις νομοθετικές ρυθμίσεις τις οποίες κατά καιρούς εκδίδει ή για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Υπηρεσία μας και αφετέρου την ενημέρωση του ευρύτερου ναυτιλιακού κόσμου παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την από τις εταιρείες- μέλη σας αποστολή συμπληρωμένου του επισυναπτόμενου πίνακα. Τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να μας αποσταλούν με μήνυμα σε ηλεκτρονική μορφή στη δ/νση dedaple@yen.gr το οποίο θα έχει ως θέμα Δημιουργία Αποδεκτών Εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ. 
Τυχόν ενημέρωση της Υπηρεσίας μας κατά το παρελθόν με το ίδιο περιεχόμενο δεν λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας και θα πρέπει να επαναληφθεί. 
Η εν λόγω ενημέρωση δεν θα πρέπει να συγχέεται ή να θεωρηθεί ότι αντικαθιστά οποιαδήποτε ενημέρωση πρέπει να γίνει στην Υπηρεσία μας ή άλλες Υπηρεσίες του ΥΕΝ με το ίδιο ή ανάλογο περιεχόμενο και προκύπτει από συγκεκριμένες απαιτήσεις. 
    Στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα που θα μας αποστείλετε για την επιβεβαίωση ότι όντως παρελήφθη από την Υπηρεσία μας , παρακαλούμε όπως εξασφαλισθεί ενεργοποίηση της ρύθμισης για επιβεβαίωση λήψης του μηνύματος. 
    Σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής οποιωνδήποτε από τα στοιχεία που θα μας αποστείλετε θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα ηλεκτρονικά, με μήνυμα όπως παραπάνω και να εξασφαλισθεί ομοίως η ενεργοποίηση της ρύθμισης για επιβεβαίωση λήψης του μηνύματος . 
    Η παρούσα να τεθεί σε φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα σύμφωνα με τη σειριακή αρίθμηση των εγκυκλίω ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ. o    ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, τίθοντας αυτήν στον πίνακα ΄΄Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS΄΄. 
    ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ(http://www.yen.gr). Πίνακας Αποδεκτών Εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.                                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΔΕΔΑΠΛΕ   
 Α/Α   
(1)     Επωνυμία εταιρείας / Δ/νση εταιρείας
(2)     Ονοματεπώνυμο (α) Αποδεκτή εγκυκλίων -ιδιότητα 
(3)     Τηλέφωνο (α) Γραφείου Απευθείας
(4)     Ε-mail προσωπικό 
(5)     Ε-mail εταιρείας         

(1)    Θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία.
(2) Τα στοιχεία της Εταιρείας προτιμητέο να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα και λατινικούς χαρακτήρες, εάν τούτο προκύπτει από επίσημα έγγραφα (π.χ. ΦΕΚ). Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται μόνο στην ημεδαπή και δεν είναι το παραπάνω δυνατόν, τα στοιχεία τους είναι δυνατόν να αναγράφονται μόνο στην Ελληνική. 
(3) Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου – φυσικού προσώπου (εφόσον επιθυμείτε), εφόσον πρόκειται για Έλληνες πολίτες, είναι προτιμητέο να καταγραφούν με Ελληνικούς χαρακτήρες και το επίθετό τους μόνο με κεφαλαία γράμματα. Σε περίπτωση που μία εταιρεία έχει ορίσει πέραν του ενός υπαλλήλου για διαφορετικά πλοία θα πρέπει  να αναφερθούν τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων  και να αναφερθούν  ακριβώς τα πλοία για τα οποία είναι υπεύθυνος ο καθένας. 
(4) Με την ένδειξη π.χ. μόνο για εργάσιμες μέρες ώρες. 
(5) Είναι δυνατόν να αναφερθούν περισσότερα του ενός Ε-mail με την  ένδειξη π.χ. ότι στο δεύτερο θα επιθυμούσατε να σας  αποστέλλονται μόνο οι σχετικές ενημερώσεις για την νομοθεσία. 
Εάν δεν επιθυμείτε να γίνει γνωστή και σε άλλους η ηλεκτρονική σας διεύθυνση σημειώστε το σχετικά. 
Ληφθεί υπόψη ότι στην τελευταία περίπτωση ως αποδέκτης σε πίνακα αποδεκτών ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Υπηρεσίας μας η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν θα γίνει γνωστή και στους υπόλοιπους του πίνακα αποδεκτών με μέριμνα της Υπηρεσίας μας.  
Αρχείο: Πίνακας αποδεκτών εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ φόρμα