35. Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ

Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ

Έκδοση: 01/04-07-2005

Αναθεώρηση:

Αρ. Πρωτ. 3725.1/107/05/04-07-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Α΄– Β΄ 

Πληροφορίες : Ανθ/ρχος ΛΣ (Τ) Μαργαρίτη Σ. 
Τηλέφωνο : 210-4191929

 ΣΧΕΤ: α) Καν. 3 του Κεφ. ΧΙ- 1 της ΔΣ SOLAS  β) MSC/Circ.1142/2004  γ) MEPC/Circ.425/2004

1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις και εγκυκλίους απαιτείται όσον γνωστόν ένας μεγάλος αριθμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πρέπει να βρίσκονται επί του πλοίου η MEPC, στην 52η σύνοδό της, και η MSC, στην 79η σύνοδό της, ενέκριναν τη σήμανση των σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων του πλοίου, με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ. Έχοντας προσδιορίσει τα οφέλη της αποτύπωσης στα ανωτέρω αναφερόμενα του αριθμού αναγνώρισης ΙΜΟ του πλοίου για την διαφύλαξη της ασφάλειας στην ναυσιπλοΐα, της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες καθώς και για θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος (δεδομένου ότι ο αριθμός ΙΜΟ στα σχέδια των πλοίων θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στη συλλογή σχετικών πληροφοριών). 
2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις (β) και (γ) σχετικές εγκυκλίους, όλα τα σχέδια, τα εγχειρίδια και άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τις διάφορες συμβάσεις του ΙΜΟ να βρίσκονται επί των πλοίων, τα οποία κατασκευάζονται από την 1ης Ιουλίου 2005 και μετά, πρέπει να μαρκαριστούν με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ κατά τρόπο σαφή και ευανάγνωστο (ενδεικτικά προτείνεται η αποτύπωση του αριθμού ΙΜΟ στην πρώτη σελίδα κάθε κεφαλαίου ή στο υποσέλιδο) και μάλιστα πριν αυτά υποβληθούν για έγκριση στην Αρχή ή τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό που ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση της. 
3. Για τα πλοία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν την 1η Ιουλίου 2005, θα πρέπει οι διαχειρίστριες εταιρείες να μεριμνήσουν για την σήμανση- αποτύπωση του αριθμού αναγνώρισης ΙΜΟ στα ήδη εγκεκριμένα Εγχειρίδια Ασφαλούς Διαχείρισης και Σχέδια Ασφάλειας Πλοίου ενημερώνοντας και το αντίγραφο που τηρείται στην Αρχή ή τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό που έδωσε την σχετική έγκριση με την πρώτη ευκαιρία υποβολής τροποποιήσεων για έγκριση ή μέχρι τον επόμενο εσωτερικό ή προγραμματισμένο εσωτερικό έλεγχο (ετήσιο ή ενδιάμεσο) και εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   


 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
MSC/Circ.1142/2004 
Αρχείο: MSC/Circ.1142/2004