32. Διαδικασία ανασκόπησης - αναθεώρησης των εγκεκριμένων ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ των Υπόχρεων Λιμενικών εγκαταστάσεων της Χώρας

Διαδικασία ανασκόπησης - αναθεώρησης των εγκεκριμένων ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ των Υπόχρεων Λιμενικών εγκαταστάσεων της Χώρας

Έκδοση: 01/16-06-2005

Αναθεώρηση: 01/30-09-2005

Τηλέφωνο   :  210-419.19.40     
Αριθ. Πρωτ : 3733.7/152/05 / 30-09-2005 / ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ - Γ΄   

ΘΕΜΑ: " Αντικατάσταση Εγκυκλίου περί Διαδικασίας Ανασκόπησης - Αναθεώρησης των Εγκεκριμένων ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ των Υπόχρεων Λιμενικών Εγκαταστάσεων της Χώρας"                                                           

 ΣΧΕΤΙΚΑ :    α) ΠΔ 56/04 (Α’47) Κύρωση τροποποιήσεων της ΔΣ SOLAS 74 που υιοθετήθηκαν την12.12.2002(Κεφ. XI-2 Κώδικας ISPS)                       
β( Η παράγραφος 31 εδάφιο 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 375/2002 ΦΕΚ 322Α/20.12.2002, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του Π.Δ. 4/2005 ΦΕΚ 2Α/5.1.2005          
γ) Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις                         
δ) Αρ. Πρωτ: 3733.1/44 /2005/05/04/2005 Έγγραφό μας                       
ε) Αριθμ. πρωτ. 3733.7/93/05/16.6.2005 Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ                           
 Γ΄ ¨Διαδικασία Ανασκόπησης Αναθεώρησης Εγκεκριμένων ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ¨       

Με την παρούσα εγκύκλιο ακυρώνουμε την (ε) σχετική και ρυθμίζουμε το θέμα της διαδικασίας ανασκόπησης αναθεώρησης των εγκεκριμένων ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ των υποχρέων λιμενικών εγκαταστάσεων, ως ακολούθως :      

Σε συνέχεια του ανωτέρω (γ) σχετικού και έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από τον Κανονισμό 10 του (α) σχετικού και το άρθρο 3 παρ. 5 και 6 του (β) σχετικού, διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία που θα ακολουθείται για την ανασκόπηση ή αναθεώρηση των ήδη εγκεκριμένων από την Υπηρεσία μας ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ, είναι η εξής:  

1. Οι Αξιολογήσεις Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ) και τα Σχέδια    Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) θα ανασκοπούνται άπαξ του έτους για να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν μεταβαλλόμενες απειλές, αλλαγές στην λιμενική εγκατάσταση ή αλλαγές στα μέτρα ασφάλειας της εγκατάστασης. 
2. Σε αρνητική περίπτωση ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄, με κοινοποίηση στην Λιμενική Αρχή, με την οποία θα δηλώνεται ότι ¨πραγματοποιήθηκε η από ……. ετήσια ανασκόπηση του εγκεκριμένου ΑΑΛΕ ή και ΣΑΛΕ, της λιμενικής εγκατάστασης …………….(επωνυμία φορέα και θέση) που εγκρίθηκε με την αριθ. ……….. πράξη και δεν διαπιστώθηκαν μεταβολές ή αλλαγές.¨  
3. Σε θετική περίπτωση υποβάλλεται σχετικό αίτημα έγκρισης αναθεώρησης του ΑΑΛΕ ή και ΣΑΛΕ από τον φορέα εκμετάλλευσης της υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης με μέριμνα του ΥΑΛΕ, στο ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ που θα συνοδεύεται: α. Από το πλήρες αναθεωρημένο ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ και όχι τμήματα αυτού, οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) β. Για την αναθεώρηση της ΑΑΛΕ, από υπεύθυνη δήλωση – συμμόρφωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφάλειας (βλ.Μητρώο ΑΟΑ), στηνοποία θα δηλώνεται ότι : η από ………… αναθεώρηση ΑΑΛΕ της λιμενικής εγκατάστασης ……………. (επωνυμία φορέα και θέση) που εγκρίθηκε καταρχήν με την αριθ. ……… πράξη έχει εκπονηθεί σύμφωνα με την ΔΣ SOLAS, Κεφ. ΧΙ-2, τον Κώδικα ISPS, Μέρος Α και τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004, λαμβανομένων υπόψη των κατευθύνσεων του Κώδικα ISPS, Μέρος Β. γ.  Για την αναθεώρηση της ΣΑΛΕ, από υπεύθυνη δήλωση – συμμόρφωση του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ), στην οποία θα δηλώνεται ότι : : η από ………… αναθεώρηση ΣΑΛΕ της λιμενικής εγκατάστασης ……………. (επωνυμία φορέα και θέση) που εγκρίθηκε καταρχήν με την αριθ. ……… πράξη έχει εκπονηθεί σύμφωνα με την ΔΣ SOLAS, Κεφ. ΧΙ-2, τον Κώδικα ISPS, Μέρος Α και τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004, λαμβανομένων υπόψη των κατευθύνσεων του Κώδικα ISPS, Μέρος Β. δ. Από απόδειξη καταβολής τελών που ανέρχονται στο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 31 εδάφιο 5 του άρθρου 3  του Π.Δ. 375/2002 ΦΕΚ 322Α/20.12.2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 4/2005 ΦΕΚ 2Α/5.1.2005. 

4. Η περιοδική αναθεώρηση των ΑΑΛΕ είναι υποχρεωτική κάθε 5 έτη αφότου     διενεργήθηκε η αρχική αξιολόγηση ή από την τελευταία αναθεώρηση της. 
5. Τα ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ πρέπει να ενσωματώνουν διαδικασίες ανασκοπήσεων – αναθεωρήσεων και ελέγχου εγγράφων (εισερχόμενα, εξερχόμενα, πίνακες αναθεωρήσεων, κλπ) ώστε να είναι πλήρως ελεγχόμενες οι τυχόν αναθεωρήσεις.   
6. Να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους για ενημέρωση και να δημοσιευθεί στην   ιστοσελίδα του ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ στο διαδίκτυο (www.yen.gr), αντικαθιστώντας την (ε) σχετική,  με ευθύνη ΥΕΝ/ΔΠΝΤ. 


Ο   ΑΡΧΗΓΟΣ 


Αντιναύαρχος ΛΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Θεόδωρος 
Αρχείο: