3. Εφοδιασμός με CSR νέων (νεοναυπηγηθέντων) πλοίων

Εφοδιασμός με CSR νέων (νεοναυπηγηθέντων) πλοίων στην ελληνική σημαία

Έκδοση: 01/29-10-2004

Για πλοία αυτής της κατηγορίας (υπό ναυπήγηση πλοία), με μέριμνα της Διαχειρίστριας εταιρείας, μέσω του CSO, θα πρέπει να κατατίθεται έγκαιρα, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της καθέλκυσης του εν λόγω πλοίου αίτηση με την οποία θα αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία καθέλκυσης του πλοίου (και ο τόπος και το αίτημα για διάθεση από την Υπηρεσία ανάλογου επιθεωρητή εφόσον πιστοποιηθεί από την Υπηρεσία μας ). 

Τα πλοία αυτής της κατηγορίας θα εφοδιάζονται από την Υπηρεσία μας ένα CSR. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μετά την έκδοση Εγγράφου Εθνικότητας για το πλοίο και εφόσον κατατεθούν και τα σχετικά του θέματος Νο 02. 

Επειδή η παράδοση του πλοίου μπορεί να γίνεται στην αλλοδαπή από όπου το πλοίο πιθανόν να θέλει να αποπλεύσει άμεσα, συνάγεται ότι το CSR του πλοίου πρέπει να εκδοθεί χωρίς καμία καθυστέρηση. 
Συνιστάται οι πλοιοκτήτριες-διαχειρίστριες εταιρείες να αιτούνται την έκδοση τουλάχιστον από την προηγούμενη της παράδοσης ημέρα, εφόσον ήδη γνωρίζουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (πλην του αριθμού νηολογίου) προσκομίζοντας και αντίγραφο του υπό έκδοση CSR εκτυπωμένο, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή, αφού προηγουμένως έχουν έρθει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία μας. Ακολούθως η Υπηρεσία μας θα εκδώσει και θα παραδώσει το CSR με τις απαραίτητες αλλαγές, εάν απαιτηθούν, με την έκδοση του Εγγράφου Εθνικότητας και των υπολοίπων Πιστοποιητικών χωρίς καθυστέρηση. 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω διαβιβασθούν στο πλοίο τηλεομοιοτυπικά ο Κρατικός Υπάλληλος που θα βεβαιώσει το ακριβές αντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας, θα βεβαιώσει και το ακριβές αντίγραφο του CSR προκειμένου να επιτευχθεί ο απόπλους του πλοίου. Όταν το πλοίο θα εφοδιασθεί με το πρωτότυπο CSR δεν θα πρέπει πλέον να γίνεται χρήση του ακριβούς αντιγράφου, το οποίο θα πρέπει να επιστρέφεται στην Υπηρεσία μας με μέριμνα του Υπεύθυνου Ασφάλειας Εταιρείας (C.S.O.)

Αρχείο: