35.2 Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ

Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ

Έκδοση: 01/12-01-2006

Αναθεώρηση: 

Αρ.Πρωτ. 3715.1/ 05 /06 12-1-2006 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ- Α΄-Β΄ 

Πληροφορίες : Υποπλοίαρχος ΛΣ (Τ) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ 
Τηλέφωνο : 210-4191943 

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός σχεδίων, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων πλοίων με τον αριθμό αναγνώρισης ΙΜΟ» 
ΣΧΕΤ: α) Η Αρ. Πρωτ. 3725.1/107/05/04-07-05 εγκύκλιός μας  β) Η Αρ. Πρωτ. 3725.1/192/05/30-11-05 εγκύκλιός μας  γ) Το από 12-12-2005 τηλεομοιοτύπημα GL. 

1. Επί (γ) σχετικού σας ενημερώνουμε ότι οι (α) και (β) σχετικές αφορούν σχέδια, εγχειρίδια και άλλα έγγραφα του πλοίου και τα οποία τηρούνται επί αυτού. Για τα εν λόγω έγγραφα διευκρινίζεται ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την σήμανση-αποτύπωση του ΙΜΟ Νο κατ΄ ελάχιστο στην πρώτη σελίδα κάθε σχεδίου, εγχειριδίου ή άλλου εγγράφου.

2. Όσον αφορά στα τηρούμενα στα γραφεία της εταιρείας σχέδια, εγχειρίδια και έγγραφα πλοίου θα πρέπει να σημαίνεται-αποτυπώνεται ο ΙΜΟ Νο μόνο σε περίπτωση που τα ανωτέρω αποτελούν αντίγραφα των αντίστοιχων τηρούμενων επί του πλοίου, ανώ τα ΕΑΔ των εταιρειών που καλύπτουν στόλους δεν απαιτείται σήμανση ΙΜΟ αριθμού. Σε περίπτωση αποκλίσεων από τα ανωτέρω θα καταχωρείται από τον ελεγκτή σχετική παρατήρηση (observation). 

3. Οι Ενώσεις στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους για ανάλογη εφαρμογή της παρούσης. 

4. Η παρούσα να τεθεί στο φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISM και ISPS Κώδικα, σύμφωνα με την σειριακή αρίθμηση εγκυκλίων του εν λόγω Κώδικα, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ. 

5. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον «Πίνακα Εγκυκλίων – Θεμάτων Κώδικα ISPS», αύξοντα αριθμό 35.2, αναθεωρώντας την υπάρχουσα. 

6. ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (http://www.yen.gr).    

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   


 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Αρχείο: