31. Πληροφοριακό Έντυπο Ασφάλειας Προ-Κατάπλου Πλοίων

Πληροφοριακό Έντυπο Ασφάλειας Προ-Κατάπλου Πλοίων

Έκδοση: 01/15-06-2005

Αναθεώρηση: 

Αριθ.πρωτ: 3743.1/209/05 / 15-06-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Δ΄ 

Πληροφορίες : Ανθ/ρχος Λ.Σ (Τ) ΣΤΑΜΟΥ Αικ. 
Τηλέφωνο : 210- 4191934 

Σας διαβιβάζουμε νεώτερη έκδοση εντύπου ασφάλειας προ-κατάπλου πλοίων, για να συμπληρώνεται κάθε φορά που πρόκειται να καταπλεύσει λιμένα σας πλοίο που υπάγεται στις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα ISPS.
Λιμενικές Αρχές και Λιμενικές 
Εγκαταστάσεις που δέχονται πλοία τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του υπόψη Κώδικα παρακαλούνται ,όπως αναζητούν το νέο έντυπο με τη μορφή που επισυνάπτεται και το οποίο θα συμπληρώνεται από τους Υπεύθυνους Ασφάλειας πλοίων. 
Λιμενικές Αρχές που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα παρακαλούνται για την ενημέρωση τους και επίβλεψης της συμπλήρωσης του εντύπου εφόσον συντρέξει περίπτωση. 
ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται όπως αναρτήσει το εν λόγω έγγραφο (με τίτλο όπως αναγράφεται στην Ελληνική και την Αγγλική) στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΕΝ, στην κατηγορία ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ (ISPS-ISM).
 Ενδιαφερόμενοι φορείς δύνανται να ανακτήσουν ηλεκτρονική μορφή του εγγράφου από τη διεύθυνση:


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ. 

FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE  ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΛΙΜΕΝΑ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε (SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.3 OF REGULATION (EC) No. 725/2004) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΙ-2/9 Δ.Σ  SOLAS ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 6.3 Ε.Κ Νο 725/2004) 
TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY OF THE PORT OF ARRIVAL / ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΦΙΞΗΣ Particulars of the ship and contact details / Χαρακτηριστικά του πλοίου και στοιχεία επικοινωνίας.

IMO number Αριθμός ΙΜΟ   Name of ship Όνομα πλοίου   Port of registry Λιμένας Νηολόγησης.   
 Flag State Αρχή Κράτους Σημαίας.   Type of ship, Τύπος πλοίου ` Call Sign Διεθνές Διακριτικό   
 Gross Tonnage  Ολική Χωρητικότητα   Inmarsat call numbers (if available) /Αριθμός Inmarsat (εάν είναι διαθέσιμος)   
 Name of Company  Όνομα εταιρίας.   CSO nαme & 24 hour contact       details / Όνομα και στοιχεία 24ώρου επικοινωνίας με ΥΑΛΕ.   
 Port of arrival Λιμένας Άφιξης.   Port facility of arrival (if known)/Λιμενική εγκατάσταση στη οποία αφίχθη το πλοίο. (εάν είναι γνωστό)   Port and port facility information / Πληροφορίες για το λιμένα  και την λιμενική εγκατάσταση. 
 Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA)/ Αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης στο λιμένα.         Primary purpose of call / Κύριος σκοπός επίσκεψης.       
  Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1 / Πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό της Δ.Σ SOLAS XI-2/9.2.1 Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)? Έχει το πλοίο έγκυρο Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας ; YES     ΝΑΙ   ISSC     ΔΠΑΠ     NO - why not?       ΟΧΙ  εξηγήστε το λόγο.  
Issued by (name of Administration or RSO)   Εκδόθηκε από (Όνομα της Αρχής ή του Α.Ο.Α) Expiry date (dd/mm/yyyy)   Ημερ. Λήξης. (ημ/μήνας/έτος) 
 Does the ship have an approved SSP on board? Υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου επί του πλοίου;  YES   ΝΑΙ   NO   ΟΧΙ   
 Security Level at which the ship is currently operating? Επίπεδο Ασφάλειας που λειτουργεί το πλοίο. Security level 1       Επίπεδο Ασφάλειας 1 Security level 2     Επίπεδο Ασφάλειας 2 Security level 3     Επίπεδο Ασφάλειας 3 
Location of ship at the time this report is made / Θέση του πλοίου την ώρα που έγινε η αναφορά.      
List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent call first): Καταγράψατε τις δέκα τελευταίες επισκέψεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις με χρονολογική σειρά (από την τελευταία προς την πρώτη). 

No. Date from (dd/mm/yyyy) 
ΑΠΟ (ημ/μήνας/έτος) Date to (dd/mm/yyyy) 
 ΜΕΧΡΙ (ημ/μήνας/έτος) 
Port   ΛΙΜΕΝΑΣ Country   ΧΩΡΑ UNLOCODE (if available) 
  UNLOCODE (εάν είναι διαθέσιμο)  
Port facility   ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  Security Level ΕΠΙΠΕΔΟ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1             E.A = 2             E.A = 3             E.A = 4             E.A = 5             E.A = 6             E.A = 7             E.A = 8             E.A = 9             E.A = 10             E.A = Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP?/ Ελήφθησαν ειδικά ή επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας από το πλοίο εκτός από αυτά που περιγράφονται στο Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου; /  If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship. Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ υποδείξτε τα ειδικά ή επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας που ελήφθησαν από το πλοίο. YES   ΝΑΙ NO   ΟΧΙ     No. (as above) Νο (ως άνω) 

Special or additional security measures taken by the ship  Ειδικά ή επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας τα οποία ελήφθησαν από το πλοίο. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above.  Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities:  
Ονομάστε με χρονολογική σειρά τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες μεταφόρτωσης οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ πλοίων κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που καλύφθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.     Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? 

Τηρήθηκαν οι διαδικασίες ασφάλειας οι οποίες προσδιορίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας του πλοίου κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μεταφόρτωσης; If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below. / Εάν ΟΧΙ δώστε λεπτομέρειες των μέτρων ασφάλειας που έλαβαν χώρα στην τελευταία στήλη του κάτωθι πίνακα.  YES     ΝΑΙ   ΝΟ     ΟΧΙ No.  

Date from (dd/mm/yyyy) ΑΠΟ (ημ//μήνας/έτος) Date to (dd/mm/yyyy) ΜΕΧΡΙ (ημ/μήνας/έτος)

Location or Longitude and Latitude Γεωγραφικό Μήκος & Πλάτος 

Ship-to-ship activity Διεργασία Από Πλοίο σε Πλοίο Security measures applied in lieu Μέτρα Ασφαλείας που εφαρμόστηκαν σε επικοινωνία 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           General description of the cargo aboard the ship / Γενική Περιγραφή του Φορτίου στο πλοίο   Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code? / Μεταφέρει το πλοίο επικίνδυνες ουσίες ως φορτίο οι οποίες υπάγονται στις Κατηγορίες 1,2.1,2.3,4.1,5.1,6.1,6.2,7 ή 8 του Κώδικα IMDG; YES     ΝΑΙ   NO     ΝΑΙ   If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (or relevant extract) is attached     Εάν ΝΑΙ επιβεβαιώστε ότι επισυνάπτεται δήλωση επικίνδυνων φορτίων Confirm a copy of ship’s crew list is attached 
  Επιβεβαιώστε ότι επισυνάπτεται κατάσταση πληρώματος. YES   Confirm a copy of the ship’s passenger list is attached / Ειβεβαιώστε ότι επισυνάπτεται  κατάσταση επιβατών. YES   

  Other security related information/ Άλλες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Is there any security-related matter you wish to report? / Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλεια που θέλετε να αναφέρετε; YES   ΝΑΙ Provide details:    

 Παρέξετε πληροφορίες NO   ΟΧΙ Agent of ship at intended port of arrival/ Όνομα πράκτορα του πλοίου στο λιμένα άφιξης. 
Name:                                     Όνομα: Contact details (Tel. no.):  Στοιχεία επικοινωνίας (Αρ.Τηλ.): Identification of person providing the information/Στοιχεία ατόμου παρέχοντος πληροφορία Title or Position (delete as appropriate):  Όνομα ή θέση (διαγράψτε κατά περίπτωση) Master / SSO / CSO / Ship’s agent (as above)/ Πλοίαρχος/ΥΑΠ/ΥΑΕ/Πράκτορας του πλοίου. 
Name:      Όνομα: Signature:      Υπογραφή: Date /Time / Place of completion of report Ημερομηνία / Ώρα / Τοποθεσία όπου συμπληρώθηκε η αναφορά.       
Αρχείο: Πληροφοριακό έντυπο Ασφάλειας προ-κατάπλου-πλοίων,
               SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM