4. Αλλαγές - τροποποιήσεις σε εκδοθέν από την Υπηρεσία μας CSR

Αλλαγές - τροποποιήσεις σε εκδοθέν από την Υπηρεσία μας CSR

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Σε περίπτωση που απαιτείται έκδοση νέου CSR λόγω αλλαγών που έχουν προκύψει η διαχειρίστρια εταιρεία (ο αρμόδιος υπάλληλος ή και πληρεξούσιος δικηγόρος) θα ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης με τα απαιτούμενα παράβολα (παράβολο χαρτοσήμου 30 - και απόδειξη κατάθεσης 30 - υπέρ ΜΤΝ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό 040-545151/52 ή στο Τμήμα του Αρχείου Πλοίων του ΚΕΕΠ) καθώς και συμπληρωμένη τη Form 2 με τις τροποποιήσεις στην Υπηρεσία μας. 

Έτσι, για παράδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ),αν γίνει αλλαγή στη διεύθυνση της διαχειρίστριας εταιρείας, αφού υποβληθούν τα ανωτέρω θα εκδοθεί από την Υπηρεσία μας ένα υπ' αριθμόν Document 2 της Form 1 με διορθωμένο το Item 08, το οποίο θα πρέπει να επισυναφθεί στο υπάρχον CSR του πλοίου το πολύ μέσα σε τρεις μήνες. Ιδιαίτερα για την περίπτωση αλλαγής σημαίας θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Θέμα Νο 05.
Αρχείο: