36.3 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τήρηση Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τήρηση Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία

Έκδοση: 01/13-02-2007

Αναθεώρηση:

Αριθ.Πρωτ: 3725.1/40/ 2007/13/02/2007 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Β' 
Πληροφορίες : Υποπ/ρχος Λ.Σ (Τ) ΑΛΜΠΑΝΗ Ε. 
Τηλέφωνο : 210- 419.1939 

ΘΕΜΑ: «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τήρηση Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία» 
Σχετ.:  α) ΠΔ 56/04 (ΦΕΚ 47Α/04)-Κύρωση τροποποιήσεων της Δ.Σ SOLAS που υιοθετήθηκαν την 12-12-2002 (ΚΕΦ.ΧΙ-1)  
             β) Οι αρ. 02/03/04/05/06/29-10-2004 Εγκύκλιοι ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ Β΄  
             γ) Η αρ. πρωτ. 3725.1/122/19-7-2005 Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ Β΄  
             δ) Η αρ. πρωτ. 3725.1/205/9-12-2005 Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ Β΄  
             ε) Η αρ. πρωτ. 3725.1/12/13-1-2006 Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ Β΄  
             στ) Η αρ. πρωτ.3725.1/46/13-2-2006 Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ Β΄ 

1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και με αφορμή την υποβολή αιτήσεων με ελλιπή δικαιολογητικά προς έκδοση του Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR) των Ελληνικής σημαίας πλοίων αναφέρουμε τα εξής: Για την έκδοση Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR) απαιτείται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία, να καταθέσει στην Υπηρεσία μας αίτηση με επισυναπτόμενες φωτοτυπίες των κάτωθι, ανάλογα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις: 

α) Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου. Εφόσον η πλοιοκτήτρια εταιρεία, που αναγράφεται σε αυτό, εδρεύει στο εξωτερικό και δεν αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση αυτής, τότε θα προσκομίζεται στην Υπηρεσία μας φωτοτυπία κρατικού εγγράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης (-ες,) από το οποίο θα προκύπτει η πλήρης εγγεγραμμένη διεύθυνση (-εις) του (π.χ Certificate of Goodstanding αυτής ή Articles of incorporation ή άλλο).  

β) Πιστοποιητικό Κλάσης σε ισχύ. 

 γ) Έγγραφο Συμμόρφωσης (DOC) της διαχειρίστριας εταιρείας σε ισχύ, από το οποίο θα προκύπτουν το όνομα και η καταχωρημένη (-ες) διεύθυνση (-εις) της εταιρείας. Όταν η διαχειρίστρια εταιρεία εδρεύει στο εξωτερικό, θα προσκομίζεται και κρατικό έγγραφο της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό ΙΧ/1, από το οποίο θα προκύπτει η πλήρης καταχωρημένη διεύθυνσή της στο εξωτερικό (π.χ Certificate of Goodstanding αυτής ή Articles of incorporation ή άλλο).  

δ) Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (SMC) σε ισχύ.  ε) Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (ISSC) σε ισχύ.  Όταν πρόκειται για διαγραφή του πλοίου από τα ελληνικά νηολόγια θα προσκομίζονται τα εξής:  

α) Πιστοποιητικό διαγραφής από τα ελληνικά νηολόγια.  
β) Κρατικό έγγραφο της χώρας στη σημαία της οποίας μεταφέρεται το πλοίο (έγγραφο εθνικότητας ή άλλο). 

Για έκδοση CSR σε κάθε περίπτωση απαιτείται προηγούμενη προσκόμιση παραβόλου χαρτοσήμου 30 € και απόδειξη κατάθεσης 30 € υπέρ ΜΤΝ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 040-545151/52 ή στο Τμήμα του Αρχείου Tέλος, θα προσκομίζεται κατά περίπτωση:  - το Current Continuous Synopsis Record Information (όταν πρόκειται για νεότευκτο πλοίο),  - τα FORM 1 και MOΡΦΗ 1 (όταν πρόκειται για πλοίο που μεταφέρεται στην ελληνική σημαία) και  - τα FORM 2 – 3 και ΜΟΡΦΗ 2-3 (όταν αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο στα Items 2-13 του CSR),  τα οποία θα φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή του CSO ή του αντικαταστάτη του και οι οποίοι θα έχουν την πλήρη ευθύνη των αναγραφομένων σε αυτά. 

2. Οι ενώσεις στις οποίες αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους για την εφαρμογή της παρούσας. 

3. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον πίνακα Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS με αύξοντα αριθμό 36.3. 

4. ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (http://www.yen.gr).     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   


 Πλοίαρχος (Τ) Λ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ
Αρχείο: