37. Επιτήρηση της Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων με αυτόματα συστήματα

Επιτήρηση της Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων με αυτόματα συστήματα

Έκδοση: 01/13-09-2005

Αναθεώρηση:

Αριθ. πρωτ : 3735.1/137/05 / 13-09-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 
Τηλέφωνο : 210-4191934 

ΘΕΜΑ: “Επιτήρηση της Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων με αυτόματα συστήματα” 
Σχετ.: α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47), Κύρωση Τροποποιήσεων Δ.Σ SOLAS ΄74, Kεφ. ΧΙ-2/Kώδικας ΙSPS 
            β) Κανονισμός (ΕΚ) 725/04 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. 

1. Στα πλαίσια υλοποίησης των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από το (β) σχετικό, άρθρο 3 παρ. 1 για την εφαρμογή ειδικών μέτρων του (α) σχετικού για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και συγκεκριμένα του Κώδικα ISPS, Mέρος A, παρ. 14.2, προβλέπεται ότι διεξάγονται συγκεκριμένες δραστηριότητες στις υπόχρεες λιμενικές εγκαταστάσεις όπως:  “επιτήρηση της λιμενικής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αγκυροβολίας και προσόρμισης των πλοίων και των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης για να διασφαλίζεται ότι έχουν πρόσβαση σε αυτές μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα”. 
2. Στο Μέρος Β του Κώδικα ISPS, (μη υποχρεωτικό), παρ. 16.49, 16.50, 16.51 συνιστάται όπως η επιτήρηση της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρη τη λιμενική εγκατάσταση, τα σημεία που βρίσκονται σε ξηρά και θάλασσα, τις ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, τα πλοία που βρίσκονται στη λιμενική εγκατάσταση και τις ζώνες γύρω από τα πλοία, συνεχώς και κατά τις νυχτερινές ώρες και τις περιόδους περιορισμένης ορατότητας με τη χρήση κατάλληλου φωτισμού, φρουρών ασφαλείας και αυτόματου εξοπλισμού επιτήρησης και εντοπισμού εισβολέων. 
3. Είναι προφανές ότι η χρήση αυτόματων συστημάτων για την επιτήρηση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι προαιρετική, πλην όμως, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να διευκολύνουν σε σημαντικό βαθμό την όλη διαδικασία επιτήρησης. 
4. Κατόπιν αυτού σε περίπτωση που υιοθετηθεί η υλοποίηση αυτόματων συστημάτων επιτήρησης της λιμενικής εγκατάστασης στα πλαίσια υλοποίησης ή αναθεώρησης του ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ, κρίθηκε σκόπιμη η κοινοποίηση Υποδείξεων για την επιλογή και εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος ως το συνημμένο Παράρτημα. Προφανώς ο κάθε φορέας μπορεί να αυξήσει, μειώσει ή τροποποιήσει τις απαιτήσεις του κατά περίπτωση με βάση το ισχύον ΣΑΛΕ και τη διαθεσιμότητα προσωπικού . 
5. Επίσης υπενθυμίζεται η υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων να γνωστοποιούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα αυτής www.dpa.gr, κάθε λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ή μεμονωμένης κάμερας που πρόκειται να εγκατασταθεί στους χώρους των λιμενικών εγκαταστάσεων διευκρινίζοντας το σκοπό που θα εξυπηρετούν και επισυνάπτοντας πλήρες σχεδιάγραμμα όπου θα εμφαίνονται τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν κάμερες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κυκλώματος. 
6. Παρακαλούμε για την ενημέρωση ενδιαφερομένων και εμφάνιση στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ στο διαδίκτυο με ευθύνη ΥΕΝ/ΔΠΝΤ.

Παράρτημα   

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.               
 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ  ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  

1. Ένα αυτόματο σύστημα επιτήρησης ασφάλειας αποτελείται κυρίως από το κέντρο ελέγχου, τις κάμερες και τα δίκτυα υποδομής.   

1.3 
1.3.1  πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για απεικόνιση και καταγραφή ευκρινούς εικόνας των επιτηρούμενων περιοχών και χώρων τόσο με έντονη ηλιοφάνεια όσο και με χαμηλό ή μηδενικό φωτισμό καθώς και με περιορισμένη ορατότητα (ομίχλη, βροχή, σκόνη, καπνός). Η ποιότητα του υλικού κατασκευής των καμερών πρέπει να διασφαλίζει τη λειτουργία με έκθεση συνεχώς σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, άνεμος, υγρασία, αλμύρα, σκόνη). Το εξωτερικό περίβλημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό (π.χ αλουμίνιο με πολυεστερική επίστρωση) και με ανάλογους μηχανισμούς (π.χ από ανοξείδωτο ατσάλι εσωτερικά). Το παράθυρο θέασης πρέπει να είναι από υλικό υψηλής καθαρότητας με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού (π.χ ενισχυμένο γυαλί).  
1.3.2 Οι κινούμενες κάμερες πρέπει να έχουν ενσωματωμένο μηχανισμό κλίσης και στρέψης, μεταβλητής ταχύτητας και συνεχούς περιστροφής 360 μοιρών σε περίβλημα προστασίας και τα κατάλληλα στηρίγματα για την τοποθέτησή τους επί ιστού ή άλλου στηρίγματος.   

1.4 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
1.4.1 Το βασικό δίκτυο καλωδιώσεων του συστήματος συνιστάται να είναι υπόγειο και οι σχετικές καλωδιώσεις να βρίσκονται εντός μεταλλικών ή πλαστικών σωλήνων. Στα σημεία στήριξης των καμερών οι καλωδιώσεις εγκαθίστανται εσωτερικά στις κολώνες ανάρτησης ή μέσα στον τοίχο, χωρίς εκτεθειμένα καλώδια ώστε να αποφεύγεται η δυνατότητα αποκοπής τους από οποιαδήποτε αιτία. 
Στην περίπτωση χρήσης ασύρματων καμερών θα πρέπει να παρέχεται η απαιτούμενη προστασία του σήματος από παρεμβολές. 
1.4.2 Η εγκατάσταση των δικτύων υποδομής θα πρέπει να γίνεται από αδειούχους εγκαταστάτες.       

* ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ, ΜΕΙΩΣΕΙ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΑΛΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Αρχείο: Παράρτημα