30. Αναθεώρηση των ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ των υπόχρεων Λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό

Αναθεώρηση των ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ των υπόχρεων Λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό

Έκδοση: 01/15-04-2015

Αναθεώρηση: 

Αρ. Πρωτ: 3733.1/44/05 / 05/05/2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 

Πληροφορίες : Πλοίαρχος Λ.Σ.(Τ) ΜΠΑΣΔΑΝΗ Ελ. 
ΤΗΛ. : 210-419 1931 

ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση των ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ των υπόχρεων Λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό» 
ΣΧΕΤ:  α) ΠΔ 56/04 (Α’47) (SOLAS Κεφ. ΧΙ-2 / Κώδικας ISPS) 
            β) Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
            γ) Έγκριση Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης 

Λαμβάνοντας υπόψη (γ) σχετικά καθώς και ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, όσον αφορά την υλοποίηση των οριζομένων σ’ αυτά και συγκεκριμένα για τη διαδικασία αναθεώρηση των ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ της λιμενικής εγκατάστασης που ανήκει στο φορέα σας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με την παρ. 15 του ISPS, Μέρος Α’ η ΑΑΛΕ διεξάγεται από το συμβαλλόμενο κράτος (αρμόδια υπηρεσία ΥΝΕ) ή από Α.Ο.Α. και επανεξετάζεται περιοδικά λαμβάνοντας υπόψη μεταβαλλόμενες απειλές ή αλλαγές στη λιμενική εγκατάσταση. 

2. Στο άρθρο 3 παρ.6 του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 ορίζεται ότι η περιοδική αναθεώρηση των αξιολογήσεων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ) πραγματοποιείται το αργότερο πέντε έτη από την αξιολόγηση ή την τελευταία αναθεώρησή της. 

3. Στα πλαίσια αυτά και επειδή όταν υποβλήθηκαν τα ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ των λιμενικών εγκαταστάσεων δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή ο Κοινοτικός Κανονισμός, ετέθη η προθεσμία 30/06/2005 προκειμένου επανεξετασθούν αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του (β) σχετικού και τυχόν νέα δεδομένα που προέκυψαν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής. 

4. Πέραν αυτού κάθε ΣΑΛΕ πρέπει να επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα να αναθεωρείται από κατάλληλο – εκπαιδευμένο προσωπικό του φορέα εκμετάλλευσης (π.χ. ΥΑΛΕ) και να υποβάλλεται για έγκριση στηνΥπηρεσία. Εάν κατά την επανεξέταση του ΣΑΛΕ προκύψουν τροποποιήσεις που αφορούν και την ΑΑΛΕ τότε θα πρέπει να αναθεωρηθεί και η ΑΑΛΕ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, σημειώνοντας ότι οι αναθεωρήσεις ΑΑΛΕ γίνονται μόνον από ΑΟΑ. Να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους για ενημέρωση και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ στο διαδίκτυο (www.yen.gr), με ευθύνη ΥΕΝ/ΔΠΝΤ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  


ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Αρχείο: