33. Επέκταση υποχρεώσεων Δ.Σ SOLAS, Kεφ. ΧΙ-2 και ΙSPS στους πλόες εσωτερικού

Επέκταση υποχρεώσεων Δ.Σ SOLAS, Kεφ. ΧΙ-2 και ΙSPS στους πλόες εσωτερικού

Έκδοση: 01/30-06-2005

Αναθεώρηση:

Αριθ. πρωτ: 3743.7/237/05 / 30-06-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Δ΄ Τηλέφωνο : 210-4191911 

ΘΕΜΑ: Επέκταση υποχρεώσεων Δ.Σ SOLAS, Kεφ. ΧΙ-2 και ΙSPS στους πλόες εσωτερικού 
 Σχετ.: α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47), Κύρωση Τροποποιήσεων Δ.Σ SOLAS Kεφ. ΧΙ-2/Kώδικας ΙSPS 
            β) Κανονισμός (ΕΚ) 725/04 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. 

1. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με (β) σχετικό, η Χώρα μας υποχρεούται από 1η Ιουλίου 2005 να εφαρμόζει ειδικά μέτρα (στα πλαίσια των διατάξεων του (α) σχετικού) για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και στην εθνική θαλάσσια κυκλοφορία και συγκεκριμένα στα επιβατηγά πλοία εσωτερικού που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, υπό την έννοια του Άρθρου 4 της Οδηγίας 98/18/ΕΚ για τους κανόνες και πρότυπα ασφάλειας στα επιβατηγά πλοία, στις εταιρείες τους και στις λιμενικές εγκαταστάσεις που τα εξυπηρετούν. 
2. Κατά συνέπεια επεκτείνεται ανάλογα η εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων που αφορούν τα υπόχρεα πλοία διεθνών πλόων, τις εταιρείες τους και τις λιμενικές εγκαταστάσεις που τα εξυπηρετούν σύμφωνα με το (α) σχετικό. 
3. Η ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ενημέρωση φορέων εκμετάλλευσης υπόχρεων λιμενικών εγκαταστάσεων από 01-07-05 βάσει (β) σχετικού. 
4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δέουσες ενέργειές σας. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε
Αρχείο: