36.2. Διευκρινίσεις επί εγκυκλίου ‘Τροποποίηση Εντύπων Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία’

Διευκρινίσεις επί εγκυκλίου ‘Τροποποίηση Εντύπων Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία’

Έκδοση: 01/13-02-2006

Αναθεώρηση:

Αριθ.Πρωτ: 3725.1/46/2006/112/13-02-2006 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Β'

Πληροφορίες : Υποπ/ρχος Λ.Σ (Τ) ΑΛΜΠΑΝΗ Ε. 
Τηλέφωνο : 210- 419.1934  

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί εγκυκλίου ‘Τροποποίηση Εντύπων Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία’»  
Σχετ.:  α) ΠΔ 56/04 (ΦΕΚ 47Α/04)-Κύρωση τροποποιήσεων της Δ.Σ SOLAS που υιοθετήθηκαν την 12-12-2002 (ΚΕΦ.ΧΙ-1)                
             β) Res. MSC 198 (80)/20-05-2005                
             γ) Η με αριθ. 3725.1/12/06 από 13/01/2006 εγκύκλιός μας. 

1. Σε συνέχεια ανωτέρω (γ) σχετικής εγκυκλίου μας και με αφορμή αιτήσεις εταιρειών, σας διευκρινίζουμε ότι για τα Αρχεία Διαρκούς Σύνοψης (CSR) των Ελληνικών πλοίων τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την 20-05-05 οπότε και αποφασίσθηκε η εφαρμογή του νέου εντύπου CSR, σύμφωνα με (β) σχετική, δεν υφίσταται υποχρέωση αντικατάστασής τους με νεώτερα όπου η καταχώρηση ‘παρατηρήσεις’ ή ‘REMARKS’ θα απαριθμείται ως στοιχείο με αριθ. 14. 

2. Οι ενώσεις στις οποίες αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους για την εφαρμογή της παρούσας. 

3. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS με αύξοντα αριθμό 36.2. 

4. ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (http://www.yen.gr).    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗ Ε..
Αρχείο: