36.1 Τροποποίηση Έντυπων  Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία

Τροποποίηση Έντυπων Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία

Έκδοση: 01/13-01-2006

Αναθεώρηση:

Πληροφορίες    : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ (Τ) Βενιζέλος Απ., Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ (Τ)  Μπιμπής Χρ                                                 .                                                                                                 
Τηλέφωνο         : 210- 419.1943                                                                                                       
Αριθ.Πρωτ         :3725.1/12/ 2006/(34) ΔΕΔΑΠΛΕ Β’
                                      
ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση Έντυπων  Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (Continuous Synopsis Record) στα πλοία με ελληνική σημαία»          
Σχετ.: α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47) κύρωση τροποποιήσεων  ΔΣ SOLAS ΚΕΦ.ΧΙ-2, ISPS  CODE             
            β) Res. MSC 198 (80)/20-05-2005             
            γ) Η με αριθ. 3725.1/122/05 από 19/7/2005 εγκύκλιος μας.   

1.            Σε συνέχεια ανωτέρω (γ) σχετικής εγκυκλίου μας σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την (β) σχετική τροποποιήθηκαν τα  έγγραφα CSR(Έντυπο 1) και (Έντυπο 2) που εκδίδονται από την Αρχή του πλοίου, τα οποία απαριθμούνται                             διαδοχικά καθ’όλη την διάρκεια της ζωής του πλοίου. 
2.            Κατόπιν των ανωτέρω σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένα τα ανωτέρω έγγραφα CSR και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή. Κατά τα λοιπά σας γνωρίζουμε ότι ισχύει η ανωτέρω (γ) σχετική. 
3.            Οι ενώσεις στις οποίες αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους για ανάλογη ενημέρωση και εφαρμογή της παρούσης 
4.            Διευκρινίζεται ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει αλλαγή καθότι εισάγεται ως νέο στοιχείο με αριθ. 14 η καταχώρηση “παρατηρήσεις” ή “Remarks” το οποίο όμως στοιχείο η Ελληνική Αρχή είχε εισάγει με πρωτοβουλία της πολύ πριν                    την 20-05-2005 που το υιοθέτησε με τη (β) σχετική ο ΙΜΟ. Παρόλα αυτά συνίσταται όπως όσες εταιρείες το επιθυμούν ζητήσουν αντικατάσταση του τελευταίου μετά την 20-05-05 CSR των υπό την διαχείριση πλοίων τους  με                             νεώτερο όπου στη καταχώρηση REMARKS θα απαριθμείται ως στοιχείο με αριθ. 14. 
5.            Η παρούσα να τεθεί σε φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα σύμφωνα με τη σειριακή αρίθμηση των εγκυκλίων ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ.  
6.            ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, τίθοντας αυτήν στον πίνακα ΄΄Εγκυκλίων – θεμάτων Κώδικα ISPS΄΄ με                 επόμενο αύξοντα αριθμό. 
 7.            ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ                 (http://www.yen.gr). 

 Επισυνάπτονται: Έντυπα CSR (Φ.04)                                                                                            

Ο Διευθυντής

                                                                      
Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ  Λυμπερόπουλος Ε 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 ΔΕΔΑΠΛΕ 

Κ. Παλαιολόγου 1, 185 35 Πειραιάς ΕΛΛΑΔΑ                      
Αρ. Πλοίου: 3729.ΧΧΧ.Y.Ζ 
e-mail : dedaple@yen.gr   
                                                                                       
ΜΟΡΦΗ 1 ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΣΥΝΟΨΗΣ. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ                        
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΙΜΟ :                          
1   Ημερομηνία εφαρμογής :            ---[ yyyy/mm /dd]--- 
2  Σημαία :               ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
3              Ημερομηνία νηολόγησης :          ---[ yyyy/mm /dd]--- 
4              Όνομα πλοίου : 
5               Λιμένας νηολόγησης του πλοίου :           
6               Όνομα εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη :   Η εγγεγραμμένη διεύθυνση(εις) :           
7               Όνομα εγγεγραμμένου ναυλωτή(ων)  ‘γυμνού πλοίου’ Η καταχωρημένη διεύθυνση(εις)  :            
8               ‘Ονομα της Εταιρείας, όπως καθορίζεται στον κανονισμό ΙΧ/Ι, η καταχωρημένη διεύθυνση(εις)  : Η διεύθυνση(εις) από όπου πραγματοποιεί δραστηριότητες διαχείρισης από πλευράς ασφάλειας :        
9               Όνομα του Νηογνώμονα που το πλοίο είναι ταξινομημένο :           
10            Φορέας που εξέδωσε το Έγγραφο Συμμόρφωσης : Φορέας που διενήργησε τον έλεγχο* :  
11            Φορέας που εξέδωσε το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης : Φορέας που διενήργησε τον έλεγχο* :  
12            Φορέας που εξέδωσε το ISSC :   Φορέας που διενήργησε τον έλεγχο :    
13            Ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο έπαψε να είναι νηολογημένο με το κράτος που ορίζεται στο 2 :  
14            Παρατηρήσεις (καταχώρηση σχετικών πληροφοριών κατά περίπτωση)                


ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ OTI το αρχείο αυτό είναι σωστό από κάθε άποψη : 

 Εκδόθηκε από το ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ                                                                   
Τόπος και ημερομηνία έκδοσης :                                                  
 Ο Διευθυντής     ΠΕΙΡΑΙΑΣ    ---[ yyyy/mm/dd]---              
Το παρόν έγγραφο παραλήφθηκε από το πλοίο και Επισυνάφθηκε με το CSR του πλοίου κατά την ακόλουθη ημερομηνία (συμπληρώστε) :........................................ 

 Υπογραφή :.....................................................................................     


* Εφόσον ο φορέας ελέγχου είναι ο ίδιος, συμπληρώνεται η ένδειξη Ν/Α           

Παράβολο χαρτοσήμου: ΜΤΝ:              
             
 HELLENIC REPUBLIC 
 MINISTRY OF MERCANTILE MARINE 
 SHIPPING POLICY 
GENERAL DIRECTORATE ISM - ISPS DIRECTORATE 
 1, K. Palaiologou str 185 35 Piraeus, Greece                          
Our Ref : 3729.XXX.Y.Z 
 e-mail : dedaple@yen.gr   
 FORM 1 CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR) DOCUMENT NUMBER                   
FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER:   This document should be in the format yyyy/mm/dd                 Information 

1              This document applies from (date) :        ---[ yyyy/mm /dd ]--- 
2              Flag State :          HELLENIC REPUBLIC 
3              Date of registration with the State indicated in no.2 :      ---[yyyy/mm/dd]--- 
4              Name of Ship :  
5               Port of registration :      
6              Name of current registered owner(s) : Registered address(es) :               
7              If applicable, name of current registered bareboat charterer (s) : Registered address(es) :               
8              Name of Company (International Safety Management): Registered address(es) : Address of its safety management activities:      
9              Name of all classification societies with which the ship is classed :              
10           Administration/Government/Recognized Organization which issued the Document of Compliance : Body which carried out audit (if different):           
11           Administration/Government/Recognized Organization which issued the Safety Management Certificate : Body which carried out audit (if different):          
12          Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate : Body which carried out audit (if different):           
13           Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2 :     
14           Remarks (insert relevant information as appropriate)     

THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects Issued by the Administration of : GREECE                                                                             

Place and date of issue : PIRAEUS  ---[yyyy/mm/dd]---    The Director                     

This document was received by the ship and attached to the ship’s CSR file on the following date (fill in) :……………….. 

 Signature : ……………………………..                                                               


 ΜΟΡΦΗ 2 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (CSR) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ          ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΙΜΟ:                        

Οι τροποποιήσεις καθορίζονται στον πίνακα. Καταχωρήσατε N/C για όλα τα στοιχεία  που δεν αλλάζουν. Οι ημερομηνίες πρέπει να είναι της μορφής εεε/μμ/ηη. 

1.Αυτό το έγγραφο εφαρμόζεται από:                   
2. Σημαία:           
3. Ημερομηνία νηολόγησης:                 
4. Όνομα πλοίου:                 
5. Λιμένας νηολόγησης του πλοίου:                 
6. Όνομα του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη (ες) Η εγγεγραμμένη διεύθυνση (εις):                 
7. Όνομα εγγεγραμμένου ναυλωτή (ες) «γυμνού πλοίου» Η καταχωρημένη    διεύθυνση (εις), εφόσον ενδείκνυται:              
8. Όνομα της Εταιρείας,  όπως καθορίζεται στον κανονισμό IX/1, Η καταχωρημένη διεύθυνση Η διεύθυνση (εις) από όπου πραγματοποιεί δραστηριότητες διαχείρισης από πλευράς ασφάλειας:      
9. Όνομα του Νηογνώμονα που το πλοίο είναι ταξινομημένο:   
10. Το Έγγραφο Συμμόρφωσης εκδόθηκε από1:                
11.Το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης εκδόθηκε από2:     
12. Το Διεθνές Πιστοποιητικό Ναυτικής Ασφάλειας εκδόθηκε απο3:      
13. Ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο έπαψε να είναι νηολογημένο με το Κράτος που ορίζεται στο 2:            
14. Παρατηρήσεις ( καταχώρηση σχετικών πληροφοριών κατά περίπτωση)        

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το αρχείο αυτό είναι σωστό από κάθε άποψη: Εκδόθηκε από την Εταιρεία ή τον Πλοίαρχο:   
Ημερομηνία έκδοσης: Υπογραφή αρμόδιου προσώπου: Όνομα αρμόδιου προσώπου:               


FORM 2 

AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR) DOCUMENT NUMBER ……FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER:¬¬ ……………………… 

 The amendments are shown in the table. Indicate N/C for all items not being changed.

Dates should be in the format yyyy/mm/dd.                 Information 1              This document applies from (date):         
2              Flag State:           
3              Date of registration with the State indicated in 2:              
4              Name of ship:   
5              Port of registration:        
6              Name of current registered owner(s): Registered address(es):                
7              If applicable, name of current registered bareboat charterer(s): Registered address(es):                
8              Name of Company (International Safety Management): Registered address(es): Address(es) of its safety management activities:             
9              Name of all classification societies with which the ship is classed:               
10           Administration/Government/Recognized Organization which issued Document of Compliance: Body which carried out audit (if different):           
11           Administration/Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate: Body which carried out audit (if different):           
12           Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate: Body which carried out verification (if different):              
13           Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2:      
14           Remarks (insert relevant information as appropriate)       

 THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects Issued by the Company or master: ..……………………………… 

 Date of issue: ………………………………………...……………… 

Signature of authorized person: …………...……………………… Name of authorized person: ……………………………………..…                ΕΝΤΥΠΟ 3   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ CSR ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……………………………..    ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΙΜΟ: ........…………….....      

 Αφότου εκδόθηκε το παρόν έγγραφο CSR, οι ακόλουθες τροποποιήσεις έχουν γίνει στις καταχωρήσεις του εγγράφου από την εταιρεία ή τον Πλοίαρχο και έχουν επισυναφθεί στο αρχείο CSR του πλοίου και έχουν δηλωθεί στην Αρχή:     
Ημερομηνία αίτησης για τις τροποποιήσεις:  Τροποποίηση στις πληροφορίες CSR (2– 13)       
Ημερομηνία που η μορφή τροποποιήσεων επιςυνάφθηκε με το Αρχείο CSR του πλοίου:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εκδίδονται περισσότερες τροποποιήσεις από ότι επιτρέπεται στον ανωτέρω πίνακα, προσθέστε τα αντίγραφα αυτού του πίνακα ως παραρτήματα σε αυτήν την σελίδα. Τέτοια παραρτήματα πρέπει να αριθμηθούν από 1 και προς τα πάνω.Εφόσον συμβαίνει αυτό καταχωρήσατε ως εξής: Παράρτημα αριθ. ....... έχει προστεθεί σε αυτήν την σελίδα.                   FORM 3 

 INDEX OF AMENDMENTS TO CSR DOCUMENT NUMBER ……………………………….……. FOR THE SHIP  WITH IMO NUMBER: ………………………………..……….   

 After this CSR document was issued, the following amendments to entries on the document have been made by the Company or the master, have been attached to the ship’s CSR file and have been notified to the Administration:   Date of application of Amendments:             
Amendment to CSR Information (2– 13)                
Date amendment form attached to the ship’s CSR file :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 NOTE: If more amendments are issued than allowed for in the above table, add copies of this table as Appendices to this page. Such Appendices should be numbered from 1 and upwards. When relevant, indicate as follo;                                ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                  
I.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
                                                                  
I.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ     
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ


1.            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ
2.            Ν.Ε.Ε 
3.            ΣΕΕΝ 
4.            Ε.Ε.Ε.
5.            ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
6.            ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
7.            GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE 
8.            ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
9.            ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
10.          ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
11.          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
12.          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΕΝΩΣΗ) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
13.          ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
14.          ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
15.          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ  
16.          ABS 
17.          BV 
18.          DNV 
19.          GL    
20.          HRS  
21.          KRS  
22.          LRS  
23.          NKK  
24.          RINA 
25.          EUROPEAN SEC. A.E. 
26.          EΥΡΩΣΦΑΛΕΙΑ Α .Ε 
27.          INSB 
28.          ISDS HELLAS 
29.          ARION ELECTRONICS
30.          ASPIS SECURITY 
31.          KΑΤΡΑΝΤΖΟΣ SECURITY 
32.          WACKENHUT SECURITY HELLAS 
33.          LLOYD’S REGISTER EMEA 
34.          ΡOΓKAN KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
35.          ΑΒΡΑΚΟ Εκτελεστικές Υπηρεσίες Α .Ε . Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών ασφαλειών (AVRACO ή PANTHER) 
36.          ΜARITIME PROTECTIVE SERVICES (UK) LTD (MPS) 
37.          SHIELD SECURITY L.T.D. 
38.          ΚΑΠΠΑ SECURITY A.E   
39.          Αποδέκτες εγκυκλίων ΔΕΔΑΠΛΕ               


 II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ      
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - FAX 

1.Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ Λ/Χ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΟΡΟΥ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΥΔΡΑΣ 
2. Λοιπά Κ/ΛΧ - Λ/Χ - Υ/ΛΧ  - Λ/Σ (μέσω ΠΕΔΙΛΣ) 
3.   Β’ Υ/ΛΣ (υτα) 
4.  Γρ. κ. ΚΝΠ/Ε α.α. (υ.τ.α)
5.   ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (fax)     


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
1.            Γρ.κ.ΥΕΝ (υτα) 
2.            Γρ.κ.ΓΓ/ΥΕΝ (υτα) 
3.            Γρ.κ.Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (υτα) 
4.            ΥΕΝ/Γρ.κ. Α/ΛΣ (υτα) – Α΄ Υ/ΛΣ (υτα) 
5.            ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΑΝ Δ’ 
6.            ΥEN/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ 
7.            ΥΕΝ/ΔΠΝΤ
Αρχείο: Έγγύκλιος 36.1