34. Εφαρμογή Κώδικα ISPS σε Ναυπηγεία Κατασκευής, Μετασκευής Πλοίου και στις Επισκευαστικές Βάσεις από Ελληνικά Πλοία

Εφαρμογή Κώδικα ISPS σε Ναυπηγεία Κατασκευής, Μετασκευής Πλοίου και στις Επισκευαστικές Βάσεις από Ελληνικά Πλοία

Έκδοση: 01/04-07-2005

Αναθεώρηση: 

(Αρ. Πρωτ. 3725.1/106/05/04-07-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ B΄ – Γ΄) 
Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος (Τ) Λ.Σ Βενιζέλος Απ. Τηλέφωνο : 210-4191941 
ΣΧΕΤ:α) Π.Δ 56/2004 (Περί Κυρώσεως Τροποποιήσεων της Δ.Σ SOLAS Κεφ. ΧΙ-2, και του ISPS Κώδικα) 
β) ΕΚ 725/2004 γ) Εγκύκλιος MSC-1111/2004 1. 

1.Μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του (α) και (β) σχετικού εμφανίστηκαν διάφορα προβλήματα σε σχέση με τα μέτρα ασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα Ελληνικής σημαίας πλοία στα Ναυπηγεία κατασκευής ή μετασκευής πλοίων ως και στις επισκευαστικές βάσεις . 
Με την παρούσα παραθέτουμε οδηγίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την επίλυση σχετικών προβλημάτων. Τμήμα των οδηγιών αυτών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων ασφάλειας πλοίων εφόσον δεν υπάρχει ήδη σε αυτά σχετική πρόβλεψη. 
2. Τα ναυπηγεία κατασκευής , μετασκευής πλοίων και οι επισκευαστικές βάσεις (ναυπηγεία) δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στο κεφάλαιο ΧΙ-2 ή τον κώδικα ISPS. Τα ναυπηγεία αυτά όμως, μπορεί να βρίσκονται δίπλα σε λιμενικές εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητές τους είναι δυνατόν να ασκούν επίδραση στην ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων ή στην ασφάλεια των πλοίων που χρησιμοποιούν αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Τα ναυπηγεία μπορούν επίσης να διασυνδεθούν με πλοία, για τα οποία είναι δυνατόν να απαιτείται η συμμόρφωσή τους με τον κώδικα ISPS. Επειδή ο ακριβής προσδιορισμός μπορεί να εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες των εκάστοτε κρατών και το αποτέλεσμα της Αξιολόγησης Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης ΑΑΛΕ (PFSA) του ίδιου του ναυπηγείου ή της ΑΑΛΕ των παρακείμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, όταν ένα ναυπηγείο προσδιορίζεται σαν λιμενική εγκατάσταση, θα πρέπει να διοριστεί ένας ΥΑΛΕ και το συμβαλλόμενο κράτος θα έχει εγκρίνει το ΣΑΛΕ του ναυπηγείου αυτού. 
3. Ένα πλοίο υπό κατασκευή δεν υπόκειται στο κεφάλαιο ΧΙ-2 και το μέρος Α του κώδικα ISPS, έως ότου εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται η προετοιμασία της αξιολόγησης της ασφάλειας πλοίου (ΑΑΠ), η προετοιμασία και έγκριση του ΣΑΠ (SSP), η επαλήθευση της εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας πλοίου και οι διαδικασίες για την έκδοση του διεθνούς πιστοποιητικού ασφάλειας πλοίου (ISSC), ή εναλλακτικά η επαλήθευση των απαιτήσεων που οδηγούν στην έκδοση ενός προσωρινού ISSC. Όταν ένα πλοίο είναι υπό κατασκευή, η ασφάλεια του πλοίου αποτελεί ευθύνη του ναυπηγείου. 
Μόλις το πλοίο εφοδιασθεί με το ISSC (ή το προσωρινό ISSC) , θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εγκεκριμένου του ΣΑΠ . Προς τούτο μπορεί να απαιτηθεί ο ΥΑΕ (CSO) ή/και ο ΑΑΠ (SSO) να συζητήσει τα μέτρα και τις διαδικασίες ασφάλειας με το ναυπηγείο, ανεξάρτητα από το εάν το ναυπηγείο έχει έναν ΥΑΛΕ (PFSO) ή όχι. Τούτο μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφωνία για τις κατ΄ αντιστοιχία ευθύνες για τα μέτρα ασφάλειας για να προστατευθεί το πλοίο, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σαν κατάληξη η σύνταξη μιας Δήλωσης Ασφάλειας (DOS). 
4. Για την κατάσταση των πλοίων υπό μετασκευή ή επισκευή όσον αφορά την ευθύνη της ασφάλειας τους θα λαμβάνεται υπόψη η αναστολή ή η ανάκληση των πιστοποιητικών του πλοίου, συμπεριλαμβανομένου του ISSC, και, στην πράξη, αυτό εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο το πλήρωμα παραμένει επί του πλοίου και διατηρεί την ικανότητα να ασκήσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με το ΣΑΠ ήτοι: 

α)Εάν τα πιστοποιητικά του πλοίου, συμπεριλαμβανομένου του ISSC, ανασταλούν ή ανακληθούν, η ευθύνη για την ασφάλεια του πλοίου στην πράξη επαφίεται στο ναυπηγείο και ενδεχόμενα θα απαιτηθεί τελικά μια ειδική συμφωνία μεταξύ του πλοιοκτήτη και του ναυπηγείου.  
β)Εάν η φύση των επισκευών απαιτεί το σύνολο ή μέρος του προσωπικού να παραμένει επί του πλοίου και τα πιστοποιητικά του πλοίου, συμπεριλαμβανομένου του ISSC, δεν έχουν ανασταλεί ή ανακληθεί, τότε η κατανομή των ευθυνών για την ασφάλεια μεταξύ του πλοίου και του ναυπηγείου θα πρέπει να συμφωνηθεί και αυτό μεταξύ άλλων μέτρων μπορεί να περιλάβει εν κατακλείδι τη σύνταξη μιας Δήλωσης Ασφάλειας. 
MSC Circ. 1111/2004
Αρχείο: MSC Circ. 1111/2004